Show simple item record

dc.contributor.advisorSaniye, Bencik Kangaltr_TR
dc.contributor.authorPektaş, Damlatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:33:59Z
dc.date.available2015-10-14T13:33:59Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1599
dc.description.abstractThis research has been carried out in investigation of language arts at pre-shcool illusturated books. In accordance with this purpose, the questionnaire named as “book registration form” which was developed by the researcher as a data collection tool, has been used. The sample group of the reserach has been established by 180 preschool illusturated books which selected by random sampling method from kindergarten library. For analyzing the data, descriptive statistics (frequencies (f), percentages (%), mean)and parametric tests (t test ,one way ANOVA test, correlation test) have been used. The collected data has been evaluated by SPSS 20.0 package program. Significant level value 0.05 was accepted to standard level for comparing the data. As a resut of statistical analyses, significant correlation has been detected between language arts and author’s gender, publishing house and whether or not translation of the book (p<0.05). Also a result of this study, it has been observed that the has not changed over the years in the use of language arts book. In addition, it has been regarded that the frequency of use of each language art to be associated with eachother. Depicted some language arts obtained from the research and discussed in terms of the child .tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectMetaphorstr_TR
dc.titleOkul Öncesi Dönem Resimli Çocuk Kitaplarındaki Dil Sanatlarının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1691tr_TR
dc.contributor.departmentoldÇocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu araştırma okul öncesi dönem resimli çocuk kitaplarının içerisindeki dil sanatlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş ‘Kitap Kayıt Formu' kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara’da bulunan bir üniversiteye bağlı anaokulun kitaplığında yer alan 180 adet resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır. Kitap Kayıt Formundan elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistik (frekans, yüzde ve ortalama) ve parametrik testler (Bağımsız t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Korelasyon Testi) kullanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik olarak toplanan veriler, SPSS 22.0 paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Verilerin karşılaştırılmasında anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, araştırma incelenen kitaplardaki dil sanatları ile yazarın cinsiyeti, kitabın basıldığı yayınevi, kitabın çeviri olup olmaması arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p < 0.05). Yine bu araştırma sonucunda incelenen kitaplarda kullanılan dil sanatları kullanım ortalamalarının yıllara göre değişiminde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulguların yanı sıra, her bir dil sanatının kullanım sıklığının birbiri ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırmadan elde edilen bazı dil sanatları betimlenmiş ve çocuğa görelilik bakımından tartışılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record