Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzden, A. Kevsertr_TR
dc.contributor.authorÇakır Aktaş, Canantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:35:07Z
dc.date.available2015-10-14T12:35:07Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1169
dc.description.abstractThe incidence of breast cancer is rapidly increasing and it is one of the major causes of death. The molecular changes leading to malignant transformation and metastasis of mammary cells is studied intensively. The expression of neonatal form of sodium channel nNav1.5 and overexpression of Notch-4 receptor is one these molecular changes. The aim of this thesis is to investigate the effect of the inhibition of these two molecules on the proliferation and metastatic behaviour of higly metastatic MDA-MB-231 human breast cancer cell as well as the interaction between these molecular systems. For this purpose, sodium ion channel was inhibited phenytoin by an anticonvulsive agent and the Notch-4 receptor was inhibited N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl)-L-alanyl]-S-phenylglycine t-butyl ester (DAPT) by gamma secretase inhibitor. The dose dependent effects of these inhibitors were detected by real time polimerase chain reaction (RT-PCR). Metastatic properties were analysed by gelatin zymography and wound healing methods. Furthermore, another metastatic property, MMP-9/TIMP-1 ratio was followed by RT-PCR. Resulted in inhibition of Notch receptor signalling and sodium ion channel, cell motility, MMP-9 protein expression and MMP-9/TIMP-1 proportion decreased significantly. On the other hand, DAPT inhibits both molecules and when used in combination with phenytoin decreases MMP-9/TIMP-1 ratio significantly reducing the metastatic power of cancer cells. Thus, an interaction exists between nNav1.5 and Notch-4 receptor and both of these molecules may be considered as targets for anti-metastatic therapy.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectBreast cancertr_TR
dc.titleNnav1.5 Sodyum Kanalı ve Noç-4 Reseptör Sinyalinin Baskılanmasının İnsan Meme Kanseri Hücrelerinde Çoğalma ve Metastatik Potansiye Üzerine Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/727tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyokimya Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetMeme kanserinin görülme sıklığı gittikçe artmakta olup baĢlıca ölüm sebepleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Meme hücrelerinin kansere dönüĢmesinin altında yatan ve özellikle metastaz yapmalarına yol açan moleküler değiĢimler yoğun biçimde araĢtırılmaktadır. Sodyum kanallarının neonatal formu Nav1.5 ve Noç-4 reseptörünün gen ifadelerindeki aĢırı artıĢ bu değiĢimler arasında yer almaktadır. Bu tezin amacı yüksek metastatik potansiyele sahip olan MDA-MB-231 insan meme kanseri hücrelerinde bu iki molekülün baskılanmasının, hücre çoğalması ve metastazı üzerindeki etkilerinin ve birbirleri ile olan etkinliğinin incelenmesidir. Bu amaçla, sodyum iyon kanalı, antikonvülzan bir ilaç olan fenitoinle, Noç-4 reseptörü ise gama-sekretaz inhibitörü N-[N-(3,5-Difluorofenilasetil)-L-alanil]-S-fenilglisin t-bütil ester (DAPT) ile baskılanmıĢtır. Farklı dozlarda uygulanan inhibitörlerin nNav1.5 iyon kanalı ve Noç-4 reseptörü gen ifadelerine etkileri zamana bağlı olarak eĢ zamanlı polimeraz zincir tepkimesi (RT-PCR) ile incelenmiĢtir. Metastatik özellikler ise jelatin zimografi ve yara çizik yayılma testi ile incelenmiĢtir. Metastatik özelliklerden MMP-9/TIMP-1 oranının değiĢimi de RT-PCR ile belirlenmiĢtir. Noç reseptör sinyal yolağı ve sodyum iyon kanalının inhibe edilmeleri sonucunda hücre göçü, MMP-9 protein ifadesi ve MMP-9/TIMP-1 oranı anlamlı Ģekilde azalmıĢtır. Ayrıca, DAPT’ın her iki molekülü de inhibe ettiği, DAPT ve fenitoinin birlikte kullanılmasının hücrelerde MMP-9/TIMP-1 oranını azalttığı ve buna bağlı olarak kanser hücrelerinin invazif özelliğini zayıflattığı saptandı. Bu bulgulara dayanarak nNav1.5 iyon kanalı ve Noç-4 reseptörü arasında etkileĢim olduğunu ve bu iki molekülün meme kanserinde anti-metastatik hedefler olduğunu söyleyebiliriz.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record