Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaycı, Nazile
dc.contributor.authorErdem Taşkın, Gülistan
dc.date.accessioned2021-02-12T07:49:45Z
dc.date.issued2021-01-29
dc.date.submitted2021-01-18
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23429
dc.description.abstractThis study aims to reveal the scope of Nietzsche's will to power and Foucault's power concepts considering how these concepts determined their philosophies and their connections with other concepts in the general course of their thoughts. In connection with this, understanding the possibilities that Nietzsche and Foucault's thoughts pointed out for man in our age has constituted the focal point of this study. In the first chapter Nietzsche's thought of truth in relation to his view of the world as an expression of the will to power and his critique of the tradition of metaphysical philosophy which is based on this view have been discussed. The attempt of metaphysical philosophical tradition to design the truth through another World or an area of “being in itself” has resulted in the worthlessness of life, which is the only reality; and thus, the existence of the modern age’s man, who has established and organized his life with respect to the truth design of such a tradition, also has suffered from this corruption and collapse. Based on these determinations, some basic concepts of Nietzsche and their connections with the concept of will to power, which he sees as the most fundamental reality have been discussed. In the second chapter of this study, Foucault’s concepts of subject, subjective experience and identity have been discussed in relation to his thoughts on “power”. Also, the determining position of the concept of power in his thoughts had been tried to be clarified. Foucault's objection to the comprehension of the subject as a substantial entity and to the assumption of a given, unchanging human nature of every design for the subject has been tried to be revealed with reference to his analyzes aimed at revealing that a man can make himself an object of knowledge at what cost.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectNietzschetr_TR
dc.subjectFoucaulttr_TR
dc.subjectGüç istencitr_TR
dc.subjectÖznetr_TR
dc.subjectİktidartr_TR
dc.subject.lcshFelsefe (Genel)tr_TR
dc.titleNietzsche ve Foucault’da Güç İstenci ve İktidar Üzerine Bir Çalışmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Nietzsche’nin güç istenci ve Foucault’nun iktidar kavramlarının, onların felsefelerini nasıl belirlemiş olduğunu göz önüne alarak, bu kavramların kapsamı ve onların diğer kavramlarıyla olan bağlantılarını, düşüncelerinin genel seyri içinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bununla bağlantılı olarak, Nietzsche ve Foucault’nun düşüncelerinin çağımızda insan için işaret ettiği olanakları anlamak, bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Birinci bölümde, Nietzsche’nin dünyayı güç istencinin bir ifadesi olarak görmesiyle ilişkili olarak onun hakikat düşüncesi ve bu düşünceden hareketle metafizik felsefe geleneğine yönelik eleştirisi ele alınmaktadır. Metafizik felsefe geleneğinin hakikati her seferinde bir öte dünya veya kendinde varlık alanı üzerinden tasarlama girişimi, biricik gerçeklik olan yaşamın değersizleştirilmesiyle sonuçlanmış, nihayetinde yaşamını böylesi bir geleneğin hakikat tasarımından hareketle kuran ve örgütleyen modern çağ insanının varoluşu da bu yozlaşma ve çöküşten payını almıştır. Bu belirlenimlerden hareketle Nietzsche’nin bazı temel kavramları ele alınmış ve onun en temel gerçeklik olarak gördüğü güç istenci kavramı ile bağlantıları tartışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Foucault’nun özne, öznel deneyim, kimlik kavramları, onun “iktidar” konusundaki düşünceleri ile birlikte ele alınmış ve iktidar kavramının onun düşünceleri içindeki belirleyici konumu açık kılınmaya çalışılmıştır. Foucault’nun, öznenin tözsel bir varlık olarak kavranmasına ve özneye dair her tasarımın verili, değişmeyen bir insan doğası varsayımına dayanmasına yönelik itirazı, onun, insanın kendini ne pahasına bir bilgi nesnesi kılabildiğini ortaya koymaya yönelik çözümlemelerinden hareketle ortaya konulmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record