Show simple item record

dc.contributor.advisorGüven, Seval
dc.contributor.authorSenel, Bilge
dc.date.accessioned2021-07-14T08:16:26Z
dc.date.issued2021-06-21
dc.date.submitted2021-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25093
dc.description.abstractŞENEL, Bilge. Consumers Online Information Search Behaviors and Consumer Satisfaction in the Decision Process of Buying Household Electrical Appliances, Ph. D. Dissertation, Ankara, 2021. Technological developments and the widespread use of the internet have created a new source of information. Internet-based systems, which provide practical and fast information, have become online information sources that are frequently used today. Online information sources have been included in the external sources of information, that consumers refer to during the information seeking stage of the purchase decision process. In this study, consumers online information seeking behaviors during the purchase decision process and their satisfaction after the purchase decision were examined. This thesis has been prepared with reference to the proposition that the variables that affect the intensity of online information search of consumers also affect the consumer satisfaction. In the study, a model was created that addresses the relationship between perceived ease of use, perceived online information search skill, online information reliability, purchase involvement with intensity of online information search and consumer satisfaction. Scanning and relational research method was used as the design of the research. For this purpose, an online questionnaire was applied to 730 consumers who purchased household electrical appliances by obtaining information from online information sources. The survey data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency, percentage) and analysis of the difference between mean values (ANOVA, Munzel-Brunner, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U). In addition, the model examined in the study was revealed by correlation and Structural Equation Model analyzes. In this research, it has been concluded that perceived ease of use, online information reliability and purchase involvement have a positive effect on consumers' intensity of online information search and satisfaction. It has been found that purchase involvement has a greater effect on intensity of online information search and consumer satisfaction than perceived ease of use and online information reliability. Keywords: Online information search, purchase decision, consumer satisfactiontr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTüketicitr_TR
dc.subjectOnline bilgitr_TR
dc.subjectTüketici memnuniyetitr_TR
dc.subjectBilgi aramatr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleTüketicilerin Elektrikli Küçük Ev Aletleri Satın Alma Karar Sürecinde Online Bilgi Arama Davranışları ve Tüketici Memnuniyetitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetŞENEL, Bilge. Tüketicilerin Elektrikli Küçük Ev Aletleri Satın Alma Karar Sürecinde Online Bilgi Arama Davranışları ve Tüketici Memnuniyeti, Doktora Tezi, Ankara, 2021. Teknolojik gelişmeler ve internetin yaygın kullanımı yeni bir bilgi kaynağı yaratmıştır. Pratik ve hızlı bir şekilde bilgi edinme imkanı sağlayan internet tabanlı sistemler, günümüzde sıklıkla başvurulan online bilgi kaynakları haline gelmiştir. Çok sayıda bilgiye kolay bir şekilde ulaşma imkanı sağlayan online bilgi kaynakları, tüketicilerin satın alma karar sürecinin bilgi edinme aşamasında başvurdukları dışsal bilgi kaynaklarından biridir. Bu çalışmada; satın alma karar sürecinde tüketicilerin online bilgi arama davranışları ve satın alma kararı sonrası tüketici memnuniyeti incelenmiştir. Tüketicilerin online bilgi arama yoğunluklarını etkileyen değişkenlerin tüketici memnuniyetini de etkilediği varsayımından hareketle bu tez hazırlanmıştır. Çalışmada; algılanan kullanım kolaylığı, algılanan online bilgi arama becerisi, online bilgi güvenilirliği, satın alma kararı ilgilenimi değişkenleri ile online bilgi arama yoğunluğu ve tüketici memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ele alan bir ölçme modeli oluşturulmuştur. Araştırmada, tarama ve ilişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır Araştırma evrenini, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan 18 yaş üzeri, elektrikli küçük ev aleti satın alma karar sürecinde online bilgi arama davranışında bulunan kadın ve erkek tüketiciler oluşturmaktadır. Kolaylı örnekleme yöntemi ile 730 tüketiciye ulaşılmış ve online anket uygulanmıştır. Anket verileri betimsel istatistikler (ortalama, standart sapma, frekans, yüzde) ve ortalama puanlar arası fark analizleri (ANOVA, Munzel-Brunner, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U) ile analiz edilmiştir. Ayrıca, araştırmada incelenen model korelasyon ve Yapısal Eşitlik Modeli analizleriyle ortaya çıkarılmıştır. Araştırmada; algılanan kullanım kolaylığı, online bilgi güvenilirliği ve satın alma kararı ilgileniminin, tüketicilerin online bilgi arama yoğunlukları ve memnuniyetlerine pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Satın alma kararı ilgileniminin, online bilgi arama yoğunluğu ve tüketici memnuniyetine; algılanan kullanım kolaylığı ve online bilgi güvenilirliğine göre daha fazla etkisinin olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Online bilgi arama, satın alma, tüketici memnuniyetitr_TR
dc.contributor.departmentAile ve Tüketici Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-14T08:16:26Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record