Show simple item record

dc.contributor.advisorTestik , Özlem Müge
dc.contributor.authorKarakuz , Veysel Cenk
dc.date.accessioned2019-10-21T12:20:16Z
dc.date.issued2019-07-09
dc.date.submitted2019-06-10
dc.identifier.citationBryden [15], hayvanlardaki akut aflatoksin zehirlenmesinin doğrudan karaciğeri etkilediğini rapor etmiştir.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9330
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to constitute a valid, accurate and simply applicable model for predicting aircraft design workload in system environment that have lack of data set or uncertainty. Design cycle of an aircraft is described with three concepts. These are concept design, preliminary design and detail or critical design. In concept design phase, rough sketchs are determined. Also, characteristics about aircraft such as performance, size and systems architecture are settled on. Preliminary design phase is interested in more detailed design requirements. Some technical calculations, aerodynamics, propulsion and other system design features are extended. Detail design is the final phase that notified all product characteristics meet desired necessities in terms of aircraft components. During this stage, aircraft parts are tried to be fabricated and prototype of a real aircraft is manufactured and tested. As it is seen, product development, especially for aircraft design loop, has troublesome and complicated progression. In all phases, it requires continues iterations to reach exact match. There can be numerous activities from the beginning to the end of the design cycle and each activity can contain uncertainty by nature of design. Therefore, it is probable that prediction of any activity is also uncertain. In previous studies, there are lots of methods for forecasting and generally titled as cost estimation methods. These methods are splitted into two categories as qualitative and quantitative cost estimation techniques. While qualitative cost estimation methods are often used prior to design in product development, providing an inference based on the intuitive similarities of the past product or project, quantitative cost estimation techniques are applied using a detailed mathematical analysis, mostly due to the existence of an adequate set of data in a more mature project or product phase. In this study, fuzzy logic, which is a qualitative estimation method, is used because it is easy to respond to the uncertain system environment in the proposed model. The data set has been analyzed for different types of aircraft obtained from the literature, and some performance and size characteristics of the aircraft have been determined as input variables. It has been observed that the prediction of the workload estimation of the future aircraft design projects with the model formed by the triangular fuzzy membership function, which is frequently used in the fuzzy logic methodology, can give the appropriate results according to the similarity variables.tr_TR
dc.description.tableofcontentsABSTRACT ACKNOWLEDGEMENTS CONTENTS TABLES FIGURES SYMBOLS AND ABBREVIATIONS INTRODUCTION 2. LITERATURE REVIEW 2.1. Design and Cost Estimation 2.1.1. Cost Estimation Methods 2.2. Fuzzy Logic 3. METHODOLOGY 3.1. Aircraft 3.1.1. Propulsion Method 3.1.2. Lifting Force 3.1.3. Usage 3.1.4. Manning Type 3.1.5. Speed 3.2. Aircraft Design 3.2.1. Design Phases 3.3. Aircraft Design Components 3.4. Workload 3.5. Fuzzy Inference Process 4. PROPOSED MODEL 4.1. Crisp Inputs for Aircraft Characteristic 4.2. Fuzzification for Proposed Model 4.3. Rule Evaluation for Proposed Model 5. RESULTS 6. CONCLUSION AND DISCUSSION 7. REFERENCES APPENDIX Appendix 1 – Oral and Poster Presentations Appendix 2 – Statement of Originality CURRICULUM VITAEtr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAircrafttr_TR
dc.subjectDesigntr_TR
dc.subjectWorkloadtr_TR
dc.subjectCost estimationtr_TR
dc.subjectFuzzy logictr_TR
dc.subjectForecastingtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Teknoloji. Mühendisliktr_TR
dc.titleFuzzy Forecasting of Workload for Aircraft Design Projectstr_eng
dc.title.alternativeHava Aracı Tasarım Projeleri İş Yükünün Bulanık Mantık ile Tahmin Edilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı, yetersiz veri kümesi veya belirsizliği olan sistem ortamında uçak tasarımı iş yükünü tahmin etmek için geçerli, doğru ve basit bir şekilde uygulanabilir bir model oluşturmaktır. Bir uçağın tasarım döngüsü üç kavramla tanımlanmaktadır. Bunlar, konsept tasarımı, ön tasarım ve detay veya kritik tasarımlardır. Konsept tasarım aşamasında kaba çizimler belirlenir. Ayrıca, performans, boyut ve sistem mimarisi gibi hava taşıtlarının karakteristik özelliklerine karar verilir. Ön tasarım aşaması, daha detaylı tasarım gereklilikleri ile ilgilenmektedir. Bazı teknik hesaplamalar, aerodinamik, itki gücü ve diğer sistem tasarımı özellikleri genişletilerek ele alınır. Detay tasarımı, onaylanan ürün özelliklerinin hava taşıtı bileşenleri için istenen gereksinimleri karşıladığı tasarımın son aşamasıdır. Bu aşamada, uçak parçaları imal edilmeye çalışılır ve gerçek bir uçağın prototipi üretilir ve test edilir. Görüldüğü gibi, ürün geliştirme, özellikle uçak tasarım döngüsü için, zahmetli ve karmaşık bir ilerlemeye sahiptir. Tüm aşamalarda, tam eşleşmeye ulaşmak için sürekli yineleme gerekir. Tasarım döngüsünün başından sonuna kadar sayısız aktivite olabilmekte ve her aktivite de tasarımın doğası gereği belirsizlik barındırabilmektedir. Bu nedenle, herhangi bir aktivitenin tahmininin de belirsiz olması muhtemeldir. Literatürde, tahmin için çok sayıda yöntem vardır ve bunlar genellikle maliyet tahmini yöntemleri olarak adlandırılır. Bu yöntemler, nitel ve nicel maliyet tahmini yöntemleri olarak iki kategoriye ayrılır. Nitel maliyet tahmin yöntemleri, geçmişteki ürün veya projenin sezgisel olarak benzerliklerine dayalı bir çıkarım sağlayarak, genellikle ürün gelişiminde tasarım öncesinde sıklıkla kullanılıyorken, nicel maliyet tahmin yöntemleri daha olgun proje veya ürün evresinde kullanılarak çoğunlukla yeterli veri setinin varlığından dolayı detaylı matematiksel analiz ile uygulanır. Bu çalışmada önerilen modelde belirsiz sistem ortamına cevap vermesi ve aynı zamanda uygulaması kolay olduğu için nitel bir tahmin yöntemi olan bulanık mantık kullanılmıştır. Literatürden elde edilen değişik hava aracı tipleri için veri seti analiz edilmiş olup, hava araçlarının bazı performans ve boyut özellikleri de giriş değişkenleri olarak belirlenmiştir. Bulanık mantık metodolojisi içerisinde yer alan ve sıklıkla kullanılan üçgensel bulanık sayılar ile oluşturulan model ile gelecekteki hava aracı tasarım projeleri iş yükü tahmininin belirlenen giriş değişkenleri benzerliklerine göre uygun sonuçlar verebildiği gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEndüstri Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-6473-436Xtr_TR
dc.subject.mscMathematics Subject Classification::Information and communication, circuits::Fuzzy sets and logictr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record