Show simple item record

dc.contributor.advisorİlhan, Dilektr_TR
dc.contributor.authorÇiçek Ari, Vuslattr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:20:08Z
dc.date.available2015-10-14T12:20:08Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1119
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate effects of statin treatment on IL (Interleukin)-1ß, IL-10 and myeloperoxidase (MPO) levels in gingival crevicular fluid of patients with hyperlipidemia and periodontal diseases. There were no published data regarding effects of statins on IL-10 and MPO in periodontal disease. Seventy nine subjects with hyperlipidemia and 48 systemically healty controls (C) were included in the study. Hyperlipidemic groups were divided into two groups as suggested diet (HD) and prescribed statin (HS). Patients were classified to three subgroups as periodontally healthy (h), gingivitis (g) and chronic periodontitis (p). Blood samples were collected for the measurement of triglyceride (TRG), total cholesterol (TC), low-density lipprotein (LDL), high-density lipoprotein (HDL), very low-density lipoprotein (VLDL) and fasting plasma glucose levels. Periodontal parameters including plaque index (PI), gingival index (GI), probing pocket depth (PPD), clinical attachment level (CAL), and percentage of bleeding on probing (BOP) were also evaluated. There were no significant differences in periodontitis and gingivitis groups according to GI and PI scores in sample sites. However, values of PPD in HSp were significantly lower than Cp group. BOP in HSg group was signicantly lower than HDg and Kg groups. While IL-1ß levels of the HSp group were significantly lower than HDp group, IL-10 levels of HSg were significantly higher than HDg group. Also MPO levels were significantly lower in HSg than Cg and HDg groups. To conclude, hyperlipidemia led to an increase in proinflammatory cytokines positively, in contrary the statin usage decreased the levels of IL-1ß and MPO which play important role in periodontal destruction. Furthermore statins increased IL-10 levels in GCF. It can be suggested that statins may take place as a host modulating agents to prevent or reduce the rate of progression of periodontitis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectStatinstr_TR
dc.titleStatin Kullanan Hastaların Dişeti Oluğu Sıvısında Il-1Β, Il-10 Ve Miyeloperoksidaz Düzeylerinin Saptanması ve Klinik Parametrelerle Korelasyonutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/335tr_TR
dc.contributor.departmentoldPeriodontoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı statin tedavisinin, hiperlipidemisi ve periodontal hastalığı olan bireylerde, dişeti oluğu sıvısı (DOS) İnterlökin (IL)-1ß, IL-10 ve miyeloperoksidaz (MPO) düzeylerine olan etkisini değerlendirmektir. Statinlerin periodontal hastalıkta IL-10 ve MPO üzerine olan etkilerinin değerlendirildiği yayınlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmaya 79 hiperlipidemili birey ve 48 sistemik olarak sağlıklı kontrol (K) dahil edildi. Hiperlipidemik grup diyet önerilen (HD) ve statin reçete edilen (HS) gruplar olmak üzere ikiye ayrıldı. Hastalar periodontal sağlıklı (s), gingivitis (g) ve kronik periodontitis (p) olarak üç alt grupta sınıflandırıldı. Trigliserid (TRG), total kolesterol (TK), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), çok düşük yoğunluklu lipoprotein (VLDL) ve açlık plazma glukoz düzeylerinin ölçülmesi için kan örnekleri alındı. Plak indeks (Pİ), gingival indeks (Gİ), sondlama derinliği (SD), klinik ataçman düzeyi (KAD) ve sondlamada kanama yüzdesini (Kİ) içeren periodontal parametreler de değerlendirildi. Periodontitisli ve gingivitisli gruplarda örnekleme bölgesi Gİ ve Pİ skorları açısından anlamlı farklılık yoktu. Fakat HSp grubu sondlama derinliği değeri Kp grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü. HSg grubu Kİ yüzdesi ise, HDg ve Kp gruplarına göre anlamlı olarak daha düşüktü. HSp grubu IL-1ß seviyesi HDp grubuna göre anlamlı olarak daha düşükken, HSg grubu IL-10 seviyesi HDg grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti. Ayrıca HSg grubu MPO seviyesi Kg ve HDg gruplarına göre anlamlı olarak daha düşüktü. Sonuç olarak hiperlipidemi proinflamatuar sitokinlerin artmasına neden olurken, statin kullanımının periodontal yıkımda önemli role sahip olan IL-1ß ve MPO düzeylerini azalttığı görüldü. Buna ek olarak statinlerin DOS?ta IL-10 seviyesini arttırdığı saptandı. Statinlerin, periodontitis gelişiminin engellenebilmesi ya da progresyon hızının azaltılabilmesi için konağı modüle edici ajanlar arasında yer alabileceği ileri sürülebilir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record