Show simple item record

dc.contributor.advisorAlagözlü, Nuray
dc.contributor.authorBayraktar Çepni, Sevcan
dc.date.accessioned2021-03-26T11:14:14Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-12-24
dc.identifier.citationAPA 7tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/23614
dc.description.abstractThe present study aimed to investigate the effects of two data-driven collocation learning approaches (Corpus Consultancy and Practice on English-Turkish Parallel Texts) on participants’ receptive and productive collocational knowledge of form, use and meaning. The study employed a quantitative research design; the data were collected through a vocabulary size test, a vocabulary knowledge scale, and a receptive and productive knowledge tests with a total number of 43 participants (N 14 in the Web-based group, N 16 in the Parallel Texts Group, and N 13 in the Control group). The Corpus Group received training on using a corpus to find and induce the meaning of the target collocations (10 adjective-noun and 10 verb-noun) through the COCA corpus. On the other hand, the Parallel Texts Group studied a small corpus consisting of English extracts containing target collocations taken from COCA corpus side by side with their L1 translations. The Control group, however, was expected to find the meanings of the collocations by resorting online dictionaries. The perceptions of the participants on both experimental approaches were also elicited via a structured survey consisting of open-ended questions. The results showed that The Corpus Group outperformed the Control Group both in both receptive and productive tests, while the Parallel Texts Group’s scores remained to be in between in most cases. The participants in the Corpus Group and the Parallel Texts Group shared their perceived benefits and drawbacks of the approaches.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectData-driven learningtr_TR
dc.subjectCorpustr_TR
dc.subjectConcordance linestr_TR
dc.subjectCollocationtr_TR
dc.subjectParallel textstr_TR
dc.subjectVocabulary learningtr_TR
dc.subject.lcshİngiliz dilitr_TR
dc.titleTeachıng Collocatıons Through Data-Drıven Learnıng: Comparıson of Two Approachestr_TR
dc.title.alternativeEşdizimliliklerin Veri Yönlendirme Öğrenme Yaklaşımı ile Öğretilmesi : İki Yöntemin Karşılaştırılması
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, iki veriye dayalı eşdizimlilik öğrenme yaklaşımının (Derlem Danışmanlığı ve İngilizce-Türkçe Paralel Metinler Üzerine Uygulama) katılımcıların algısal ve üretimsel biçim, kullanım ve anlam odaklı eşdizimlilik bilgilerinin üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için, veriler çoğunlukla nicel bir araştırma deseni içinde, Kelime Bilgisi Gelişimi Ölçeği, Algısal Kelime Bilgisi Testi, üretimsel ve algısal eşdizimlilik testleri ile toplanmıştır. Çalışma toplamda 43 katılımcı ile gerçekleşitirilmiştir. Bu katılımcılar, 14 kişi derlem danışmanlığı, 16 kişi parallel metinler ve 13 kişi kontrol gurupta olmak üzere üç ayrı gurup şeklinde çalışmada yer almıştır. Derlem Gurubu COCA derlemini kullanarak, Paralel Metinler Gurubu tüm metinleri COCA derlimden alınıp, Türkçe karşılıkları ile yanyana yazılarak olşuturulan iki dilli küçük bir derlem üzerinde çalışma yaparak ve Kontrol Gurup ise çevrimiçi sözlük kullanarak 20 hedef (10 sıfat-isim, 10 eylem-isim) eşdizimlilikleri öğrenmeye çalışmışlardır. Ayrıca çalışmanın nitel verisi deneysel guruplardaki katılımcıların görüşleri yapılandırılmış açık uçlu soruları ile toplanmıştır. Sonuçları, Kontrol Gurubun algısal ve üretimsel eşdizimlilik başarısının Derlem Gurubununkinden çok daha az olduğunu, Paralel Metinler Gurubunun başarısının Derlem Gurubundan daha az ama Kontrol Guruptan daha çok olduğunu göstermiştir. Derlem Gurubu katılımcıları ve Paralel Metinler Gurubu katılımcıları kullandıkları yöntemlerle ilgili gördükleri avantajları ve dezavantajları paylaşmışlardır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-03-26T11:14:14Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record