Show simple item record

dc.contributor.advisorArmutlu, Kadriye
dc.contributor.authorAdın, Ece
dc.contributor.authorAdın, Ece
dc.date.accessioned2021-09-03T05:37:13Z
dc.date.issued2021-08-31
dc.date.submitted2021-08-20
dc.identifier.citationADIN, E. (2021). Akut İnme Hastalarında Fonksiyonel Seviye ve Motor İmgeleme Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25306
dc.description.abstractThe aim of this study was to investigate the validity and reliability of the Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire (KVIQ) in acute stroke patients and to examine the relationship between functional level and motor imagery ability. The study was carried out in two stages. In the first stage, the reliability of the KVIQ and its convergent validity were investigated with comparator measures (mental chronometry (MC), Barthel Index (BI), Trail Making Test (TMT), trunk verticality, Motor Assessment Scale (MAS). In the second stage, the relationship between the functional levels of individuals and their imagination abilities was examined. Fifty acute stroke patients aged 50-75 years (mean±standard deviation=62.34±8.74) were included in the study. Test-retest reliability, internal consistency, and construct validity of the KVIQ in acute stroke patients were investigated. The test session was performed on the 3rd post-stroke day for each individual, and the retest session was performed on 31 individuals on the 7th post-stroke day. It was found that the questionnaire had good test-retest reliability for the visual subscale, moderate for the kinesthetic subscale, and good for the overall (intraclass correlation coefficient values: 0.88; 0.62; 0.84, respectively). The visual subscale, the kinesthetic subscale, and the overall questionnaire were found to have excellent internal consistency (Cronbach's alpha values: 0.961; 0.905; 0.953, respectively). Convergent validity of KVIQ was supported by its significant association with MC ratio (rho=-0.3, p=0.008), BI (rho=0.37, p=0.008), TMT (rho=-0.30, p=0.03), MAS (rho=0.31, p=0.04) The KVIQ had low-moderate correlation with these measuring tools. Trunk verticality was found to be associated only with the visual subscale of the questionnaire (rho=0.30, p=0.03). In the second stage, the relationship between functional level and motor imagery ability was examined, a low-to-moderate relationship was found between MAS and KVIQ, which evaluates the vividness of imagery (rho=0.31, p=0.04). No correlation was found between MAS and MC ratio (rho=0.02, p=0.88), which evaluates the temporal dimension of imagery. In conclusion, KVIQ is a reliable and valid measurement tool to evaluate motor imagery ability in acute stroke patients. In addition, there was a relationship between functional level and the viability of motor imagery in acute stroke patients, but no relationship was found between the temporal dimension. Different dimensions of motor imagery should be evaluated in studies.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKinestetik ve Görsel İmgeleme Anketitr_TR
dc.subjectfonksiyonel seviyetr_TR
dc.subjectmotor imgelemetr_TR
dc.subjectakut inmetr_TR
dc.subject.lcshGenel tıp. Sağlık mesleğitr_TR
dc.titleAkut İnme Hastalarında Fonksiyonel Seviye ve Motor İmgeleme Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmanın amacı Kinestetik ve Görsel İmgeleme Anketi’nin (KGİA), akut inme hastalarında geçerlik ve güvenirliğinin araştırılması ve fonksiyonel seviye ile motor imgeleme yeteneği arasındaki ilişkinin incelenmesiydi. Çalışma iki aşamada gerçekleştirildi. İlk aşamada KGİA’nın güvenirliği ve karşılaştırıcı ölçümler (mental kronometri (MK), Barthel İndeksi (Bİ), İz Sürme Testi (İST), gövde vertikalliği, Motor Değerlendirme Ölçeği (MDÖ)) ile birleşim geçerliği araştırıldı. İkinci aşamada ise bireylerin fonksiyonel seviyeleri ve imgeleme yetenekleri arasındaki ilişki incelendi. Çalışmaya 50-75 yaş aralığındaki (ortalama±standart sapma=62,34±8,74) 50 akut inme hastası dahil edildi. KGİA’nın akut inme hastalarında test-tekrar test güvenirliği, iç tutarlılığı ve yapı geçerliği araştırıldı. Test oturumu her bir birey için inme sonrası 3. günde, tekrar test oturumu ise inme sonrası 7. günde 31 bireyde gerçekleştirildi. Anketin görsel alt bölümünü için iyi, kinestetik alt bölümü için orta ve geneli için ise iyi seviyede test-tekrar test güvenirliğe sahip olduğu bulundu (sırasıyla sınıf içi korelasyon katsayısı değerleri: 0,88; 0,62; 0,84). Anketin görsel alt bölümünün, kinestetik alt bölümünün ve genelinin mükemmel seviyede iç tutarlılığa sahip olduğu bulundu (sırasıyla Cronbach alfa değerleri: 0,961; 0,905; 0,953). Birleşim geçerliği incelendiğinde anketin genelinin MK oranı ile düşük orta seviyede (rho=-0,3, p=0,008), Bİ ile düşük-orta seviyede (rho=0,37, p=0,008) ve İST ile düşük-orta seviyede (rho=-0,30, p=0,03), MDÖ ile düşük-orta seviyede (rho=0,31, p=0,04) ilişkili olduğu gösterildi. Gövde vertikalliğinin ise anketin sadece görsel alt bölümüyle ilişkili olduğu bulundu (rho=0,30, p=0,03). İkinci aşama olan fonksiyonel seviye ve motor imgeleme yeteneği arasındaki ilişki incelendiğinde MDÖ ve imgelemenin canlılık boyutunu değerlendiren KGİA arasında düşük-orta seviyede ilişki bulundu (rho=0,31, p=0,04). MDÖ ve imgelemenin zamansal boyutunu değerlendiren MK oranı arasında (rho=0,02, p=0,88) ise ilişki bulunamadı. Sonuç olarak KGİA, akut inme hastalarında motor imgeleme yeteneğini değerlendirmek için güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracıdır. Akut inme hastalarında fonksiyonel seviye ve motor imgelemenin canlılığı arasında ilişki varken zamansal boyutu arasında ilişki bulunamamıştır. Çalışmalarda motor imgeleme farklı boyutlarıyla değerlendirilmelidir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-09-03T05:37:13Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeannotationtr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record