Show simple item record

dc.contributor.advisorTerzioğlu, Füsuntr_TR
dc.contributor.authorUslu, Fatmatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:26:35Z
dc.date.available2015-10-14T13:26:35Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1482
dc.description.abstractThis descriptive study was made to determine the palliative care practices of the midwives and nurses working in the gynecological oncology units in the Centrum of Ankara, and involved a number of hospitals with gynecological oncology units within the boundaries of the Province of Ankara. The universe comprised of 65 midwives and nurses taking care of the gynecological cancer patients in the six hospitals that formed the universe for this study (n=72). A questionnaire developed by the researcher was used to collect data. The questionnaire was completed by the researcher by means of direct interviews from June 30, 2012 to September 30, 2012. The research data were analyzed through the package software SPSS 19.0, and the descriptive statistics (number, percentage, average, standard deviation) were evaluated. It was determined that 47% of the participant midwives and nurses got knowledge on the palliative care, mostly through the on-job training (71%). It is understood that the midwives and nurses more frequently saw, and took properly reported actions against such symptoms as ?pain? (100%), ?nausea-vomiting? (92.5%) and ?fatigue? (86.2%) in the gynecological cancer patients. The midwives and nurses were understood to pay attention to the ethical rules in the end of life care practices for palliative care, and to the nursing intervention on information of the patients and their relatives on the disease and its progress partially by 43.1%, while no interviews took place on death with the patients and their family by 73.8%. The midwives and nurses mostly confirmed the option that the handicap ?patient has opioid phobia? in the palliative care practices (66.2%). In line with the results obtained through this study, it was suggested to enhance the awareness of midwives and nurses on the palliative care, include the palliative care in the graduate curriculum and on-job training programs, organize a number of courses in this field, and develop a number of guidelines for symptomatic checks in palliative care.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPalliative care, gynecological oncology, midwife, nurse Palyatif bakım, jinekolojik onkoloji, ebe, hemşiretr_TR
dc.titleAnkara Il Merkezinde Jinekolojik Onkoloji Ünitelerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Palyatif Bakım Konusunda Uygulamalarının Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/187tr_TR
dc.contributor.departmentoldDoğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Ankara il merkezinde jinekolojik onkoloji ünitelerinde çalışan ebe ve hemşirelerin palyatif bakım konusunda uygulamalarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma Ankara ili sınırları içerisinde yer alan ve jinekolojik onkoloji üniteleri bulunan hastanelerde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini araştırmanın yapıldığı altı hastanede jinekolojik kanserli hastalara bakım veren (n=72) ebe ve hemşire oluşturmuş ve araştırmaya katılmayı kabul eden 65 ebe ve hemşire örneklem kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen soru formu kullanılmıştır. Soru formu 30/06/2012 ? 30/09/2012 tarihleri arasında araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak doldurulmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 19.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve tanımlayıcı istatikler (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan ebe ve hemşirelerin % 47'sinin palyatif bakım konusunda bilgi aldıkları, bu bilgiyi en fazla hizmet içi eğitimlerden (%71) aldıkları belirlenmiştir. Ebe ve hemşirelerin jinekolojik kanserli hastalarda ?ağrı? (% 100), ?bulantı-kusma? (% 92.5), ?yorgunluk? (% 86,2) gibi semptomlar ile daha sık karşılaştıkları ve karşılaştıkları semptomlara yönelik uygulamaları belirlenmiştir. Ebe ve hemşirelerin palyatif bakıma yönelik hemşirelik girişimlerinden tamamının yaşam sonu bakım uygulamalarında etik ilkelere dikkat ettikleri, % 43.1'inin hasta ve yakınlarını, hastalığın ve tedavinin seyri hakkında kısmen bilgilendirdikleri, % 73.8'inin hasta ve ailesi ile ölüm hakkında konuşmadıkları belirlenmiştir. Palyatif bakım uygulamasında karşılaşılan ?hastanın opioid fobisi vardır? engeline ebe ve hemşirelerin çoğunluğu (% 66.2) katılmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda ebe ve hemşirelerin palyatif bakım konusunda farkındalıklarının arttırılması, mezuniyet öncesi eğitim ve hizmet içi eğitim programları müfredatlarına palyatif bakım konusunun yerleştirilmesi ve bu konuya yönelik kursların düzenlenmesi, palyatif bakımda semptom kontrolüne rehberlik edecek klavuzların geliştirilmesi önerilmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record