Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgök, G. Alev
dc.contributor.authorTütüncü, Hidayet
dc.date.accessioned2020-01-13T10:55:41Z
dc.date.issued2019-12-23
dc.date.submitted7-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/21692
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effect of “Quality of Information”, “System Quality” and “Quality of Service” on students' psychosocial perceptions in the blended e-learning environment. For this purpose, the Turkish version of the Distance Education Learning Environments Scale developed by Walker (2003) to test the effect of blended e-learning environment on students' psychosocial perceptions was conducted by DELES-TR (Özkök et al., 2009) and Dağhan and Akkoyunlu (2016). Information Systems Success Model (DeLone and McLean, 2003; Chang, 2013) was used. The study group of the research is planning 536 students who have undergraduate and graduate education in a semi-private state university with international status. The data of the study was collected in the Fall Semester of 2017-2018 Academic Year. The hypothetical model established was tested with the structural equation model. The findings of the research confirm the hypothetical model established based on Moos's (1976) social environment perspective. As a result of the research, it was seen that Service Quality, Information Quality and System Quality can directly explain the variables of Teacher Support, Student Interaction and Collaboration, Information Quality, Original Learning, Active Learning and Student Autonomy and the resulting model provides a valid, reliable and good fit. According to the research model; 51% of the teacher support variable and 20% of the student interaction and cooperation variable could be explained by the Quality of Service variable, 79% of the personal interest variable, 72% of the authentic learning variable and 42% of the active learning variable could be explained by the quality of knowledge variable, 47% of the student autonomy variable is explained by the system quality variable.tr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectHarmanlanmış e-öğrenme platformutr_TR
dc.subjectPsikososyal öğrenme ortamlarıtr_TR
dc.subjectYapısal eşitlik modelitr_TR
dc.subjectE-öğrenmetr_TR
dc.subjectBilgi sistem kalitesitr_TR
dc.subjectBilgi sistemleri başarı modelitr_TR
dc.titleHarmanlanmış E-Öğrenme Ortamı Bilgi Sistem Kalitesinin Öğrencilerin Psikososyal Algılarına Etkisinin İncelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of The Effects of Blended E-Learning Environment’s Information System Quality on Students' Psychosocial Perceptionstr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, harmanlanmış e-öğrenme ortamlarında, bilgi sistem kalitesinin öğrencilerin ortama yönelik psikososyal algılarına etkisini incelemektir. Bu amaçla, harmanlanmış e-öğrenme ortamının, öğrencilerin psikososyal algılarına etkisini test etmek için Walker (2003) tarafından geliştirilen uzaktan eğitim öğrenme ortamları ölçeğinin Türkçe versiyonu DELES-TR (Özkök vd, 2009) ve Dağhan ve Akkoyunlu (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan bilgi sistemleri başarı modeli (DeLone ve McLean, 2003; Chang, 2013) ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, uluslarararası statüye sahip yarı özel bir devlet üniversitesinde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gören 536 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Kurulan hipotetik model yapısal eşitlik modeli ile sınanmıştır. Araştırma bulgularıyla, Moos’un (1976) sosyal ortam kuramı temel alınarak kurulan hipotetik model doğrulanmıştır. Araştırma sonucunda, hizmet kalitesi, bilgi kalitesi ve sistem kalitesinin öğretmen desteği, öğrenci etkileşimi ve işbirliği, bilgi kalitesi, özgün öğrenme, aktif öğrenme ve öğrenci özerkliği değişkenlerini doğrudan açıklayabildiği ve ortaya çıkan modelin geçerli, güvenilir ve iyi bir uyum sağladığı görülmüştür. Araştırma modeline göre; öğretmen desteği değişkeninin %51’inin ve öğrenci etkileşimi ve işbirliği değişkeninin %20’sinin hizmet kalitesi değişkenince açıklanabildiği, kişisel ilgi değişkeninin %79’unun, otantik öğrenme değişkeninin %72’sinin ve aktif öğrenme değişkeninin %42’sinin bilgi kalitesi değişkenince açıklanabildiği, öğrenci özerkliği değişkeninin ise %47’sinin sistem kalitesi değişkenince pozitif ve anlamlı açıklanabildiği görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar ve Öğretim Teknolojileritr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2022-01-14T10:55:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/restrictedAccess