Show simple item record

dc.contributor.advisorSeferoğlu , Süleyman Sadi
dc.contributor.authorDönmez , Gülhan
dc.date.accessioned2019-10-17T12:14:00Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9231
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship between high school students' information security awareness and digital literacy and to develop forward-looking recommendations based on the results obtained. The variables of the study were determined as information security awareness, digital literacy status and other characteristics of the research group. In this research, other characteristics of students such as information security awareness, digital literacy, gender, internet usage, social media usage, feeling self-sufficient in using online tools and the relationships between these variables were examined. The study group consisted of 187 high school students. Students were reached on a voluntary basis in online environments. The method of this research is a relational research model which is one of the quantitative research methods. In order to collect data, “personal information form”, “information security awareness scale” and anket digital literacy questionnaire ok were used. An electronic statistical program was used to analyze the quantitative data during the data analysis process. The data obtained from the scale and questionnaire used in the study were analyzed using percentage, frequency, ANOVA, correlation and Man Whitney-U test according to variable types. Based on the findings obtained after these analyzes, a significant and positive relationship was found between information security awareness and digital literacy status. On the other hand, students' information security awareness varies according to gender. Gender differentiation was in the unda attacks and threats ”sub-dimension. According to the results of the research, it is understood that the students' information security awareness is in good condition. There is a difference in favor of male students in self-sufficiency in using online tools. Researchers who want to work on this topic have been suggested to do research using different educational levels and different variables.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBilgi güvenliği farkındalığıtr_TR
dc.subjectBilgi güvenliği
dc.subjectOkuryazarlık
dc.subjectDijital okuryazarlık
dc.titleLise Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalığı ile Dijital Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of The Relationship Between Information Security Awareness And Digital Literacy Of High School Studentstr_eng
dc.typemasterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin bilgi güvenliği farkındalığı ile dijital okuryazarlığı arasındaki ilişkiyi incelemek ve elde edilen sonuçlardan hareketle ileriye dönük öneriler geliştirmektir. Araştırmanın değişkenleri bilgi güvenliği farkındalığı, dijital okuryazarlık durumu ve araştırma grubunun diğer özellikleri olarak belirlenmiştir. Araştırmada öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalık durumları, dijital okuryazarlık durumları, cinsiyet, İnternet kullanımı, sosyal medya kullanımı, çevrim içi araçları kullanmada kendini yeterli hissetme gibi diğer özellikleri ve bu değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu lise düzeyinde öğrenim gören 187 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilere çevrimi-içi ortamlarda gönüllülük esasına göre ulaşılmıştır. Bu araştırmanın yöntemini nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel araştırma modeli oluşturmaktadır. Çalışmaya veri toplamak için “kişisel bilgi formu”, “bilgi güvenliği farkındalık ölçeği” ile “dijital okuryazarlık anketi” başlıklı bir anket” kullanılmıştır. Verilerin analizi sürecinde nicel verileri analiz etmek için bir elektronik istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek ve anketten elde edilen veriler, değişken türlerine göre yüzde, frekans, ANOVA, korelasyon ve Man Whitney-U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analizlerden sonra elde edilen bulgulardan hareketle ulaşılan sonuçlara göre bilgi güvenliği farkındalığı ile dijital okuryazarlık durumu arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Cinsiyete göre farklılaşma ölçekte yer alan “saldırı ve tehditler” alt boyutunda olmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin bilgi güvenliği farkındalığının iyi durumda olduğu anlaşılmıştır. Çevrim içi araçları kullanma konusunda kendini yeterli görmede erkek öğrenciler lehine bir fark bulunmaktadır. Bu konu hakkında çalışmak isteyen araştırmacılar için farklı eğitim kademeleri ve farklı değişkenler kullanılarak araştırma yapılması önerilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess