Show simple item record

dc.contributor.advisorGökçeoğlu, Candan
dc.contributor.authorÖztürk, Hacer Selin
dc.date.accessioned2019-10-21T12:30:15Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9373
dc.description.abstractWithin the presented thesis, a part of Ihlara Valley’s side has been selected as the study area where the historical churches and carving structures were constructed by ancient people in Aksaray provincial borders. Selected part of the valley is one of the most visited places in this area. The dominant lithology of the area is the alluvium formed at the valley floor due to the columnar Kizilkaya ignimbrite and the Melendiz River. Due to the geological history and the Melendiz River shaping the valley in time, the Ihlara Valley has gained its present appearance. Columnar shaped and high oblique ignimbrites receive toppling failure because of the physical factors in this region. Features and definition of the discontinuities which causes instabilities in rock mass must be presented. This study is the most important and initial step to analyze instabilities as well. First of all dips and dip directions must be determined to characterize discontinuities. Due to the steep topography, assessment of discontinuities by measuring with a compass is almost impossible. For this reason, photogrammetric techniques, which have increasingly been used in engineering geology applications, have been employed. The main purpose of this study is to provide a new cost-effective approach to the evaluation of discontinuity controlled failures using smartphone camera images and photogrammetric techniques. With this approach, measurements for a topography that is not suitable for traditional geotechnical research similar to thefield of study will be taken with less cost, less effort and less time. This study has been completed with a minimal cost. With the procedure proposed in this study, it is possible to calculate volume of the blocks and to monitor the slope movements with least effort.tr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectDevrilmetr_TR
dc.subjectFotogrametri
dc.subjectKinematik analiz
dc.subjectIhlara Vadisi
dc.subjectYüzey modelleme
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Bilim::Jeolojitr_TR
dc.titleIhlara Vadisinde (Aksaray) Devrilme Duyarlılığının Fotogrametrik ve Kinematik Analizlerle İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of Toppling Susceptibility In Ihlara Valley (Aksaray) By Photogrammetric And Kinematic Analysistr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSunulan tez kapsamında, çalışma alanı olarak Aksaray ili sınırları içinde bulunan Ihlara Vadisi’nin tarihi kiliselerin ve geçmişte yaşamış insanların, kayaları oyarak inşa etmiş olduğu yapıların bulunduğu bir kısmı seçilmiştir. Seçilen vadi kenarı parçası, vadinin en çok ziyaretçi alan kısımlarından biridir. Sahanın hakim litolojisi sütunsal yapılı Kızılkaya ignimbiriti ve Melendiz Nehrinden dolayı vadi tabanında oluşan alüvyon olmakla birlikte yer yer tüf seviyeleri de gözlenmektedir. Jeolojik tarihçeden ve Melendiz Nehri’nin zamanla vadiyi şekillendirmesinden dolayı Ihlara Vadisi günümüzdeki görünümüne kavuşmuştur. Bölgedeki fiziksel etkenlerden ötürü, sütun şeklinde ve eğimi yüksek olan ignimbiritler devrilme duraysızlığına uğramaktadır. Duraysızlıkların analizleri için gerekli olan en önemli ve başlangıç adımı duraysızlığa sebep olan kaya kütlesine ait olan süreksizliklerin tanımlanması ve özelliklerinin ortaya konulmasıdır. Süreksizlik karakterizasyonu için öncelikle eğim ve eğim yönü belirlenmelidir. Arazinin sert ve dik topoğrafyası nedeniyle süreksizliklerin yöneliminin geleneksel pusula yöntemi ile her noktadan ölçülmesi neredeyse imkansızdır. Bu nedenle mühendislik jeolojisi alanında kullanımı gün geçtikçe artan fotogrametrik tekniklerden yararlanılmıştır. Çalışmanın ana amacı, akıllı telefon kamerasıyla çekilen görüntüler ve fotogrametrik teknikler kullanılarak, süreksizlik kontrollü yenilmelerin değerlendirilmesi için az maliyetli yeni bir yaklaşım sunmaktır. Bu yaklaşımla çalışma alanına benzer şekilde geleneksel jeoteknik araştırmaya uygun olmayan bir topoğrafya için ölçümler daha az maliyetle, daha az çabayla ve daha kısa zamanda alınmış olacaktır. Çalışma oldukça düşük bir maliyetle tamamlanmıştır. Çalışmadaki prosedür ile blokların hacimlerinin hesaplanması, şev hareketlerinin izlenmesi gibi işlemlerin de geleneksel yöntemlere göre daha az çabayla gerçekleştirilmesi mümkündür.tr_TR
dc.contributor.departmentJeoloji Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record