Show simple item record

dc.contributor.advisorErbil, Bülent
dc.contributor.authorDanış, Faruk
dc.date.accessioned2021-07-26T08:26:33Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-02-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25112
dc.description.abstractDANIŞ F, Optic Nerve Sheath Diameter Measurement in Patients with Hypertension in the Emergency Department, Hacettepe University Faculty of Medicine, Emergency Medicine Thesis. Ankara, 2021. One of the methods employed to evaluate the intracranial pressure is the evaluation of the Optical Nerve Sheath Diameter (ONSD). The purpose of the present study was to diagnose patients admitting to Emergency Department due to hypertensive crisis in early period, apply a relevant treatment method, and to reduce the morbidity and mortality associated with the disease. In our study, it was planned to investigate the correlation of ONSD measured with USG with patient’s blood pressure, the blood pressure threshold, which indicates increased ONSD, and the value of ONSD in predicting the discharge of patients admitting to Emergency Department with hypertensive crisis. A total of 112 patients admitted to Hacettepe University Emergency Department with preliminary diagnosis of hypertensive emergency were included in the study. Admission blood pressures and blood pressures 1 hour after reaching target blood pressures were recorded together with ONSD measurements. According to our study, a positive correlation was found between ONSD values and systolic blood pressure of patients who were diagnosed with hypertensive priority condition; and that 21% of the change in ONSD levels occurred with systolic blood pressure. According to the analyses, the systolic blood pressure threshold value with the highest sensitivity and specificity to indicate increased ONSD was 192 mmHg. This finding suggests that attention must be paid to patients with systolic blood pressure ≥192 mmHg admitting to Emergency Department in terms of increased intracranial pressure. According to the results of our study, it was found that the highest sensitivity and specificity value to indicate hospitalization was achieved when ONSD cut-off value was 5.6 mm. ONSD measurement can be used as a clinical aid in predicting hypertensive emergency, determining increased intracranial pressure, and evaluating the need for hospitalization in patients admitting with hypertensive crisis.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecthipertansiyontr_TR
dc.subjectoptik sinir kılıf çapıtr_TR
dc.subjectkafa içi basınçtr_TR
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleAcil Serviste Hipertansiyonu Olan Hastalarda Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümütr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetDANIŞ F, Acil Serviste Hipertansiyonu Olan Hastalarda Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümü, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Uzmanlık Tezi. Ankara, 2021. Kafa içi basıncı değerlendirmek için kullanılan yöntemlerden biri optik sinir kılıf çapının (OSKÇ) değerlendirilmesidir. Bu çalışma ile acil servise hipertansif kriz ile başvuran hastaların erken dönemde tanı alıp ilgili tedavi yönteminin uygulanması ve hastalığa bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılması hedeflenmiştir. Çalışmamızda; acil servisimize hipertansif kriz olarak başvuran hastalarda ultrasonografi ile ölçülen OSKÇ’nin hastanın kan basıncı ile korelasyonunun, artmış OSKÇ’yi gösteren kan basıncı eşik değerinin ve OSKÇ’nin taburculuğu öngörmedeki değerinin araştırılması planladı. Hacettepe Üniversitesi Acil Servis’e başvuran ve hipertansif acil ön tanısı olan 112 hasta çalışmaya alındı. Hastaların başvuru ve hedef kan basıncına ulaştıktan 1 saat sonraki kan basıncı ve OSKÇ ölçümleri yapıldı. Çalışmamıza göre hipertansif öncelikli durum tanısı alan hastaların OSKÇ değerleri ile sistolik kan basıncı arasında pozitif bir korelasyon saptandı ve OSKÇ düzeylerindeki değişimin %21’inin sistolik kan basıncı ile beraber olduğu tespit edildi. Yapılan analizlerin sonucunda artmış OSKÇ’yi göstermede en yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip sistolik kan basıncı eşik değerinin 192 mmHg olduğu bulundu. Bu bulgu acil servise başvuran hastalardan sistolik kan basıncı ≥192 mmHg olan hastalarda kafa içi basınç artışı açısından dikkatli olunması gerektiğini düşündürmektedir. Çalışmamızın sonuçlarına göre hastane yatışını göstermede en yüksek sensitivite ve spesifite değerinin OSKÇ eşik değeri 5,6 mm alındığında ulaşıldığı görülmüştür. Hipertansif kriz ile başvuran hastalarda OSKÇ ölçümü; hipertansif acili öngörmede, kafa içi basınç artışını belirlemede ve hastanın yatış ihtiyacını değerlendirmede klinik bir yardımcı olarak kullanılabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentAcil Tıptr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-26T08:26:33Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record