Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıkavak, Namık Kemaltr_TR
dc.contributor.authorDündar, Sadi Kerimtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T07:03:05Z
dc.date.available2015-10-15T07:03:05Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2271
dc.description.abstractThe realism concept of the animation’s world, which is different from the reality of life, works with it’s own rules. In order to be acceptable by the audience, this new suggestion of life, which is offered by the animation reality, must also has the concepts of convincingness and believability along with the concept of reality of life, and a balance between three of them. In the first chapter of the thesis; the evolution of the animation as being an art form is studied from it’s birth in early prehistoric days through to it’s status in present-day. As the result of the tight relationship between the evolution of the art of animation and the technological improvements, animation platform has transformed into a space that is always in a dynamic progression. From the cave paintings, which are including multiple legged animal figures that were drawn to imply motion, animation has succeeded to reach to the days of the advanced three dimensional (3D) computer presentations. In the second chapter of the thesis; the endeavors of ‘being realistic’ and ‘expressing accurately’ in the art of animation are examined. Artists developed sustainable methods to obtain and maintain the balance between reality of life and convincingness. “Basic Principles of the Animation”, which are defined by Disney Studio artists, are a significant example that came as a result of this endeavors. In the third chapter of the thesis; a character animation, that is coherent with the results, which are obtained by the thesis, is done with a method, which has been developed by the utilization of video tutorials. Furthermore, the method used and the making processes are described in details. In the conclusion of the thesis; at first, the indispensability of multidisciplinary and interdisciplinary study platform in the production of three dimensional (3D) computer animation is determined. In the early days of animation, it was two dimensional (2D), and was performed by artists with traditional techniques. With the improvement of technology, three dimensional (3D) animation was born; as a result of it computer scientists, engineers and mathematicians started to participate and animation was moved into a multidisciplinary and interdisciplinary study platform. Within the scope of this thesis; the designer’s role in this multidisciplinary and interdisciplinary study platform is identified in relation with the designer’s occupational point of view, and the adaptation strategies to other disciplines are also studied.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.subjectAnimationtr_TR
dc.titleÜç Boyutlu (3D) Animasyon Çalışmalarında Gerçekçilik Kavramının İncelenmesi ve Bir Uygulama Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/237tr_TR
dc.contributor.departmentoldGrafiktr_TR
dc.description.ozetAnimasyon dünyasının gerçekçiliği yaşanan hayatın gerçekliğinden farklıdır ve kendine özgü kurallarla çalışır. Animasyon gerçekliğinin sunacağı yeni yaşam önerisinin izleyiciler tarafından kabul edilebilir olabilmesi için, yaşamın gerçeği ile beraber ikna edicilik ve inanılırlık kavramlarına da sahip olması, ve bu üç kavram arasında da bir dengenin kurulması gerekmektedir. Bu çerçevede hazırlanan tez çalışmasının birinci bölümünde; bir sanat türü olan animasyonun tarih öncesi zamanlardan günümüzde geldiği noktaya doğru geçirdiği evrim irdelenmiştir. Animasyon sanatındaki evrim, teknolojideki gelişmelerle çok sıkı ilişkide olması nedeniyle, devamlı değişim halinde olan bir alana dönüşmüştür. Tezin ikinci bölümünde; animasyondaki ‘gerçekçi olabilme’ ve ‘doğru ifade edebilme’ çabası irdelenmiştir. Sanatçılar; animasyonda, gerçek yaşam ile ikna edicilik arasında bir dengenin oluşturulması için sürdürülebilir yöntemler geliştirmişlerdir. Disney Stüdyosu sanatçılarının tanımladığı “Animasyonun Temel İlkeleri” bu çabanın sonucu olarak ortaya çıkan önemli bir örnektir. Tezin üçüncü bölümünde; eğitsel video kaynaklarından yararlanılarak geliştirilen bir yöntem ile tezde ulaşılan sonuçlarla uyumlu bir karakter animasyonu oluşturulmuştur. Ayrıca, kullanılan yöntem ve yapım süreci ayrıntıları ile aktarılmıştır. Sonuç bölümünde; öncelikle, üç boyutlu (3D) bilgisayar animasyonlarının üretiminde multidisipliner (çok alanlı) ve interdisipliner (alanlar arası ilişkili) çalışmaların kaçınılmaz olduğu belirtilmiştir. Animasyon, iki boyutlu (2D) olduğu ilk zamanlarda, geleneksel yöntemler ile özellikle sanatçılar tarafından üretilmiştir. Teknolojinin gelişmesi üç boyutlu (3D) bilgisayar animasyonunu doğurmuş; böylece, bilgisayar uzmanlarını, mühendisleri ve matematikçileri animasyon dünyasına dahil etmiş ve animasyonu multidisipliner ve interdisipliner bir çalışma platformuna taşımıştır. Bu tez kapsamında; tasarımcının, bir multidisipliner ve interdisipliner çalışma platformu içindeki rolünün ne olacağının, taşıdığı mesleki bakış açısı ile bağlantılı olarak belirlenmesine ve diğer disiplinlere adaptasyonu için stratejiler geliştirilmesine çalışılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record