Show simple item record

dc.contributor.advisorTerzioğlu, Füsuntr_TR
dc.contributor.authorMert, Mervetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:26:35Z
dc.date.available2015-10-14T13:26:35Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1484
dc.description.abstractThis study has been conducted as a randomized controlled intervention in order to evaluate the efficiency of different simulation methods for the improvement of information and skills of nursing students for the management of postpartum bleeding. The study has been implemented in the nursing skills laboratory and high fidelity simulation laboratory at Nursing Faculty, Hacettepe University; standardized patient laboratory at the Faculty of Medicine and at a university hospital and two training research hospitals within the province of Ankara. The sampling of the study consisted of 84 students of Hacettepe University, Nursing Faculty, attending Obstetrics and Gynecology Nursing lecture in the autumn semester of 2014-2015 academic year. All of the students have accepted to participate in the study. The students were separated into eight different groups depending on three different training environments; nursing skill laboratory, standard patient laboratory and simulation laboratory in order to make practice. All of the students except postpartum hemorrhage management skills they use the simulation laboratory for the development of other skills. The control group, the 8th group, did not participate in postpartum bleeding management skill training program. Data for the study were obtained by Student Descriptive Characteristics Data Gathering Form, Student Satisfaction Evaluation Form, Effective Communication Skills Evaluation Form, Spielberger's State Anxiety Inventory, Postpartum Bleeding Management Skill Evaluation Form, Pre and Post Tests for Postpartum Bleeding Management Skill Evaluation Form and Patient Intervention Self-Confidence/Competence Scale. For the evaluation of data; percentage numbers, average, chi square, single direction variance analysis, Duncan test, and "t" test in dependent and independent groups were used. According to the findings of research; the 1st group which participated to nursing skill, standardized patient and simulation laboratory environments has the highest score averages for cognitive (52,61±12,74), psychomotor (83,53±7,40) and communication skill (90,54±6,21); as the application is repeated by the group it has been observed that psychomotor (F=18,733 p=0,001) and communication skills (F=19,533 p=0,001) have improved; on the other hand, the control group, the 8th group, received the lowest average scores in cognitive (16,96±12,46), psychomotor (36,29±11,64) and communication skills (65,00±12,08). It has been determined that the students' state anxiety levels did not increase in different skill improvement environments (p>0,05). In conclusion, it could be said that providing the opportunity to use different simulation methods and repeating the skill improvement applications until becoming sufficient for the students help them to improve their cognitive, psychomotor and communication skills. A positive result of the study was to observe that the anxiety levels of the students did not increase in different training environments and that their satisfaction rates were high. Therefore, it is considered that in the management of postpartum bleeding, which affects the health of mother and the new born negatively; using different simulation methods will be effective to improve the knowledge and skills of the nursing students and to increase their satisfaction.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectSimulation training, postpartum bleeding, cognitive skill, psychomotor skill, satisfaction Simülasyon eğitimi, postpartum kanama, bilişsel beceri, psikomotor beceri, memnuniyettr_TR
dc.titlePostpartum Kanamanın Yönetiminde Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesinde Farklı Simülasyon Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2273tr_TR
dc.contributor.departmentoldDoğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetAraştırma, postpartum kanamanın yönetiminde hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde farklı simülasyon yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla, randomize kontrol müdahale çalışması olarak yapılmıştır. Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde yer alan mesleki beceri laboratuvarı ve yüksek geçerlikte simülasyon laboratuvarında Tıp Fakültesi'nde yer alan standart hasta laboratuvarı ile Ankara il sınırları içinde yer alan bir üniversite hastanesi ve iki eğitim ve araştırma hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 öğretim yılı güz döneminde Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi üçüncü sınıfta öğrenim gören, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersini alan 84 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin tamamı araştırmaya katılmayı kabul etmişlerdir. Öğrenciler, mesleki beceri laboratuvarı, standart hasta laboratuvarı ve simülasyon laboratuvarında uygulama yapmak üzere üç farklı eğitim ortamına bağlı olarak sekiz farklı gruba ayrılmıştır. Postpartum kanama yönetimi becerisi dışında öğrencilerin tamamı diğer becerilerinin geliştirilmesinde simülasyon laboratuvarını kullanmışlardır. Postpartum kanama yönetimi beceri eğitim programına ise kontrol grubu olan 8. grup katılmamıştır. Araştırmanın verileri Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri Veri Toplama Formu, Öğrenci Memnuniyeti Değerlendirme Formu, Etkili İletişim Becerileri Değerlendirme Formu, Spielberger'in Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri, Postpartum Kanama Yönetimi Becerisi Değerlendirme Formu, Postpartum Kanama Yönetimi Beceri Değerlendirme Formu Pre ve Post-Testleri ve Hastaya Müdahalede Kendine Güven/Yeterlilik Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik sayılar, ortalama, ki kare, tek yönlü varyans analizi, tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi, Duncan testi, bağımlı ve bağımsız gruplarda 't' testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, mesleki beceri, standart hasta ve simülasyon laboratuvarı ortamlarının tümüne katılan 1. grubun diğer gruplara göre en yüksek bilişsel (52,61±12,74), psikomotor (83,53±7,40) ve iletişim becerisi (90,54±6,21) puan ortalamasına sahip olduğu, grubun uygulamayı tekrarladıkça psikomotor (F=18,733 p=0,001) ve iletişim becerilerinin (F=19,533 p=0,001) geliştiği, diğer yandan kontrol grubu olan 8. grubun ise en düşük bilişsel (16,96±12,46), psikomotor (36,29±11,64) ve iletişim becerisi (65,00±12,08) puan ortalamalarına sahip olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin farklı beceri geliştirme ortamlarında durumluk kaygı düzeylerinin yükselmediği belirlenmiştir (p>0,05). Sonuç olarak; Farklı simülasyon yöntemlerinin kullanılmasının ve beceri geliştirme uygulamalarının yeterli hale gelene kadar öğrenciye tekrar etme olanağının sağlanması, öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktadır. Farklı eğitim ortamlarında öğrencilerin kaygı düzeylerinin yükselmemesi, öğrencilerin memnuniyetlerinin yüksek düzeyde olması da çalışmanın olumlu bir sonucudur. Bu nedenle, özellikle anne ve yenidoğan sağlığını olumsuz etkileyen postpartum kanamaların yönetiminde, farklı simülasyon yöntemlerinin kullanılmasının hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde ve memnuniyetlerinin artırılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record