Show simple item record

dc.contributor.advisorKutlu, Hüseyin Burak
dc.contributor.authorComerdov, Elnur
dc.date.accessioned2019-12-06T08:19:18Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-08-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/11990
dc.description.abstractComerdov E., Evaluation of Parameters Related to Soft Tissues in Canalis Palatinus Major, Foramen Palatinum Majus and Surrounding Region by CBCT. Hacettepe University Faculty of Dentistry Department of Periodontology, Specialization in Dentistry Specialization Thesis. Ankara, 2019 Accurate localization of foramen palatinum majus is very important in plastic periodontal surgery. The vascular nerve pack (VNP) should be preserved during harvesting of gingival grafts from the palatinal region. The amount of FGG harvested depends on the thickness of the palatinal mucosa and the position of the VNP. There is no detailed study on the Anatolian population. The aim of this study was to evaluate PMK and TNP from images obtained by CBCT. This is to determine the ideal site for obtaining FGG. In addition, in this study, foramina palatina minora were also examined and morphological data of Anatolian population were obtained by using different parameters. Within the scope of the study, currently recorded conical ray tomography images were examined. The data obtained during the research process were analyzed with SPSS 25 software. The quantitative measurements obtained for the right and left sides were determined by t test in dependent groups; The comparison of gender and age groups was performed by t-test for independent groups. The mean age of the participants was 44.3 years. When the gender ratio of the participants is analyzed, it is 56.8 percent for men and 43.2 percent for women. The mean distance of the foramen palatinum majus from the enamel cement boundary was 14.54 ± 2.69 mm. The mean distance of the foramen palatinum majus from the cementoenamel junction was 14.54 ± 2.69 mm. There was no statistical difference between right and left sides. Statistical evaluation of the thickness of the palatal mucosa at 3 points showed a significant difference between the right and left sides. The palatal mucosa of the left side was thicker at 3 points than the right side. Lesser palatine foramen was detected in 74% of the CT scans. The localization of the right and left palatal foramen relative to the teeth is usually distal to the second molar tooth. However, close to 1% of patients, the first molar is x located just distal to the tooth. The findings were compared with the literature on different ethnic groups. There were no significant differences in the anatomical features of PMK and related structures in different ages and genders. However, it should be considered that some individuals may have clinically important anatomical variations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKanalis palatinus majörtr_TR
dc.subjectForamen palatinum majustr_TR
dc.subjectPlastik estetik periodontal cerrahitr_TR
dc.subjectSerbest diş eti greftitr_TR
dc.subjectSubepitelyal bağ dokusu greftitr_TR
dc.subjectKonik ışınlı bilgisayarlı tomografitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Tıp::Diş hekimliği. Ağız cerrahisi::Ağız cerrahisi prosedürleritr_TR
dc.titleKanalis Palatinus Major, Foramen Palatinum Majus ve Çevresindeki Yumuşak Doku ile İlgili Parametrelerin Kıbt Üzerinde Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetComerdov E., ''Kanalis Palatinus Major, Foramen Palatinum Majus ve Çevresindeki Yumuşak Doku İle İlgili Parametrelerin KIBT Üzerinde Değerlendirilmesi'' Periodontoloji A.D, Uzmanlık Tezi, Ankara 2019 Giriş: Foramen palatinum majus (FPM)'un lokalizasyonun doğru olarak bilinmesinin, cerrahi klinik girişimlerinde, plastik estetik periodontal cerrahide ve anestezi uygulamaları açısından klinik olarak önemli olduğu belirtilmektedir. Verici alan olarak kabul edilen palatinal bölgeden serbest diş eti greftlerinin elde edilmesi sırasında damar sinir paketine (DSP) zarar verilmemesi önemlidir. Elde edilebilecek yumuşak doku greftinin boyutları, palatinal mukozanın kalınlığına (PMK) ve DSP’nin konumuna bağlıdır. Bu konu ile ilgili olarak Anadolu populasyonu üzerinde yapılmış kapsamlı bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile elde edilen görüntülerden PMK’nin ölçülmesi ve DSP’nin konumun belirlenmesiyle SDG elde etmek için ideal bölgenin saptanması ve klinik önem teşkil eden bu anatomik yapının lokalizasyonu ile, şekil ve sayısına ilişkin dağılımını, cinsiyet ve damak tipi bakımından inceleyip, sonuçları literatür bilgisi ile karşılaştırmaktır. Ayrıca, bu çalışmada foramina palatina minora (FPM)’ya ait bulgular ele alınmış, farklı parametreler kullanılarak Anadolu populasyonuna ait morfolojik veriler elde edildi. Araştırma, kapsamında mevcut olarak kayıtlı konik ışınlı tomografi görüntüleri incelendi. Araştırma sürecinde elde edilen veriler SPSS 25 yazılımı ile analiz edildi. Nicel değişkenler ortalama, standart sapma, ortanca, minimum ve maksimum istatistikleri ile nitel değişkenler ise sayı ve yüzde ile özetlendi. Bulgular: Sağ ve sol taraf için elde edilen nicel ölçümler, bağımlı gruplarda t testi ile; cinsiyet ve yaş gruplarının karşılaştırılması ise bağımsız gruplarda t testi ile yapıldı. Kategorik değişkenlerin grup dağılımları ki-kare testi ile değerlendirildi. Çalışmaya alınan bireylerin yaş ortalaması 44,3’’tür (19 - 85). Katılımcıların cinsiyet dağılımlarına bakıldığında erkekler yüzde 56,8, kadınlar yüzde 43,2 dir. Foramen palatinum majus'un mine sement sınırından uzaklığı ortalama 14,54±2,69 mm olarak ölçüldü. Sağ ve sol tarafın arasında viii istatistik değerlendirilmede fark bulunmadı. Palatal mukozanın 3 noktada kalınlığının istatistiksel değerlendirmesi sonucu sağ ve sol taraf arasında anlamlı fark bulundu. Sol taraf palatal mukoza 3 noktada da sağ tarafa göre daha kalın olduğu belirlendi. Lesser palatina foramen incelenen tomografilerin %74’ünde tespit edilebildi. Sağ ve sol palatal foramen genellikle 7’nolu dişin distalinde lokalizedir. Ancak hastaların %1’ine yakınında ise 6 numaralı dişin hemen distalinde lokalizedir. Palatal Foramenin dişlere göre lokalizasyon dağılımları cinsiyetler arasında değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur (ki-kare=4,598; p=0,596). Bulgular farklı etnik grupları içeren literatür bilgileri ile karşılaştırıldı. Farklı yaş ve cinsiyetlerde PMK ve ilgili yapıların anatomik özellikleri önemli farklar olmadığı görüldü. Ancak, bazı bireylerde klinik olarak önemli anatomik varyasyonlar olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentPeriodontolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-06-09T08:19:18Z
dc.subtypedentThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record