Show simple item record

dc.contributor.advisorKelecioğlu, Hülya
dc.contributor.authorGönen, Emre
dc.date.accessioned2021-09-01T11:15:55Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-15
dc.identifier.citationGönen, E. (2021). PISA 2018 Okuma Becerileri Testinin Ülkelere ve Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25252
dc.description.abstractThe aim of study is to examine measurement invariance of PISA 2018 reading literacy test across different countries (Turkey, Singapore and the USA) and in terms of gender variable. The research was conducted on 24 items in 5 units. Structural invariance was ensured for five units, whereas metric invariance wasn’t ensured for one unit. For this unit, it can be interpreted that item factor groups are equally distributed, but factor loadings, variances, covariances and error variances may differ. Two units ensured the scale invariance, while the two failed in metric invariance. For units ensured metric invariance, it can be interpreted that item and factor groups, as well as item factor loads, were similarly obtained according to groups. In units with scale invariance; it can be reported that item and factor groups, item factor loadings and item constants were similar between groups. Ensuring scale invariance shows that observed variable mean of groups are comparable. According to fit-index obtained by gender; stages of structural, metric and measurement invariance were ensured for units. It was observed three units ensured the stage of rigid invariance, two units failed at the stage of scale invariance. It can be interpreted that observed averages of three units between gender groups are comparable and that possible differences reveal gender differences. As two units ensured stage of scale invariance, it can be reported that there is no bias according to items in these units and differences obtained from observed variables are due to the mean differences of implicit variables.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖlçme değişmezliğitr_TR
dc.subjectÇoklu grup doğrulayıcı faktör analizitr_TR
dc.subjectPISAtr_TR
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titlePISA 2018 Okuma Becerileri Testinin Ülkelere ve Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAraştırmanın amacı, PISA 2018 okuma becerileri testinin farklı ülkeler arasında ve cinsiyet değişkeni açısından ölçme değişmezliğinin incelenmesindir. PISA 2018’e katılan ülkeler arasından Türkiye, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri çalışmada kullanılmak üzere seçilmiştir. Araştırma, okuma becerileri testindeki 5 üniteye ait 24 madde üzerinden yürütülmüştür. Seçilen üniteler doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizi ile doğrulanarak ülkelere ve cinsiyete göre ölçme değişmezliği incelenmiştir. Gruplar arası ölçme değişmezliği çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Seçilen beş ünitede yapısal değişmezlik aşaması sağlanmış, metrik değişmezlik ise sadece bir ünitede sağlanamamıştır. Yapısal değişmezlik aşamasında kalan bir ünite için, madde faktör gruplarının eşit dağıldığı fakat faktör yükleri, varyanslar, kovaryanslar ve hata varyanslarının farklılık gösterdiği yorumu yapılabilir. Diğer dört üniteden iki tanesi ölçek değişmezlik sağlanırken, iki ünite metrik değişmezlik aşamasında kalmıştır. Metrik değişmezlik sağlayan üniteler için madde ve faktör grupları ile birlikte madde faktör yüklerinin de gruplara göre benzer şekilde elde edildiği yorumu yapılabilir. Ölçek değişmezliği sağlanan ünitelerde; madde ve faktör gruplarının, madde faktör yüklerinin ve madde sabitlerinin gruplar arasında benzer olduğu söylenebilir. Ölçek değişmezliğinin sağlanmış olması, grupların gözlenen değişken ortalamalarının karşılaştırılabilir olduğunu göstermektedir. Türkiye için cinsiyete göre değişmezlik uyum katsayılarına göre; beş ünite için yapısal, metrik ve ölçek değişmezlik aşamaları sağlanmıştır. Üç ünitenin katı değişmezlik sağladığı; iki ünitenin ise ölçek değişmezliğinde kaldıkları görülmüştür. Üç ünitenin cinsiyet grupları arasındaki gözlenen ortalamalarının karşılaştırılabilir olduğu ve muhtemel farklılıkların cinsiyet farklılıklarını ortaya çıkardığı yorumu yapılabilir. İki ünitenin cinsiyete göre ölçek değişmezliği sağladığı için, bu ünitelerde maddelere göre yanlılığın olmadığı ve gözlenen değişkenlerden elde edilen farklılıkların örtük değişkenlerin ortalama farklılıklarından kaynaklandığı söylenebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-01T11:15:55Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record