Show simple item record

dc.contributor.advisorGüçiz Doğan, Bahartr_TR
dc.contributor.authorIbrahim Sherzai, Mohammadtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:31:01Z
dc.date.available2015-10-15T06:31:01Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1956
dc.description.abstractVaccination has been shown to be one of the most cost effective health interventions worldwide, through which a number of childhood diseases have been successfully prevented or eradicated. The objectives of this study were to assess vaccination status of children aged 12-23 months living in a rural area, Kama District-Afghanistan, to identify the factors associated with full vaccination, and common reasons for non-vaccination. In this cross sectional survey the data were gathered via a structured pre-tested questionnaire form. Overall responses from 882 of the participants were analyzed by using IBM SPSS Statistics 21 Program. Findings were presented in marginal and contingency tables. Mainly Chi Square test was used with α=0.05 to find out significance level of differences and then binary logistic regression was used to assess the strength of association, between full-vaccination status and independent factors. Vaccination coverage with vaccination card plus mother’s verbal report was higher than card only coverage and highest for OPV1 (92.3%; 59.3%), followed by BCG (90.8%; 59.2%), Penta1 (90.0%; 59.3%), OPV2 (87.9%; 57.4%), Penta2 (85.6%; 57.1%), OPV3 (77.2%; 52.7%), Penta3 (73.1%; 51.8%), and it was lowest for measles vaccine (70.9%; 49.8%). Drop-out rate for major antigens was much higher than the acceptable level. In total (card plus mothers’ recall) out of 882 children, 69.7% were fully vaccınated (only card 48.9%; only mothers’ recall 20.8%), 23.0%, were partially vaccinated (only card 10.5%; only mothers’ recall 12.5%), and 7.3% (from mothers’ recall) were non-vaccinated. Child sex, family size, maternal education, paternal education, utilization of maternal health services by mothers and existence of mothers’ knowledge on vaccines and vaccination were the common predictors for fully vaccinated status of the children. The most common primary reason for non-vaccination was family problems (25.6%), followed by rumors (16.9%), and fear of side effects (16.6%).tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherHalk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.subjectChildrentr_TR
dc.titleRoutine Vaccination Coverage and Related Factors Among Children Aged 12-23 Months in One Rural Area of Nangarhar Province, Afghanistantr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1495tr_TR
dc.contributor.departmentoldHalk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.description.ozetAşılamanın dünyada en maliyet etkin sağlık müdahalelerinden biri olduğu gösterilmiştir aşılama yoluyla bir grup çocukluk çağı hastalığı başarıyla eradike veya önlenebilmiş edilmiştir. Bu araştırmada Afganistan’ın, Kama İlçesi’ bir kırsal alanda yaşayan 12-23 ay arası çocukların aşılanma durumunun, ilişkili faktörlerin ve aşılanmama nedenlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırma verileri yapılandırılmış ve ön testi yapılmış bir anket formu aracılığı ile toplanmıştır. 882 katılımcıdan yazı ile toplanan veriler IBM SPSS Statistics 21 Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular tek ve iki boyutlu tablolar ile sunulmuştur. İlişkilerin değerlendirilmesinde Ki Kare testi (α=0,05), bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü değerlendirmek için lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Çocukların aşıları tek tek değerlendirildiğinde aşı kapsayıcılığı, aşı kartı ek olarak annenin sözlü ifadesinden hesaplanan, sadece aşı kartına göre hesaplanandan daha yüksek bulunmuştur ve en yüksek yüzdenin, OPV1 (%92,3; %59,3), sonra BCG (% 90,8; %59,2), Penta1 (%90,0; %59,3), OPV2 (%87,9; %57,4), Penta2 (%85,6; %57,1), OPV3 (%77,2; %52,7), Penta3 (%73,1; %51,8), ve en düşük kızamık aşısında (%70,9; %49,8) olduğu belirlenmiştir. Aşı bırakma hızı (drop-out rate) kabul edilebilir seviyeden daha yüksektir. Toplam 882 çocukta, aşı kartı ek olarak anne %23,0 eksik aşılı (sadece aşı kartı %10,5; sadece annenin ifadesi %12,5) ve %7,3 (annenin ifadesi ile) aşısızdır. Ebeveyn eğitimi, hane halkı sayısının az olması, , annelerin ana sağlığı hizmetlerinden yararlanma ve annenin aşılar ve aşılama ile ilgili bilgi olması, çocukların tam aşılı olma durum ile ilişkili faktörler olarak saptanmıştır. Çocuklaın aşılanmaması ile ilgili sık belirtilen sebeplerden aileve sorunları (%25,6) aşılar ile ilgili söylentiler (%16,9), ve yan etkilerinden korku (%16,6) dur.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record