Show simple item record

dc.contributor.advisorSarıkavak, Namık Kemal
dc.contributor.authorÖzkan, Eray
dc.date.accessioned2022-02-07T07:23:17Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2021-12-23
dc.identifier.citationÖzkan, Eray (2022) Indie Pop'a Postmodern Bir Bakış Açısı: Hareketli Albüm Kapağı ve Bir Uygulama Çalışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü. Grafik Ana Sanat Dalı. Ankaratr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25838
dc.description.abstractThe Industrial Revolution and the resulting Modernism led to revolutionary developments in art. However, art movements such as Futurism, Impressionism, Dadaism and Surrealism, which feed each other within themselves, revealed both brutality and emotionality. In addition to these, music has also undergone changes and processes; just like the plastic arts that go into mass production, they are recorded and distributed. Now, the concept of "distribution" has left itself to online spaces, which see the quality of a "pool" that everyone can benefit from, rather than a transportation effort. While this is going on, the culture of listening and production of music has started to take shape and show changes in its types with this changing system. "Indie pop", which is one of the new era music genres and contains independent music ethics, with a light but anarchic tone, emerged in these times. The first word that can be said for indie pop, which is a unique and post-punk music genre, is "sincere". However, this "sincerity" is in an inadequate position in the marketing conditions and industry race faced by the music genre in today's conditions. What indie pop needs is to develop a new strategy with a unique technique like its own. The first visual that a listener encounters while listening to music is the album cover. However, with the static image losing its importance, reviving the album cover, transforming it into a moving album cover; It is necessary to reveal the promotional material that indie pop needs. For this reason, in the first part of this thesis, the situation of consumption culture and music art is evaluated, and in this way, the roots of indie pop are explained. In Chapter 2, the genre of music is mentioned and album covers are examined. Then, in Chapter 3, the methods of the animated album cover were evaluated and the animated album cover tool that was revealed as a result of this research was examined. Finally, in the 4th section, with the application work under the concept of animated album cover, indie pop; It will be a genre of music that will not only preserve its "authentic" form in the music industry, but will continue on its way under the imperatives and conditions of the industry.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPostmodernizmtr_TR
dc.subjectİndie poptr_TR
dc.subjectAlbüm kapağıtr_TR
dc.subjectMüzik klibitr_TR
dc.subjectAnimasyontr_TR
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.titleIndie Pop'a Postmodern Bir Bakış Açısı: Hareketli Albüm Kapağı ve Bir Uygulama Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSanayi Devrimi ve sonucunda ortaya çıkan Modernizm, sanatta devrim niteliğinde gelişmelere sebep olmuştur. Bununla beraber, kendi içlerinde birbirini besleyen Fütürizm, Empresyonizm, Dadaizm ve Sürrealizm gibi sanat akımları gerek vahşeti gerek duygusallığı ortaya koymuştur. Bunların yanı sıra, müzik de değişim ve süreçlerden geçmiş; tıpkı seri üretime giren plastik sanatlar gibi, kaydedilerek dağıtıma çıkarılmıştır. Artık “dağıtım” kavramı bir ulaştırma çabasından ziyade, herkesin yararlanabileceği bir “havuz” niteliği gören çevrimiçi alanlara kendini bırakmıştır. İşte bu devam ederken, müziğin dinleme ve üretim kültürü de bu değişen sistem ile şekillenmeye ve türlerinde değişiklikler göstermeye başlamıştır. Yeni dönem müzik türlerinden biri olan ve bağımsız müzik etiğini kendi içerisinde barındıran, hafif fakat anarşik tona sahip “indie pop” ise bu zamanlarda kendini belli etmiştir. Kendine özgü ve bir post-punk müzik türü olan indie pop için söylenebilecek ilk kelime “samimi” olur. Fakat bu “samimiyet” günün şartlarında müzik türünün karşılaştığı pazarlama koşulları ve endüstri yarışında kendisini yetersiz bir konumdadır. Indie pop’un ihtiyacı olan ise kendi gibi özgün bir teknikle yeni bir strateji geliştirmektir. Müzik dinlerken bir dinleyicinin ilk karşılaştığı görsel, albüm kapağıdır. Fakat durağan imgenin önemini yitirmesi ile albüm kapağını canlandırmak, onu hareketli albüm kapağına dönüştürerek; indie pop’un ihtiyacı olan tanıtım materyalini ortaya koymak gerekir. Bu nedenle bu tez çalışmasının birinci bölümünde tüketim kültürü ve müzik sanatının durumu değerlendirilmiş, bu sayede indie pop’un köklerine inilmiştir anlatılmıştır. 2. Bölümde müzik türünden bahsedilmiş ve albüm kapakları incelenmiştir. Daha sonra 3. Bölümde hareketli albüm kapağının yöntemleri değerlendirilmiş ve bu araştırma sonucunda ortaya koyulan hareketli albüm kapağı aracı incelenmiştir. Son olarak 4. Bölümde ise hareketli albüm kapağı kavramı altında yapılan uygulama çalışması ile indie pop; hem müzik endüstrisinde “özgün” biçimini koruyacak, hem de endüstrinin getirdiği zorunluluklar ve koşullarda yoluna devam edecek bir müzik türü olacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-02-07T07:23:17Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record