Show simple item record

dc.contributor.advisorAktürkoğlu, Banu
dc.contributor.authorAkgül, Fadime
dc.date.accessioned2021-09-01T11:46:30Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-21
dc.identifier.citationAkgül, F. (2021). Sanal ortamlarda okuma ve yazma güçlüklerini gidermeye yönelik paylaşılan etkinlik sayfalarının özellikleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25294
dc.description.abstractThis basic descriptive study investigated the features of online activity pages that help people overcome reading and writing difficulties. Data were collected from “ogretmentavsiyesi.wordpress.com,” “www.mustafa-turan.com,” “tr.pinterest.com,” “www.girisimciogretmen.com,” and “www.ilkokul1.com” determined using homogeneous sampling. The sample consisted of 100 documents recruited using maximum diversity sampling. The documents were analyzed using a “Checklist for the Content of Activity Pages” and a "Checklist for the Purpose and Activity Appropriateness of Activity Pages." The checklists were based on a literature review conducted by Assoc. Prof. Dr. Banu AKTÜRKOĞLU, a researcher and the consultant of this study. Two experts were consulted for face and content validity. The checklists were revised and finalized based on expert feedback. The method of Lawshe was used to determine the validity ratio index for each feature in the checklists. The results showed that the checklists had content validity. The researcher analyzed the documents 15 days after the first analysis to ensure reliability. The interrater reliability was 98% (Miles and Huberman, 1994), indicating high reliability. The data were analyzed using descriptive analysis and content analysis. The results were reported either using percentage distribution (descriptive statistics) or textually. The results showed that the online activity pages were inadequate in terms of content and purpose-activity appropriateness.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEtkinlik sayfalarıtr_TR
dc.subjectOkuma güçlüğü
dc.subjectÖzgül öğrenme güçlüğü
dc.subjectSanal ortam
dc.subjectYazma güçlüğü
dc.subject.lcshL- Eğitimtr_TR
dc.titleSanal Ortamlarda Okuma ve Yazma Güçlüklerini Gidermeye Yönelik Paylaşılan Etkinlik Sayfalarının Özellikleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırma, sanal ortamlarda okuma ve yazma güçlüğünü gidermeye yönelik paylaşılan etkinlik sayfalarının özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın veri kaynağı grubu, benzeşik örnekleme yoluyla belirlenen “ogretmentavsiyesi.wordpress.com”, “www.mustafa-turan.com”, “tr.pinterest.com”, “www.girisimciogretmen.com” ve “www.ilkokul1.com” isimlerindeki beş sanal ortamdan oluşmaktadır. Bu sanal ortamlar üzerinden araştırmanın verilerinin toplanacağı 100 doküman, maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla seçilmiştir. Temel betimsel araştırma türündeki çalışmada veriler, dokümanlar üzerinden “Etkinlik Sayfalarının İçerik Özelliklerini Belirleme Kontrol Listesi’’ ve “Etkinlik Sayfalarının Amaç-Etkinlik Uygunluğu Özelliklerini Belirleme Kontrol Listesi’’ aracılığıyla toplanmıştır. İlgili kontrol listeleri alan yazını taraması sonucu, araştırmacı ve araştırmanın danışmanlığını yürüten Doç. Dr. Banu AKTÜRKOĞLU tarafından geliştirilmiştir. Geliştirilen kontrol listelerinin görünüş ve kapsam geçerliği 2 kez uzman görüşlerine başvurularak sağlanmıştır. Uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda düzenlemeler yapılarak ilgili kontrol listelerine son hâlleri verilmiştir. Kontrol listelerindeki özelliklere ilişkin uzmanların belirtiği görüşler üzerinden Lawshe Tekniği uygulanmış, uygulama sonucuna göre kontrol listelerinin kapsam geçerliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Nihai kontrol listeleri aracılığıyla incelenen 100 doküman, araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla 15 gün ara verdikten sonra araştırmacı tarafından tekrar incelenmiştir. Araştırmacının iki incelemesi arasındaki uyum, Miles ve Huberman’ın güvenirlik formülüne göre %98 bulunmuş; araştırmacının yaptığı kodlamanın güvenirliğe sahip olduğu görülmüştür. İki kontrol listesi aracılığıyla elde edilen veriler üzerinde betimsel analiz ve içerik analizi gerçekleştirilmiş; analiz sonuçlarının bir kısmı betimsel istatistik yöntemlerinden yüzde dağılımı kullanılarak bir kısmı ise düzyazı şeklinde rapor edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, okuma ve yazma güçlüğünü gidermeye yönelik etkinlik sayfalarında içerik ve amaç-etkinlik uygunluğu özelliklerinin nitelikli çoğunlukta bulunmadığı tespit edilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Eğitimtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-12-25
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess