Show simple item record

dc.contributor.advisorPektaş Turgut, Özden
dc.contributor.authorCoşkun, Cumhur
dc.date.accessioned2020-12-01T13:19:39Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-11-03
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23150
dc.description.abstractThe use of digital technologies in art contributes to the development of new forms of art and to present artistic thoughts and actions in different ways. These contributions manifest themselves with alternative approaches in exhibition methods, in-museum information graphics and museum promotional items. Museums use Augmented Reality as an effective way to engage visitors. Proficiency in Art thesis; It aims to reveal how a more innovative and effective exhibition environment should be created by presenting interactive experiences in artworks together with the graphic design elements of Augmented Reality. And also examining the use of Augmented Reality in Turkey and other art museums in the world, it is discussed from different angles. In the first part of the thesis, the definition, importance, history, usage areas and features of Augmented Reality technology are mentioned and this technology is explained. In the second part, detailed information about their importance and history is given with an emphasis on art museums. Explanations have been made about the goals and purposes of art museums within universities, and the exhibition methods of art museums and the new trends used in exhibition methods. In the third part, Turkey and through examples of art museums in the world using Augmented Reality technology was examined. How the examined art museums use Augmented Reality within their own art discipline and their features that differ from other museum uses are stated. In the fourth and last part, AR applications are designed for selected works in line with the specified criteria in the H.Ü. Art Museum. The manifesto, creation and design processes of the application part are explained. It can be said that the arrangement of technological tools together with effective graphic design elements carries an exhibition beyond a visual impression and with Augmented Reality, the exhibited work attracts more attention and becomes more effective.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectArtırılmış gerçekliktr_TR
dc.subjectSanat müzesi
dc.subjectGrafik tasarım
dc.subjectKinetik tipografi
dc.subjectHareketli grafikler
dc.titleSanat Müzelerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları; Hacettepe Sanat Müzesi için Bir Öneritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSanatta dijital teknolojilerin kullanımı yeni sanat biçimlerinin geliştirilmesinde, sanatsal düşünce ve eylemlerin farklı şekillerde sunulmasında katkı sağlamaktadır. Bu katkılar, sergileme yöntemlerinde, müze içi bilgilendirme grafiklerinde ve müze tanıtım öğelerinde alternatif yaklaşımlarla kendini göstermektedir. Müzeler, ziyaretçilerin ilgisini çekmenin etkin bir yolu olarak Artırılmış Gerçekliği tercih etmektedir. Sanatta Yeterlik tez çalışması; Artırılmış Gerçekliğin grafik tasarım unsurlarıyla beraber sanat eserlerinde etkileşimli deneyimler sunarak daha yenilikçi, etkili bir sergileme ortamının nasıl oluşturulması gerektiğinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye ve Dünyadaki sanat müzelerinde Artırılmış Gerçeklik kullanımları incelenerek, farklı açılardan ele alınmıştır. Tezin birinci bölümünde, Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin tanımı, önemi, tarihçesi, kullanım alanları ve özelliklerinden bahsedilerek bu teknoloji açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümünde, sanat müzeleri üzerinde durularak önem ve tarihçeleri hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Üniversitelerin bünyesinde yer alan sanat müzelerinin hedefleri ve amaçları, sanat müzelerinin sergileme yöntemleri ve sergileme yöntemlerinde kullanılan yeni eğilimleri hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Üçüncü bölümünde, Türkiye ve Dünyada Artırılmış Gerçeklik teknolojisini kullanan sanat müzeleri örnekler üzerinden incelenmiştir. İncelenen sanat müzelerinin kendi sanat anlayışları içerisinde Artırılmış Gerçekliği nasıl kullandıkları ve diğer müze kullanımlarından ayrılan özelikleri belirtilmiştir. Dördüncü ve son bölümünde, H.Ü. Sanat Müzesi’nde yer alan belirlenen kriterler doğrultusunda seçilmiş eserlere AG uygulamaları tasarlanmıştır. Uygulama çalışmasının manifestosu, oluşturulma ve tasarım süreçleri açıklanmıştır. Teknolojik araçların etkili grafik tasarım öğeleriyle birlikte düzenlenmesinin bir sergiyi görsel bir izlenimden öteye taşıdığı ve Artırılmış Gerçeklikle hem sergilenen eserin daha fazla ilgi çektiği hem de daha etkili bir hale geldiği söylenebilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-12-01T13:19:39Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess