Show simple item record

dc.contributor.advisorBulduk Türkmen, Banu
dc.contributor.authorKaplan, Cemile
dc.date.accessioned2021-01-04T05:33:45Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-28
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25172
dc.description.abstractPreschool education aims to contribute to the cognitive, physical, social and emotional development of the child, and to positively affect his/her self improvement and future life. Children display a curious and interested attitude towards science. Animation technique is used to explain scientific subjects. It is thought that the history of animation started with the pictures of animals in motion that the first people drew on the cave walls. Later, animation has taken its present form with help of technological progress and new materials. In the first chapter of the thesis, since preschool education is especially important for children aged 3-6, the historical development of preschool education, educational programs, educational activities and the importance of technology in preschool education are mentioned. In the second chapter, the history of animation, the basic principles of animation, the components of animation, animation techniques and the benefits of using animation in the preschool period are examined. In the third chapter, examples of educational animation films made in Turkey and in the world are examined. It is focused on providing various positive gains such as the assessment of educational animation films, the age of children, whether the film is suitable for children, whether it does not contain violence, scientific issues and telling children the importance of helping children, being sensitive to environmental issues, the concept of peace, being aware of that hope always exists, and helping each other. In the fourth chapter, children, science and the Solar System, the importance of teaching science to children and of environmental education are mentioned. It is aimed to increase children's interest in the Solar System and science with help of this study. In the fifth chapter, the two-dimensional animation application named "Learning the Solar System" is explained. Children between the ages of 4-6 (+) were determined as the target audience of the application. It is concluded that children may learn by having fun, gather positive gains in their education life, do science by questioning which improves their self-confidence and encourages them to explore the Solar System and do research on other scientific subjects with this application.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGrafik tasarımtr_TR
dc.subjectAnimasyontr_TR
dc.subjectGüneş Sistemitr_TR
dc.subjectOkul öncesi eğitimtr_TR
dc.subjectEğitsel animasyontr_TR
dc.subjectİki boyutlu animasyontr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleOkul Öncesi Çocuklara Yönelik Eğitsel Animasyon Filmlerinin İncelenmesi: Güneş Sistemi Konulu İki Boyutlu Animasyon Uygulamasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetOkul öncesi eğitimi çocuğun, bilişsel, fiziksel, toplumsal ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı, kişilik gelişimini ve gelecek yaşamını olumlu etkilemeyi hedef-lemektedir. Çocuklar bilime karşı merak ve ilgili bir tutum sergilerler. Bilimsel konuları ve kav-ramları anlatmak için ise animasyon tekniğinden yararlanılmaktadır. Animasyon tarihi ilk insanların mağara duvarlarına çizdikleri hareket halindeki hayvanların resimleri ile başladığı düşünülmektedir. Daha sonrasında ise, teknolojinin ve ye-ni malzemelerin bulunmasıyla animasyon günümüzdeki şeklini almıştır. Tezin birinci bölümünde; okul öncesi çocuk eğitiminin özellikle 3-6 yaş grubu çocukları için önemli olduğundan, okul öncesi eğitimin tarihsel gelişiminden, eği-tim programlarından, eğitim etkinliklerinden ve okul öncesi eğitimde teknolojinin öneminden bahsedilmektedir. İkinci bölümde, animasyonun tarihi, animasyonun temel ilkeleri, animasyonun bileşenleri, animasyon teknikleri ve okul öncesi dönemde animasyon kullanımı-nın faydaları incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye’de ve Dünya’da yapılan eğitsel animasyon filmlerinin örnekleri irdelenmiştir. Eğitsel animasyon filmlerinin incelenmesi, filmin hangi yaş çocuk için uygun olduğu, şiddet içerip içermediği, bilimsel konulardan bah-sedilmesi, çocuğa yardımlaşmanın, ailenin, çevre sorunlarına karşı duyarlı olma-nın, barış kavramının, umudun hep var olduğunun ve yardımlaşmanın önemi gibi çeşitli olumlu kazanımlar sağlanması üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde, çocuk, bilim ve Güneş Sistemi’nden, çocuklara bilim öğreti-minin ve çevre eğitiminin öneminden bahsedilmektedir. Bu tez çalışması ile ço-cukların Güneş Sistemi’ne ve bilime olan ilginin artırılması hedeflenmiştir. Beşinci bölümde, “Güneş Sistemi’ni Öğreniyoruz” isimli iki boyutlu animasyon uygulaması anlatılmıştır. 4-6 (+) yaş aralığındaki çocuklar uygulamanın hedef kitlesi olarak belirlenmiştir. Bu uygulama ile çocukların eğlenerek öğrendiği, eği-tim hayatında olumlu kazanımlar elde ettiği, sorgulayarak bilim yapmanın kendi-lerinde güven duygularını geliştirdiği ve Güneş Sistemi’ni keşfederek başka bi-limsel konularla ilgili araştırma yapmaya teşvik ettiği sonucuna ulaşılmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-08-04T05:33:45Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeanimationtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess