Show simple item record

dc.contributor.advisorUğurluoğlu, Özgür
dc.contributor.authorBilgin, İpek
dc.date.accessioned2021-11-11T10:45:10Z
dc.date.issued2021-11
dc.date.submitted2021-11-04
dc.identifier.citationBilgin, İ. (2021). Örgütsel Zekâ Düzeyinin, Hastane Yöneticilerinin Stratejik Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25623
dc.description.abstractAs in all sectors, healthcare institutions need professional management approaches to adapt to the rapid changes in their environment. To be able to compile and analyze environmental information correctly and to develop correct strategies in this direction; It can be supported by the fact that the organizational intelligence level of the organization is high and the strategic thinking skills of the executives are at a level that will transform the information obtained through organizational intelligence into effective strategies in line with their goals. In this direction, organizational intelligence profile is expected to increase strategic thinking skills. The purpose of this study is to reveal the effects of private hospital executives' perceptions of organizational intelligence profile on strategic thinking skills, as well as individual and organizational characteristics on these variables. In this context, using the questionnaire, the data obtained through electronic mail and face to face interviews. from 312 senior executives of private hospitals in Turkey were evaluated. As a result of the analysis, it was found that the perceptions regarding the organizational intelligence level of their hospitals and strategic thinking skills of the hospital executives participating in the study were at an acceptable level. According to the results of the research, it has been revealed that in general, organizational intelligence is effected by the organizational characteristics of hospitals, and strategic thinking skills are effected by the individual characteristics of the executives. It was determined that the fact that the executives received strategic management training, increased both their organizational intelligence perceptions and strategic thinking skills. However, it has been observed that organizational intelligence is effective in developing strategic thinking skills. In addition to emphasizing the importance of organizational intelligence and strategic thinking skills for private hospital executives, this study also offers suggestions for improvement these concepts.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÖrgütsel zekâtr_TR
dc.subjectStratejik düşünmetr_TR
dc.subjectStratejik yönetimtr_TR
dc.subjectSağlık yönetimitr_TR
dc.subjectSağlık sektörütr_TR
dc.titleÖrgütsel Zekâ Düzeyinin, Hastane Yöneticilerinin Stratejik Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisörgütsel Zekâ Düzeyinin, Hastane Yöneticilerinin Stratejik Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBütün sektörlerde olduğu gibi sağlık kurumları da çevrelerinde yaşanan hızlı değişimlere uyum sağlayabilmek için profesyonel yönetim yaklaşımlarına ihtiyaç duymaktadır. Çevresel bilgilerin doğru şekilde derlenerek iyi analiz edilebilmesi ve bu doğrultuda doğru stratejiler geliştirilebilmesi; örgütün örgütsel zekâ düzeyinin yüksek olması ve yöneticilerin stratejik düşünme becerilerinin örgütsel zekâ aracılığıyla elde edilen bilgileri amaçları doğrultusunda etkili stratejilere dönüştürecek düzeyde olmasıyla desteklenebilmektedir. Bu doğrultuda, örgütsel zekâ profilinin stratejik düşünme becerisini artırması beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı özel hastane yöneticilerinin örgütsel zekâ profiline ilişkin algılarının stratejik düşünme becerilerine ve aynı zamanda bireysel ve örgütsel özelliklerin de bu değişkenlere etkisinin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda anket formu kullanılarak Türkiye’deki özel hastanelerin 312 üst düzey yöneticisinden elektronik posta ve yüz yüze görüşme yoluyla elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılan hastane yöneticilerinin hastanelerinin örgütsel zekâ düzeyine ilişkin algılarının ve stratejik düşünme becerilerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre genel olarak örgütsel zekânın hastanelerin örgütsel özelliklerinden, stratejik düşünme becerilerinin ise yöneticilerin bireysel özelliklerinden etkilendiği ortaya koyulmuştur. Yöneticilerin stratejik yönetim eğitimi almış olmasının ise hem örgütsel zekâ algılarını hem de stratejik düşünme becerilerini artırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte örgütsel zekânın stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu görülmüştür. Bu çalışma özel hastane yöneticileri için örgütsel zekâ ve stratejik düşünme becerilerinin önemini vurgulamasının yanı sıra, geliştirilebilmesi için de öneriler sunmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-11-11T10:45:11Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record