Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakır, Zehra
dc.contributor.authorKurt, Yağızcan
dc.date.accessioned2021-07-30T10:46:52Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25154
dc.description.abstractIn the present study, the mediating roles of adult attachment dimensions and mentalization in the relationship between child maltreatment and borderline personality organization were investigated. The sample of the study consisted of 433 participants between the ages of 18-40. Data were collected using the Demographic Information Form, Childhood Trauma Questionnaire, Experiences in Close Relationships-Revised, Mentalization Scale and Borderline Personality Inventory. Analyses were conducted by using SPSS 23 software. Pearson Product Moment Correlation Analyses and Serial Multiple Mediator Analyses were conducted to investigate the research questions. The findings of Pearson Product Moment Correlation Analyses showed that all hypotheses formed between variables were confirmed. The findings of Serial Multiple Mediator Analyses showed that 1) attachment anxiety and mentalization, and 2) attachment avoidance and mentalization had serial mediator roles in the relationship between child maltreatment and borderline personality organization. The findings of the study were discussed in light of the current literature. Finally, the clinical implications of the study, its limitations and the suggestions for future studies were presented.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇocuğa yönelik kötü muameletr_TR
dc.subjectKaygılı bağlanmatr_TR
dc.subjectKaçınmacı bağlanmatr_TR
dc.subjectSınır kişilik yapılanmasıtr_TR
dc.subject.lcshPsikolojitr_TR
dc.titleKlinik Olmayan Bir Örneklemde Çocukluk Döneminde Kötü Muameleye Maruz Kalma ile Sınır Kişilik Yapılanması Arasındaki İlişkide Yetişkin Bağlanma Boyutlarının ve Zihinselleştirmenin Aracı Rolleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMevcut çalışmada, çocukluk döneminde kötü muameleye maruz kalma ile sınır kişilik yapılanması arasındaki ilişkide yetişkin bağlanma boyutlarının ve zihinselleştirmenin aracı rolleri araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemi 18-40 yaş aralığındaki 433 katılımcıdan oluşmuştur. Veriler Demografik Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II, Zihinselleştirme Ölçeği ve Borderline Kişilik Envanteri kullanılarak toplanmıştır. Analizler, SPPS 23 yazılımı kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma sorularını yanıtlamak için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizleri ve Seri Çoklu Aracı Değişken Analizleri yürütülmüştür. Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizleri bulguları değişkenler arasındaki hipotezlenen ilişkilerin tümünün doğrulandığını göstermiştir. Seri Çoklu Aracı Değişken Analizleri bulguları çocukluk döneminde kötü muameleye maruz kalma ile sınır kişilik yapılanması arasındaki ilişkide 1) bağlanmaya ilişkin kaygı ve zihinselleştirmenin ve 2) bağlanmaya ilişkin kaçınma ve zihinselleştirmenin seri aracı rollerinin olduğunu göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular mevcut alanyazın ışığında tartışılmıştır. Son olarak araştırmanın klinik doğurguları, sınırlılıkları ve gelecek çalışmalar için öneriler aktarılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentPsikolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-07-30T10:46:52Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record