Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgül, Serap
dc.contributor.authorDoğan, İrem Gül
dc.date.accessioned2021-02-05T10:57:16Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23379
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the efficacy of abdominal massage in patients with chronic constipation (CC) in a randomized placebo-controlled design. A total of 74 patients who were diagnosed with CC according to the Rome IV diagnostic criteria were included in our study. Patients were randomly divided into two groups; intervention group (abdominal massage + advices for lifestyle changes) and control group (placebo therapeutic ultrasound+advices for lifestyle changes). Abdominal massage was applied 3 days a week for 4 weeks, while placebo therapeutic ultrasound was applied for 4 weeks, 2 days a week. Severity of constipation which is primary outcome measure was evaluated using Constipation Severity Instrument. Secondary outcome measures, bowel functions (defecation frequency, defecation time and stool consistency) and quality of life associated with constipation were assessed using the 7-day bowel diary and the Patient Assessment of Constipation Quality of Life Questionnaire. At the end of the 4th week, subjective perception of improvement was recorded using the Global Rating of Change Scale. At the end of the study period, it was determined that the within-group changes of all outcome measures over time in both groups were statistically significant (p<0,001). When the group effect on these changes was investigated, it was found that the group interaction with time was also statistically significant (p<0,001). A higher level of improvement was seen in all outcome measures in the intervention group compared to the control group (p<0,05). It was also found that perceived improvement in symptoms of constipation was greater in the intervention group compared to the control group (p<0,001). As a result of this study, it was found that abdominal massage was more effective than placebo intervention in the treatment of CC in the short term. Further studies with long-term follow-up are needed to demonstrate the effectiveness of abdominal massage with different application parameters and/or protocols. Further studies can be planned for the effectiveness of abdominal massage in patients with secondary constipation.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectFonksiyonel kronik konstipasyontr_TR
dc.titleKronik Konstipasyonda Abdominal Masajın Etkinliğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı kronik konstipasyonu (KK) olan bireylerde abdominal masajın etkinliğini randomize plasebo-kontrollü dizaynda araştırmaktı. Çalışmamıza Roma IV tanı kriterlerine göre KK tanısı alan toplam 74 birey dâhil edildi. Bireyler randomize olarak müdahale grubu (abdominal masaj+öneri) veya kontrol grubuna (plasebo terapatik ultrason (US)+öneri) atandı. Abdominal masaj, 4 hafta boyunca haftada 3 gün uygulanırken plasebo terapatik US, 4 hafta boyunca, haftada 2 gün olacak şekilde uygulandı. Her iki gruptaki bireylere ilave olarak yaşam stili değişikliklerine yönelik öneriler verildi. Primer sonuç ölçümü olan konstipasyon (kabızlık) şiddeti Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği ile değerlendirildi. Sekonder sonuç ölçümleri olan, bağırsak fonksiyonel belirteçleri (defekasyon frekansı, defekasyon süresi ve gaita yoğunluğu) ve kabızlıkla ilişkili yaşam kalitesi sırasıyla 7 günlük bağırsak günlüğü ve Konstipasyon Yaşam Kalitesi Ölçeği ile değerlendirildi. Bireylerin ayrıca çalışma başlangıcına kıyasla 4. hafta sonunda kabızlık ve ilişkili diğer şikâyetlerine yönelik değişim algıları Hasta Global Değişim Algısı Skalası ile değerlendirildi. Çalışma sonunda her iki grupta tüm sonuç ölçümlerinin zaman içerisindeki grup içi değişimlerinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,001). Bu değişimlere grup etkisi araştırıldığında, zaman ile grup etkileşiminin de istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,001). Müdahale grubunda kontrol grubuna kıyasla tüm sonuç ölçümlerinde daha yüksek düzeyde iyileşme görüldü (p<0,05). Ek olarak, kabızlık semptomlarında algılanan iyileşmenin müdahale grubunda kontrol grubuna kıyasla daha fazla olduğu tespit edildi (p<0,001). Bu çalışmanın sonucunda, KK’nin tedavisinde abdominal masajın plasebo tedaviden kısa dönemde daha etkin olduğu bulundu. Abdominal masajın etkinliğini farklı uygulama parametreleri ile ve/veya farklı uygulama protokolleri ile ortaya koyan uzun dönem takipli ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Sekonder kabızlığı olan bireylerde de abdominal masajın etkinliğine yönelik ileri çalışmalar planlanabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-08-10T10:57:16Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record