Show simple item record

dc.contributor.advisorGüçiz Doğan, Bahartr_TR
dc.contributor.authorHaroon, Mohammadtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:31:01Z
dc.date.available2015-10-15T06:31:01Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1961
dc.description.abstractAvailability and utilization of primary health care is the best measure to evaluate the existent status of health care services of a community. The aim of this study was to assess the utilization of some available primary health care services among adults aged 20-60 in, Bihsud District of Nangarhar Province of Afghanistan. In this cross sectional survey, the data were gathered via a structured pre-tested questionnaire form. Responses from 880 participants were analyzed by using IBM SPSS Statistics 21 Program, and the findings were presented in marginal and contingency tables. Mainly Chi Square test was used with α=0.05 to find out significance level of differences and then binary logistic regression was used to assess the strength of association, between utilization health services and independent factors of the participants. 91.2% utilized improved water source; utilization of sanitary latrine was low as 51.1%. Primary health care services were available in the survey district. 75.3% of people utilized only public health center, 13.3% only private and 11.4% utilized public and private center for obtaining health services. Mean distance from the nearest health center was 4.6 ± 2.2 km, 44.7% used public transportation and mean time to travel to the health center was about 29.8 ± 9.9 minutes. Of the women who had at least one pregnancy 63.0% were utilized ANC services (54.7% at least once 17.1% at least 4 visits) during their last pregnancy, while 50% PNC services, 68.5% were delivered at home, and 31.5% of the deliveries was assisted by health personal. 29.5% of the participants were using a contraceptive method; prevalence of contraceptive use in males was 23.6%, and in females 36.4%; the more frequently used method in males was condom, in female’s oral pill. Overall 69.8% of the participants were satisfied from the cost of the health services, 67.4% from distance to the health center, 54.2% form travel time to reach the services; and 23.1% was satisfied from the existed health services. Economic limitations, traditional barriers, poor services and inaccessibility were the most common reasons for not utilizing MH services.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherHalk Sağlığı Enstitüsütr_TR
dc.subjectAvailabilitytr_TR
dc.titleAvailability and Utilization of Some Primary Health Care Services in Adults Aged 20-60 in Bihsud District of Nangarhar Province, Afghanistantr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1503tr_TR
dc.contributor.departmentoldHalk Sağlığı Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetTemel sağlık hizmetlerinin varlığı ve hizmetten yararlanma durumu, bir toplumdaki sağlık hizmetlerini değerlendirmek, için en iyi göstergelerdir. Bu çalışmanın amacı Afganistan’ın Nangarhar Vilayeti Bihsud Bölgesinde 20-60 yaş arası erişkinlerinde var olan bazı temel sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyini değerlendirmektir. Kesitsel bir epidemiyolojik araştırma olan bu çalışmada veriler yapılandırılmış ve ön testi yapılmış bir anket formu aracığıyla toplanmıştır. Sekiz yüz seksen katılımcının yanıtları, IBM SPSS 21 programı kullanılarak analiz edilmiş, bulgular tek boyutlu ve iki boyutlu tabloları ile sunulmuştur; Gözlenen farkların anlamlılık düzeyi Ki-kare testi ile değerlendirilmiş, daha sonra sağlık hizmetlerinin kullanımı ile bağımsız faktörler arasındaki ilişkinin gücünü değerlendirmek için lojistik regresyon testi kullanılmıştır. Katılımcıların %91,2’sinin “geliştirilmiş suyu kaynağı” kullandığı belirlenmiştir. Sıhhi tuvalet kullanma düzeyi düşüktür (%51,1). Araştırma bölgesinde temel sağlık hizmetleri mevcuttur, Katılımcıların %75,3’ü sağlık hizmetleri için sadece kamu sağlık merkezlerinden, %13,3’ü sadece özel sağlık merkezlerinden, %11,4’ü de hem özel hem de kamu sağlık merkezlerinden yararlandıklarını belirtmişlerdir. En yakın sağlık merkezine uzaklık ortalama 4,6±2,2 km dir; katılımcıların %44,7’si sağlık merkezine ulaşmak için toplu taşıma araçlarını kullanılmaktadır. Sağlık merkezine ulaşmak için ortalama 29,8±9,9 dakika harcanmaktadır. Şimdiye dek en az bir kez gebe kalmış olan kadınların %63,0’ı son gebelikleri esnasında doğum öncesi bakım hizmetlerin yararlanmıştır (%54,7’si en az bir kez %17,1’i dört kez). Son bir yılda doğum yapan annelerin yarısı doğum sonrası bakım hizmetlerinden yararlanmış, doğumların %68,5’i evde ve sadece %31,5’i bir sağlık elemanı yardımıyla olmuştur. Katılımcıların %29,5’i gebeliği önleyici bir yönetim kullanmaktadır (erkeklerin %23,6’sı, kadınların %36,4’ü); erkekler arasında en sık kullanılan yöntem kondom, kadınlarda oral haptır. Katılımcıları %69,8’ü genel olarak sağlık hizmetlerinin maliyetinden, %67,4’ü hizmete erişimde mesafeden ve %54,2’si hizmete erişimde harcanan süreden memnundur, ayrıca %23,1’i mevcut sağlık hizmetlerinden memnun olduğunu belirmiştir. Ana sağlığına ilişkin hizmetlerden yararlanmama nedeni olarak en çok ekonomik kısıtlılıklar, kültürel engeller, hizmetlerin yetersizliği ve hizmetlere ulaşılamaması bildirilmiştir.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record