Show simple item record

dc.contributor.advisorARTAN, İsmihan Zeliha
dc.contributor.authorÇELİK, Başak
dc.date.accessioned2022-02-23T13:36:53Z
dc.date.issued2022-02
dc.date.submitted2022-02-04
dc.identifier.citationvancouvertr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25912
dc.description.abstractÇelik B. Examination of Parents' Sexual Communication Language with Their Children and Perceived Sexual Communication Language in Their Own Parents, Hacettepe University Graduate School Health Sciences, M.Sc., Ankara, 2022. This study is conducted to examine the relationship between the sexual communication language of parents with their same-sex children and the sexual communication language perceived by their same-sex parents. The research is conducted on mothers with girls between the ages of 0-15. The sample size of the study is 273 mothers who agreed to participate in the study between January 1 and November 15, 2021. The data in the research is generated from the "General Information Form" to obtain the demographic information of the mothers and the "Sexual Communication Scale for Parents" developed by Artan, Ceylan and Kurnaz Adıbatmaz (2020) to determine the sexual communication language of the parents, their parents and themselves, and the Sexual Communication Scale for Parents by the researcher. The “Perceived Sexual Communication Scale for Parents”, which is used with the permission of the authors who developed the Communication Scale, is applied. A quantitative method model is used in the research. the t-Test is used for two independent variables and the One-Way Analysis of Variance (ANOVA) is used for more than two independent variables in order to determine the statistical differences in the data. Then, Spearman's Rho correlation analysis is performed to determine the relationship between the two scales. The data of 257 mothers were coded for the study. As a result of the analysis, it is observed that the sexual communication language of the mothers with their children achieved statistically significantly higher scores than the sexual communication language perceived by their mothers. Accordingly, it shows that the current sexual communication language used by the mothers was higher than the communication language used by their mothers. There is a positive increase in the sexual communication language of the parents from generation to generation.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectçocuk gelişimitr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleEbeveynlerin Çocuklarıyla Olan Cinsel İletişim Dili ve Kendi Ebeveynlerinde Algıladıkları Cinsel İletişim Dilinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇelik B. Ebeveynlerin Çocuklarıyla Olan Cinsel İletişim Dili ve Kendi Ebeveynlerinde Algıladıkları Cinsel İletişim Dilinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022. Bu çalışma ebeveynlerin kendiyle aynı cinsiyette olan çocuklarıyla cinsel iletişim dili ve kendiyle aynı cinsiyette olan ebeveynlerinde algıladıkları cinsel iletişim dili arasında ilişki olup olmadığını inceleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 0-15 yaş arası kız çocuğu olan anneler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 1 Ocak- 15 Kasım 2021 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 273 anne oluşturmaktadır. Araştırmadaki veriler, annelerin demografik bilgilerini elde etmek için “Genel Bilgi Formu” ve ebeveynlerin, kendi ebeveynlerinin ve kendilerinin cinsel iletişim dilini belirlemek amacıyla Artan, Ceylan ve Kurnaz Adıbatmaz (2020) tarafından geliştirilen “Ebeveynler İçin Cinsel İletişim Ölçeği” ve araştırmacı tarafından Ebeveynler İçin Cinsel İletişim Ölçeği’ ni geliştiren yazarlardan izin alınarak uyarlaması yapılan “Ebeveynler İçin Algılanan Cinsel İletişim Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırmada nicel yöntem modeli kullanılmıştır. Bu sebeple verilerin analizlerde istatistiksel farklılıkları belirleyebilmek amacıyla iki bağımsız değişken için t Testi ikiden fazlası için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İki ölçek arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için de Spearman’s Rho korelasyon analizi yapılmıştır. Araştırma için toplam 257 annenin verileri kodlanmıştır. Analizler sonucunda annelerin kendi çocuklarıyla cinsel iletişim dilinin, annelerinde algıladıkları cinsel iletişim diline göre istatistiksel olarak anlamlı daha yüksek puanlar elde ettikleri gözlemlenmiştir. Buna göre annelerin şu an kullandıkları cinsel iletişim dilinin kendi annelerinin kullandıkları iletişim dilinden daha yüksek olduğu çıkarımı yapılmıştır. Ebeveynlerin cinsel iletişim dilinde kuşaktan kuşağa pozitif yönlü artış olduğu çıkarılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Gelişimi ve Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-02-23T13:36:53Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record