Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkyılmaz, Çetin
dc.contributor.authorÇiçek, Buse Burcu
dc.date.accessioned2022-02-17T08:46:15Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-13
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25887
dc.description.abstractThis study aims, in the Stoics who look for an answer to the question of the possibility of knowledge which is one of the epistemological problems and held that the true knowledge is possible, to discuss and to reveal epistemological status of the concept of phantasia around which the criterion of truth is formed. The study will proceed bidirectional. For a better understanding of phantasia in Stoicism, it will be analyzed, on the one hand, the concept of phantasia and to what kind of meaning changes it been exposed until the Stoics in history of philosophy, on the other, it will tried to explained its epistemological role in acquiring knowledge. For this reason, in the first chapter, it will be mentioned what phantasia and its epistemological function is, in Plato, Aristotle and Epicurus, who used already this notion in epistemological context before the Stoics. In the second chapter, since the Stoic epistemology takes his form around the early Stoics (Zeno, Cleanthes and Chrysippus), to their views on phantasia katalêptikê and to their different definitions of phantasia will be referenced. In this context, the notions of phantastikon, phantaston, phantasma, phantasia katalêptikê and phantasia akatalêpton etc. will be clarified, because of the relation between logic and epistemology, first and foremost Stoic logic will be displayed. An explanation of the Stoic theory of the soul due to its part in the knowledge process and immediately after, the interrelation Stoic moral psychology and epistemology will be given. In the third chapter, it will be mentioned Sceptics’ criticisms directed toward to the Stoic’s criterion of the truth about the possibility of knowledge and as a result of these objections, the changes made by the Stoics will be discussed. The study will put an end by discussing whether the Stoics could give convincing answers to the criticisms and questions raised by Sceptics.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEpistemolojitr_TR
dc.subjectPhantasiatr_TR
dc.subjectHakikattr_TR
dc.subjectÖlçüttr_TR
dc.subjectStoacılıktr_TR
dc.subjectYeni Akademitr_TR
dc.titleStoa Felsefesinde Phantasıa’nın Epistemolojik Rolütr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı, bilgi sorunlarından birisi olan doğru bilginin olanaklı olup olmadığı sorusuna cevap arayan, olanaklı olduğunu düşünen Stoacılarda, doğrunun ölçütünün kendisi etrafında örüldüğü phantasia kavramını ele almak ve onun epistemolojik rolünün ne olduğunu göstermektir. Çalışma iki yönde ilerleyecektir. Stoa felsefesinde phantasia’nın daha iyi anlaşılabilmesi için, bir taraftan phantasia kavramı ve Stoacılara gelene kadar felsefe tarihinde geçirdiği anlam değişimleri ele alınırken, diğer taraftan phantasia’nın bilgi sürecindeki rolü açıklanmaya çalışılacaktır. Bu sebeple, çalışmanın birinci bölümünde, Stoacılardan önce bu kavramı epistemolojik bağlamda kullanmış olan Platon, Aristoteles ve Epikourosçular’da phantasia’nın ne olduğuna ve epistemolojik işlevine değinilecektir. İkinci bölümde, Stoacı bilgi felsefesi, ilk dönem filozofları olan Zenon, Kleanthes ve Khrysippos etrafında şekillendiği için, bu filozoflara ve her birinin yaptığı ayrı phantasia tanımlarına ve phantasia katalêptikê konusundaki görüşlerine başvurulacaktır. Bu bağlamda phantastikon, phantaston, phantasma, phantasia katalêptikê ve phantasia akatalêpton vb. kavramlar açıklanacak, epistemolojileri mantıkla bağlantılı olduğu için mantık kuramları ele alınacak, akabinde ruhun bilgi sürecinin oluşum aşamasındaki işlevi sebebiyle ruh kuramlarına değinilecek, bilgi ve etik arasındaki bağlantı gösterilecektir. Üçüncü bölümde, bilginin olanaklılığı konusunda Şüphecilerin, Stoacıların doğru bilginin ölçütü olarak düşündükleri phantasia kataleptike’ye yönelik eleştirilerinden bahsedilecek, bu itirazlar sonucu Stoacıların yaptıkları değişiklikler ele alınıp, Stoacılar’da bilginin mümkün olup olmadığı, yöneltilen eleştiri ve sorulara tatmin edici yanıtlar verip veremedikleri Şüphecilerin yönelttikleri itirazlar çerçevesinde tartışılarak çalışma bitirilecektir.tr_TR
dc.contributor.departmentFelsefetr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-02-17T08:46:15Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record