Show simple item record

dc.contributor.advisorGüner Özden, Selda
dc.contributor.authorGürer, Sezin Cansu
dc.date.accessioned2020-10-02T07:33:38Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-08-27
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22866
dc.description.abstractThis thesis discusses women’s political, economic and social organization during Pahlavi Dynasty which ruled Iran during 1925-1979 and specific to 1941-1965. In the first chapter of the study, how Iran’s political and social agenda which started changing in the 19th century affected the situation of the Iranian women’s social status and the poisiton of women on this agenda will be analyzed. At the same time, the westernization policy performed by Qajar Dynasty, economic crisis and 1905-1911 constitution revolution will also be analyzed; Iranian women’s active participation to the process will also be discussed. In the second chapter, it will be discussed that the foundation of the Pahlavi Dynasty by Rıza Pehlevi, the development of the new governance system and the deviancy on the traditional/conservative structure which was caused by the modernization movement initiated on Iran’s socio-cultural structure. During the analysis, reactions developed by women to major changes through media and organizations will be analyzed. In the third and the last chapter, in the modern structure of Pahlavi Iran, struggle of women to exist in society during Muhammed Rıza Pehlevi era, the dynamics of the period and the women’s status in White Revolution will be covered; and it will be discussed that the formative process of Iranian women’s changing political and social demands and state notions in 20th century.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPehlevi hanedanıtr_TR
dc.subjectModernleşmetr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subjectİrantr_TR
dc.subjectReformtr_TR
dc.subjectBeyaz devrimtr_TR
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.subject.lcshSosyal tarih. Sosyal sorunlar. Sosyal reform.tr_TR
dc.titlePehlevi İran'ında Kadıntr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, 1925-1979 yılları arasında İran’da hüküm süren Pehlevi Hanedanı’nda kadının siyasi, ekonomik ve toplumsal statüsünü 1941-1965 yılları özelinde ele almaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde İran’ın 19. yüzyılda değişmeye başlayan siyasi ve toplumsal gündeminin İranlı kadının durumunu nasıl etkilediği ve kadınların bu gündemde teşkil ettiği konum incelenecektir. Ancak Pehlevi rejiminden önce Kaçar Hanedanı tarafından gerçekleştirilen Batılılaşma politikaları, ekonomik kriz ve 1905-1911 Meşrutiyet Devrimi süreci açıklanacak, İranlı kadınların sürece aktif katılımı ele alınacaktr. İkinci bölümde; Rıza Pehlevi tarafından Pehlevi Hanedanı’nın kurulması, yeni devlet sisteminin oluşumu ve İran’ın sosyo-kültürel yapısında başlatılan modernleşme hareketinin muhafazakar toplum yapısında meydana getirdiği çarpıklık anlatılacaktır. Bu inceleme sırasında kadınların büyük değişimlere basın-yayın organları ve örgütler aracılığıyla geliştirdiği tepkiler incelenecektir. Üçüncü ve son bölümde modern bir yönetim olan Pehlevi İran’ında Muhammed Rıza Pehlevi dönemi ve kadının toplumda var olabilme mücadelesi, dönemin dinamikleri ve Beyaz Devrim’de kadının statüsüne yer verilecek, 20. yüzyılda İranlı kadının değişen siyasi ve toplumsal taleplerini şekillendiren süreç ele alınacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.embargo.termsAçık erisimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeeditorialtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record