Show simple item record

dc.contributor.advisorEkti , Meltem
dc.contributor.authorBalkan, Fatma
dc.date.accessioned2020-02-17T11:17:01Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-01-30
dc.identifier.citationBalkan, Fatma (2020). Der Einsatz von neuen Medien im DaF-Unterricht eine kontrastive und semiotische Analyse von der Verwendung multimedialer Hilfsmittel im Rahmen neues Lernen-neues Handeln. Hacettepe Üniversitesi. Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22137
dc.description.abstractForeign language teaching is not just a teaching and learning process where you learn a new language. It is also a growth and development of oneself accompanied by a new foreign culture. In this sense, it is important to realize a entertaining and dynamic foreign language teaching with examples from daily life. New technological developments have also affected foreign language teaching and made the use of new media inevitable. In this study, the effect of the use of new media on foreign language teaching was examined. The aim of this study is to provide an overview of the use of information technologies within the scope of new teaching methods in foreign language teaching in order to achieve the desired objectives. This study is closely related to how new media can influence foreign language teaching and to what extent the use of information technologies can help foreign language learners in acquiring a new language. In this study, teaching and learning processes implemented in foreign language teaching in schools in Turkey has also been mentioned. This study consists of two parts as theoretical and practical. In this context, firstly theoretical framework is presented. The theoretical framework presented in the first part is consistent with the research method in the application part of the study. The second part of this study reflects the data obtained from interviews with research groups in the application field and the evaluation of the results obtained by analyzing of these data. As a result, the effect of new technological developments on foreign language teaching and the use of new media in foreign language courses were pointed out.tr_TR
dc.language.isodeutr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYabancı dil dersitr_TR
dc.subjectBilişim teknolojileri
dc.subjectMultimedya
dc.subjectYardımcı kaynaklar
dc.titleDer Eınsatz Von Neuen Medıen Im Daf-Unterrıcht Eıne Kontrastıve Und Semıotısche Analyse Von Der Verwendung Multımedıaler Hılfsmıttel Im Rahmen Neues Lernen-Neues Handelntr_deu
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYabancı dil öğretimi, sadece yeni bir yabancı dil öğrenilen bir öğretme ve öğrenme süreci değildir. Aynı zamanda yabancı ve yeni bir kültürle birlikte büyümek ve kendini geliştirmektir. Bu anlamda, günlük yaşamın içinden örneklerle, eğlenceli, canlı bir yabancı dil öğretiminin gerçekleştirilmesi önemlidir. Yeni teknolojik gelişmeler, yabancı dil öğretimini de etkilemiş ve yeni medyanın kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu araştırmada yeni medya kullanımının yabancı dil öğretimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğretiminde yeni öğretim yöntemleri kapsamında bilişim teknolojilerinin kullanılmasının istenen hedeflere ulaşmada genel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu çalışma yeni medyanın yabancı dil öğretimini nasıl etkileyebileceği ve bilişim teknolojilerini kullanımının yabancı dil öğrenenlerinin dil edinimine ne ölçüde yardımcı olacağı ile yakından ilgilidir. Ayrıca bu çalışmada Türkiye'deki okullarda uygulanan yabancı dil öğretimi ile ilgili öğretme ve öğrenme sürecine de değinilmiştir. Bu çalışma teorik ve uygulama bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada ilk önce teorik çerçeve sunulmuştur. İlk bölümde sunulan teorik çerçeve çalışmanın uygulama bölümündeki araştırma yöntemi ile uyumludur. Bu çalışmanın ikinci kısmı, uygulama alanında araştırma grupları ile yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin yansıtıldığı ve bu verilerin analizinden elde edilen sonuçların değerlendirildiği bölümden oluşmaktadır. Sonuç olarak bu araştırmada yeni teknolojik gelişmelerin yabancı dil öğretimine etkisi ve yeni medyanın yabancı dil derslerinde kullanılmasına dikkat çekilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAlman Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record