Show simple item record

dc.contributor.advisorAttar, Mustafa Aykut
dc.contributor.authorMayendri, Farhan Kurnia
dc.date.accessioned2020-10-02T07:34:01Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22867
dc.description.abstractThis thesis studies a simple evolutionary model of invention to understand how different behavioral limitations would have affected the transition to modern growth. In neoclassical models of invention, “entrepreneur-inventor”s are fully informed, fully rational, and able to solve mathematical optimization problems. In contrast, this thesis assumes that they are not fully informed, they are subject to bounded rationality constraints, and they cannot solve mathematical optimization problems. Within this structure, the thesis uses a genetic algorithm to model how a society—where the norm (or the status quo) is initially not to spend valuable resources to invention—can learn that invention is actually optimal. In other words, this thesis studies how a technologically stagnant society can converge to a growth equilibrium. Three exogenous factors are mutation (how tolerant the society is to deviant entrepreneurs), elite persistence (how effective the knowledge transmission is across generations), and the size of population. These potentially affect two model outcomes, i.e., how long the transition is and whether the society can converge to the neoclassical benchmark exactly. Results show the following: (i) Mutation is not very strongly correlated with the model outcomes, but higher mutation rates are observed along with faster convergence in some specifications. (ii) Elite persistence does not have a monotone effect on the duration of convergence. (iii) Societies generally exhibit variation around the neoclassical optimum in terms of equilibrium values. (iv) There is a very strong scale effect of population size; larger populations converge significantly faster, and the degree of variation around the neoclassical equilibrium is much smaller for larger populations. Even in the best-case scenario—i.e., high mutation rates, high elite counts, and large populations—the evolutionary model converges to the neoclassical equilibrium in 51 generations.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectInventiontr_TR
dc.subjectInnovation
dc.subjectEntrepreneurship
dc.subjectIndustrial revolution
dc.subjectGenetic algorithm
dc.subjectand Evolutionary economics
dc.subject.lcshİktisat tarihi ve iktisadi işlemlertr_TR
dc.titleA Simple Evolutionary Model of Invention and Growth Takeoffstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, farklı davranışsal kısıtlamaların, bu geçişi nasıl etkileyeceğini anlamak için basit bir evrimsel model çalıştırmaktadır. Neoklasik icat modellerinde, “girişimci mucitlerin” tam bilgi sahibi olduğu, tamamen rasyonel olduğu ve matematiksel optimizasyon problemlerini çözebildiği varsayılır. Bunun aksine, bu tez onların tam bilgi sahibi olmadıklarını, sınırlı rasyonellik kısıtlamalarına tabi olduklarını ve matematiksel optimizasyon problemleri çözemediklerini varsaymaktadır. Bu yapı içerisinde tez, icat yapmak için değerli kaynaklar harcamamanın başlangıçta norm (veya statüko) olduğu bir toplumun, buluşun gerçekten optimal olduğunu nasıl öğrenebileceğini modellemek için bir genetik algoritma kullanmaktadır. Başka bir deyişle, bu tez teknolojik olarak durgun bir toplumun bir büyüme dengesine nasıl yaklaşacığını incelemektedir. Üç dışsal faktör, mutasyon (toplumun “sapkın” girişimcilere ne kadar hoşgörülü olduğu), elit kalıcılık (bilgi aktarımının nesilden nesile ne kadar etkili olduğu) ve nüfusun büyüklüğüdür. Bunlar potansiyel olarak iki model çıktısını, yani geçişin ne kadar sürdüğünü ve toplumun neoklasik dengeye tam olarak ulaşıp ulaşamayacağını etkilemektedir. Sonuçlar şöyledir: (i) Mutasyon, model sonuçlarıyla çok güçlü bir şekilde ilişkili değildir, ancak bazı spesifikasyonlarda, daha hızlı yakınsama, daha yüksek mutasyon oranları ile birlikte gözlenmektedir. (ii) Elit kalıcılığın yakınsama süresi üzerinde tek yönlü bir etkisi yoktur. (iii) Toplumlar genellikle denge değerleri açısından neoklasik optimum etrafında farklılık göstermektedir. (iv) Nüfus büyüklüğünün çok güçlü bir ölçek etkisi vardır; daha büyük nüfuslar, önemli ölçüde daha hızlı yakınsamaktadır ve neoklasik denge çevresindeki değişim derecesi daha büyük nüfuslar için çok daha küçüktür. En iyi durumda, yani yüksek mutasyon oranları, yüksek elit sayıları ve büyük nüfusta, evrimsel model 51 nesilde neoklasik dengeye ulaşmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAçık erisim
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record