Show simple item record

dc.contributor.advisorKula, Onur Bilge
dc.contributor.authorSerinkoz, Ali
dc.date.accessioned2021-02-23T10:59:45Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-01-29
dc.identifier.citationSERINKOZ, A. 2021. EINE KULTURSEMIOTISCHE ANALYSE DER AUSGEWÄHLTEN FILME VON FATIH AKIN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER TRANSKULTURALITÄT, ANKARA.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23470
dc.description.abstractIn today's world, the concept of culture differs in terms of both space and time. This differentiation enables the concept to be considered as a dynamic process on the one hand, and on the other hand, it makes societies rich in terms of diversity. In order to understand and describe this heterogeneous structure of societies, it is known that concepts such as "Multiculturalism" and "Interculturalism" are used in the related field. As an alternative to these mainstream approaches, the concept of "Transculturality" put forward by Wolfgang Welsch handles the issue from a very different perspective, as well as enabling a broader study ground in the field. In this respect, in this study, the concept of "Transculturality" is examined with other definitions, to what extent it represents the singular in the universal and to what extent it is suitable for research in the definition of individual identity. Since identity formation is not the subject of this research, "Transculturality" has only been considered by definition. From this point of view, the definition of "Transcultural" individual was scrutinized on the basis of Fatih Akın's own identity and his films. Because Fatih Akın and his movies are closely followed by audiences in Germany and Turkey, the term "Transculturality" has been the subject of several investigations. The abstract situation related to this definition of individual identity was tried to be analyzed with cultural semiotic methods. Cultural semiotics and general semiotics were discussed, and the content of the films were examined. Here, the semiosphere (Semiosphäre), which was created by Jurij Mikhailovich Lotman, was applied to use the phenomenon of culture in terms of semiotics. The aim of this study is to analyze the movies of Fatih Akın in the light of the concepts of "Transculturality" and culture semiotics and in order to reveal the "Transcultural" elements with the help of cultural semiotics.tr_TR
dc.language.isodeutr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTranskulturalitättr_TR
dc.subjectKulturtr_TR
dc.subjectSemiotiktr_TR
dc.subjectSemiosphäretr_TR
dc.subjectFatih Akıntr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleEıne Kultursemıotısche Analyse Der Ausgewählten Fılme Von Fatıh Akın Unter Berücksıchtıgung Der Transkulturalıtättr_deu
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüz dünyasında kültür kavramı hem mekan hem de zaman açısından farklılaşma göstermektedir. Bu farklılaşma bir yandan kavramın kendisini dinamik bir süreç olarak ele almaya imkan sağlarken diğer yandan toplumları çeşitlilik açısından zengin bir hale getiriyor. Toplumların bu heterojen yapısını anlamak ve tarif etmek üzere ilgili alanda "Çokkültürlülük" ve "Kültürlerarasılık" gibi kavramların öne çıktığı bilinmektedir. Bu ana akım yaklaşımlara alternatif olarak Wolfgang Welsch tarafından ortaya atılan "Trans-kültürlülük" (Aşkınkültürlülük) kavramı ise meseleyi çok farklı bir perspektiften ele almasının yanında, bu sayede alana ilişkin daha geniş bir inceleme zeminine de olanak sağlıyor. Bu minvalde, bu çalışmada "Trans-kültürlülük" kavramı diğer tanımlamalarla birlikte incelenerek tümel içerisindeki tekili ne ölçüde temsil ettiği ve bireysel kimlik tanımında araştırma yapmaya ne derecede uygun olduğu tartışıldı. Kimlik oluşumu bu araştırmanın konusu olmadığından "Trans-kültürlülük" sadece tanımı itibariyle ele alındı. Buradan hareketle "Trans-kültürlülük" birey tanımı hem Fatih Akın’ın kendi kimliği hem de onun filmleri temel alınarak irdelendi. Fatih Akın’ın ve filmlerinin günümüzde Almanya'da ve Türkiye'de ilgiyle izlenmesinden dolayı, rejisör olarak kendisi ve yönettiği filmleri "Trans-kültürlülük" bakımından birçok araştırmalara konu olmuştur. Bu bireysel kimlik tanımı ile ilgili soyut olan durum kültür göstergebilimsel yöntemlerle çözümlenmeye çalışıldı. Kültür göstergebilimi ve genel göstergebilimi tartışıldı ve filmlerin içeriği incelendi. Burada kültür olgusunu göstergebilimi açısından kullanabilmek için Jurij Mikhailovich Lotman tarafından oluşturulan Semiyosfer (Semiosphäre), gösterge alanı uygulandı. Bu çalışmanın amacı Fatih Akın filmlerini "Trans-kültürlülük" ve kültür göstergebilimi kavramları ışığında analiz ederek "trans-kültürel" ögeleri kültür göstergebilimi yardımıyla ortaya koymaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentAlman Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-02-23T10:59:45Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemaptr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record