Show simple item record

dc.contributor.advisorAltay, İsmail Fırat
dc.contributor.authorYılmaz, İrem
dc.date.accessioned2021-09-01T11:40:23Z
dc.date.issued2021-08-03
dc.date.submitted2021-06-18
dc.identifier.citationYılmaz, İ. (2021). Student and Teacher Preferences in Using Written Corrective Feedback in English Preparatory Classes [Unpublished master's thesis]. Hacettepe University.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25288
dc.description.abstractAmong four language skills, writing is considered to be one of the most challenging skills to develop both for L2 students and teachers. When writing is compared to speaking as a productive skill, it seems to be more demanding, time consuming and challenging. Specifically, use of grammatical structures is problematic for most of the L2 writers and they are in need of receiving correction from their teachers to detect and eliminate these errors. Teachers’ notification of these errors is known as written corrective feedback which occurs as exchange of information about the students’ L2 writing process. During this process, the students write a text and teachers indicate errors to get corrected forms. Then students correct these errors and resubmit the written text. This process keeps going until the text gets a certain quality. Thus, the use of written corrective feedback and how it is prefered play a key role in L2 writing development. This study aims to figure out students’ and teachers’ preferences in using written corrective feedback by means of mixedmethod approach. Initially, quantitative data will be collected from students and teacher through questionnaires. This stage of the study is based on random sampling, whereas, qualitative data will be collected from fewer participants. Quantitative data will be analysed by using SPSS. The researcher will analyze the qualitative data by transcribing recordings. In the end, the researcher aims to compare students’ and teachers’ preferences and try to shed light on problems in using written corrective feedback in L2 classes.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/*
dc.subjectFeedbacktr_TR
dc.subjectCorrective feedback
dc.subjectWritten corrective feedback
dc.subjectError correction
dc.subjectPreferences in feedback
dc.subjectMixed-method approach
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleStudent and Teacher Preferences in Using Written Corrective Feedback in English Preparatory Classestr_TR
dc.title.alternativeÖğrencilerin ve Öğretmenlerin İngilizce Hazırlık Sınıflarında Yazılı Geri Bildirim Kullanımındaki Tercihleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDört dil becerisi arasında, yazma becerisinin hem öğretmenler hem öğrenciler tarafından geliştirilmesi zor görülür. Yazma becerisi üretmeye dayalı bir dil becerisi olarak konuşma becerisiyle kıyaslandığında daha zahmetli, zaman alıcı ve zorlayıcı olabilir. Özellikle gramer yapılarının kullanımı çoğu yabancı dil öğrencisi için problemlidir ve öğrencilerin öğretmenlerinden hatalarını belirlemek ve gidermek için düzeltme almaya ihtiyaçları vardır. Öğretmenlerin öğrencilerin yabancı dil yazımı hakkında bilgi alışverişi yaparak metinde saptadığı hataların bildirimine yazılı geri bildirim denmektedir. Bu süreçte, öğrenciler bir metin yazar ve öğretmenler düzeltilmesi için hataları belirtir. Sonra öğrenciler bu hatalarını düzeltir ve metni yeniden gönderir. Bu süreç, metin belli bir kaliteye ulaşıncaya kadar devam eder. Bu yüzden, yazılı geri bildirimin kullanımı ve nasıl tercih edildiği yabancı dilde yazma becerisinin gelişmesinde anahtar bir rol oynar. Bu araştırma öğrencilerin ve öğretmenlerin yazılı geri bildirim kullanımındaki tercihlerini karma araştırma yöntemiyle bulmayı amaçlar. Öncelikle, nicel veri öğrencilerden ve öğretmenlerden anketler aracılığıyla toplanacaktır. Araştırmanın bu safhası tesadüfi örneklemeye dayalıdır ancak nitel veri daha az sayıda katılımcıdan toplanacaktır. Nicel veri SPSS kullanımıyla analiz edilecektir. Araştırmacı, ses kayıtlarını çözümleyerek nitel veriyi analiz edecektir. Araştırmanın sonunda, araştırmacı öğrencilerin ve öğretmenlerin tercihlerini karşılaştırmayı ve yabancı dil sınıflarında yazılı geri bildirimin kullanımındaki problemleri aydınlatmayı amaçlar.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-01T11:40:23Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess