Show simple item record

dc.contributor.advisorGökçeoğlu , Candan
dc.contributor.authorKömü , Müge Pınar
dc.date.accessioned2019-10-21T12:27:24Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9357
dc.description.abstractIn recent years, Tunnel Boring Machine (TBM) has become increasingly more popular for long tunnel operations in terms of its characteristic of features of rapid and having low vibration. Twin-tubes railway tunnels are opened in between Bahçe (Osmaniye)-Nurdağ (Gaziantep) are also the longest railway tunnels in Turkey as the length of approximately 10 km. They started to be excavated from Nurdağ with using tunnel boring machines (TBM). Tunnels will be completed in intense slope debris and landslide which is caused by intense debris on Bahçe portal part. Therefore, geological environment of the study is one of the rare examples in terms of its complex engineering problems in the World. The construction of tunnel without subjecting to critical failure impacts depends on realistic geological and geotechnical characterization. For this reason, engineering parameters are determined by examining boreholes data in order to define geology of the study area. Consequently, the purpose of the thesis is investigation of the interaction effects landslide-TBM during construction on twin tubes tunnelling by performing 3D finite element analyses. MIDAS GTS NX software was used in stages of 3D numerical analyses. According to prepared 3D deformation results, TBM has negative effects on debris and landslide. Thus, inactivation of TBM tunnelling excavation for last 600 meters is vital with respect to safety and preventing economical loses. By taking into consideration its aims and goals, this thesis contributes the worldwide engineering geology and tunnel literature.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subject3D numerical analysistr_TR
dc.subjectTBM
dc.subjectBahçe - Nurdağ
dc.subjectDebris
dc.subjectLandslide
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Teknoloji. Mühendisliktr_TR
dc.titleInvestigation Of Tunnel Boring Machinelandslide Relation In A Tunnel Excavating In A Complex Geological Condition: Bahçenurdağ Tunneltr_eng
dc.title.alternativeKarmaşık Jeolojik Koşullarda Açılan Bir Tünelde Tünel Delme Makinesi-Heyelan İlişkisinin Araştırılması: Bahçe-Nurdağ Tünelitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSon yıllarda özellikle uzun tünel imalatları, tünel delme makinelerinin hızlı ve düşük titreşime sahip olması bakımından tünel delme makineleri ile gerçekleştirilmektedir. Bahçe (Osmaniye)–Nurdağ (Gaziantep) arasında açılmakta olan çift tüp demiryolu tünelleri yaklaşık 10 km‘lik uzunluğu ile Ülkemizin en uzun demiryolu tünelleri olma özelliğine sahiptir. Çift tüp olarak projelendirilen tüneller, tünel delme makineleri kullanılarak Nurdağ‘dan başlayarak açılmaya başlanmıştır. Tüneller, Bahçe çıkışında yoğun yamaç molozları ve bu molozlar içinde gerçekleşmiş heyelan bölgesinde sonuçlanacaktır. Bu nedenle çalışmaya konu olan jeolojik-ortam sahip olduğu mühendislik sorunları açısından Dünyada ender karşılaşılacak örneklerden biridir. Tünelin ciddi bir yenilmeye maruz bırakılmadan tamamlanması jeolojik-jeoteknik ortamın mümkün olduğu kadar doğruya yakın biçimde karakterize edilmesine bağlıdır. Bu nedenle inceleme alanındaki jeolojik ortamın tanımlanması amacıyla sondaj verileri incelenerek mühendislik parametreleri tayin edilmiştir. Elde edilen veriler kullanılarak üç boyutlu sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiş, özellikle metamorfik birimler ile yamaç molozu sınırında oluşacak deformasyonlar, tünel delme makinesinin moloz ve heyelan üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Nümerik analiz aşamalarında MIDAS GTS NX yazılımı kullanılmıştır. Elde edilen üç boyutlu analiz sonuçlarına göre; tünel delme makineleri, moloz ve heyelan üzerinde olumsuz etkisi yaratmaktadır. Bu sebeple tünelin son 600 metrelik kısmında TBM tünel kazısının durdurulması, güvenlik ve ekonomik kayıp yaşanmaması açısından önemlidir. Bu tez çalışması, amaç ve hedefleri göz önünde bulundurulduğunda Dünya mühendislik jeolojisi ve tünel literatürüne katkı koyabilecek niteliktedir.tr_TR
dc.contributor.departmentJeoloji Mühendisliğitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess