Show simple item record

dc.contributor.advisorKalaycı, Nazile
dc.contributor.authorAy, Volkan
dc.date.accessioned2021-07-13T09:08:19Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-21
dc.identifier.citationAy, Volkan (2021). NIETZSCHE VE HEIDEGGER'DE NİHİLİZM SORUNU (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25060
dc.description.abstractNihilism, in the broadest sense, is the name of the crisis that human being gets into when she/he gives meaning to life and herself/himself. Although it has many various forms, nihilism first has an existential character depending on the problem of meaning. Second, nihilism is historical and inherent in European culture and thought. Therefore, it is an event that includes in philosophy, modern sciences and religions (in particular Christianity). When viewed from this aspect, the crisis of nihilism, which reached up to its most extreme point in the experience of modernity, is formulated as a problem that has been started to be dwelled on much more in the 19th century. For this century carries deep traces of all the historical background of the previous two hundered and fifity years in which the relationship of human being with the earth has changed radically. Nietzsche is one of the thinkers who comprehend these traces most deeply in the 19th century and the other is Heidegger in 20th century. The aim of this work, by means of focusing on both Nietzsche’s and Heidegger’s thought, is to reveal how the problem of nihilism is discussed existenatially and historically by them and to present what possibilities have been put forward to overcome it. For that purpose, in the first part of the work, Nietzsche’s conception of nihilism was examined throughout his texts and thus historical dimension of nihilism was tried to be shown from ancient thought to modern science. The way that Nietzsche approached to this problem and the prominent aspects of his strategy to overcome it are presented. In the second part of the work, it is shown how Heidegger determines the problem of nihilism in general through the question of Being and the way that he discusses some basic motifs of Western metaphysics as its historical context is explained. While Heidegger considers Western thought from Plato to Nietzsche as the history of nihilism, he expands to the discussion of nihilism by unveiling the nihilistic character of modern technology and develops a preparatory thinking by showing possibilities of poetic thinking. Despite the fact that Nietzsche and Heidegger differentiate at many points, the response of both thinkers to the problem lies in effort to seek new ways of thinking and to identify the role of the horizon of art within this effort. Life can only be affirmed as art and Being can only be remembered through poetic thinking.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNietzschetr_TR
dc.subjectHeideggertr_TR
dc.subjectMetafiziktr_TR
dc.subjectÜst-insantr_TR
dc.subjectNihilizmtr_TR
dc.subjectVarlığın unutulmuşluğutr_TR
dc.subjectPoetik düşünmetr_TR
dc.subject.lcshFelsefe (Genel)tr_TR
dc.titleNıetzsche ve Heıdegger'de Nihilizm Sorunutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetNihilizm, en geniş anlamıyla insanın yaşama ve kendisine anlam verme hususunda içine girdiği krizin adıdır. Çok çeşitli boyutları olmakla birlikte nihilizm ilk olarak anlam sorununa bağlı bir biçimde varoluşsal bir karaktere sahiptir. İkinci olarak nihilizm tarihseldir ve Avrupa kültürü ve düşüncesine içkindir. Dolayısıyla felsefeyi, modern bilimleri, sanatı ve dini (özellikle Hıristiyanlığı) içine alan bir olaydır. Bu açıdan bakıldığında modernite deneyiminde uç noktasına ulaşan nihilizm krizi özellikle 19. yy ile birlikte üzerinde daha fazla durulmaya başlanan bir sorun olarak formüle edilir. Zira bu yüzyıl insanın dünyayla ilişkisinin köklü bir biçimde değiştiği, kendisinden önceki yaklaşık iki yüz elli yılın tüm tarihsel arka planının derin izlerini de taşır. Bu izleri 19. yy’da en derinlemesine kavrayan düşünürlerden biri Nietzsche ise diğeri 20. yy’ın büyük düşünürü Heidegger’dir. Bu çalışmanın amacı, Nietzsche ve Heidegger’in düşüncelerine odaklanarak nihilizm sorununun hem varoluşsal hem de tarihsel olarak nasıl ele alındığını ve üstesinden gelinmesi yönünde hangi imkanların öne çıkarıldığını ortaya koymaktır. Bu amaçla önce çalışmanın birinci bölümünde Nietzsche’nin metinlerinde nihilizm kavrayışı üzerinde durulmuş, Antik düşünceden modern bilime nihilizmin tarihsel boyutu gösterilmeye çalışılmıştır. Nietzsche’nin bu soruna yaklaşım biçimi ve onun üstesinden gelmek için izlediği stratejinin öne çıkan yönleri sunulmuştur. Çalışmamızın ikinci bölümünde Heidegger’in nihilizm sorununu genel olarak Varlık sorunu etrafında belirlediği gösterilerek bunun tarihsel bağlamı olarak batı metafiziğinin bazı temel motiflerini nasıl ele aldığı sunulmuştur. Heidegger, Platon’dan Nietzsche’ye Batı düşüncesini nihilizmin tarihi olarak görmekle birlikte modern teknolojinin de nihilist karakterini ortaya koyarak tartışmayı genişletir ve buna karşı poetik bir düşünmenin imkanlarını göstererek hazırlayıcı bir düşünme geliştirir. Her ne kadar birçok noktada ayrışıyor olsalar da her iki düşünürün de nihilizme yanıtı yeni bir düşünme biçimleri arama çabasında ve bu çaba dahilinde sanatın ufkunun rolünde yatmaktadır. Yaşam, ancak sanat olarak olumlanabilir, varlık ancak poetik bir düşünmeyle hatırlanabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-13T09:08:19Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record