Show simple item record

dc.contributor.advisorTuncel, S. Ali
dc.contributor.authorErkakan, Sedef Damla
dc.date.accessioned2019-10-21T12:13:38Z
dc.date.issued2015-10-02
dc.date.submitted2015-09-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9316
dc.description.abstractABSTRACT THE PREPARATION OF REACTIVE-POLYACRYLATE CAPILLARY MONOLITHS AND THEIR USE AS STATIONARY MEDIA IN HYDROPHILIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY Sedef Damla Erkakan Master of Science, Department of Chemical Engineering Supervisor: Prof. Dr. Ali TUNCEL September 2015, 66 pages In this study, the synthesis of new polar polymer-based monoliths was performed and their chromatographic performance in hydrophilic interaction chromatography (HILIC) mode was determined. Poly(HPMA-Cl-co-EDMA) monoliths were prepared via thermally initiated block copolymerization into silanized capillary fused silica tubes having 100 µm internal diameter. In the synthesis stage, concentrations of monomer, cross-linking agent and porogen in the polymerization solution and polymerization temperature were changed. The effects of each of these changes on the structure of monolith were investigated. After obtaining appropriate pore size distribution, specific surface area and back pressure values, a chromatographic ligand, triethanolamine (TEA-OH) was covalently attached to monolith via a single step reaction. These newly produced monolithic columns with different pore structures and polarities were used successfully for the separation of nucleotides, nucleosides and benzoic acids. All chromatographic studies were performed by using acetonitrile/aqueous buffer system as the mobile phase. In the chromatographic studies, the lowest plate height was obtained as 20 µm using uracil (nucleotide), 54 µm using thymidine (nucleoside) and 25 µm for benzoic acid derivatives. According to chromatographic results, it was seen that efficient separations of benzoic acid derivatives were mainly based on hydrophilic interaction mechanisms. Under optimized separation conditions, TEA-OH attached monoliths was successfully applied for the rapid, high resolution and without obvious peak tailing separation with lower than 5 % column to column relative standard deviation values for each nucleotides. However, the first time introduced “retention-dependent column efficiency” behavior for the HILIC system ii showed that the plate height raised with increasing retention factor. Its possible reasons were discussed. In this study, the first monolithic column which is capable of separating polar analytes in HILIC mode was synthesized in our country. In the light of these results, better separation efficiencies can be achieved with further studies.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMonolithtr_TR
dc.subjectHydrophilic interaction chromatography (HILIC)tr_TR
dc.subjectChromatographic separationtr_TR
dc.subjectEDMAtr_TR
dc.subjectHPMA-Cltr_TR
dc.subjectTriethanolaminetr_TR
dc.titlePreparation of Reactive-Polyacrylate Capillary Monoliths and Their Use As Stationary Meiıa in Hydropilic Interaction Chromatographytr_eng
dc.title.alternativeReaktif Poliakrilat Kapiler Monolitlerin Sentezi Ve Hidrofilik Etkileşim Kromatografisinde Sabit Faz Olarak Kullanımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2314
dc.description.ozetÖZET REAKTİF POLİAKRİLAT KAPİLER MONOLİTLERİN SENTEZİ VE HİDROFİLİK ETKİLEŞİM KROMATOGRAFİSİNDE SABİT FAZ OLARAK KULLANIMI Sedef Damla Erkakan Yüksek Lisans, Kimya Mühendisliği Bölümü Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali TUNCEL Eylül 2015, 66 sayfa Bu çalışmada yeni bir polar polimer esaslı monolit sentezi yapılmış ve hidrofilik etkileşim kromatografisi (HILIC) modunda kromatografik performansları incelenmiştir. Poli(HPMA-Cl-co-EDMA) monolitler 100 µm iç çapına sahip olan silanlanmış silika kapiler tüplerde termal başlatıcılı blok kopolimerizasyonu yöntemi ile hazırlanmıştır. Sentez aşamasında, polimerizasyon çözeltisindeki monomer, çapraz bağlayıcı ve gözenek yapıcı konsantrasyonları ve polimerizasyon sıcaklığı değiştirilmiş ve bu değişimlerin monolit yapısı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Uygun gözenek boyutu dağılımı, özgül yüzey alanı ve geri basınç değerleri elde edildikten sonra, kromatografik ligand, trietanolamin (TEA-OH) tek basamaklı bir reaksiyon ile monolite kovalent olarak bağlanmıştır. Farklı gözenek yapıları ve polaritelere sahip olan monolitik kolonlar, nükleotid, nükleosid ve benzoik asitlerin kromatografik ayrımında başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Bütün kromatografik çalışmalar, hareketli faz olarak asetonitril/su veya asetonitril/sulu tampon sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kromatografik çalışmalarda, en düşük plaka yüksekliği nükleotidler ile 20 µm, nükleosidler ile 54 µm ve benzoik asit türevleri ile 25 µm olarak elde edilmiştir. Kromatografik sonuçlar, benzoik asitlerin ayırımının hidrofilik etkileşim mekanizması ile oluştuğunu göstermiştir. TEA-OH bağlanmış monolitler % 5 den az tekrarlanabilirlik değeri ile hızlı, yüksek çözünürlüklü ve pik yayılımı olmadan analitlerin ayırımına başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Ancak HILIC modunda ilk kez ortaya koyulmuş olan “alıkonma faktörüne bağlı kolon verimliliği” davranışı, kolon yüksekliğinin alıkonma faktörünün artması ile arttığını göstermiştir. Bunun mümkün olabilecek nedenleri tartışılmıştır. Bu çalışmanın sonunda, ülkemizde iv HILIC modda polar analitleri ayırma yeteneğine sahip ilk monolitik kolonun sentezlenmiş olduğu ifade edilebilir. Bu sonuçlar ışığında, ileriki çalışmalarda daha iyi ayırma verimleri elde edilebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentKimya Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-10-21T12:13:38Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record