Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Murat
dc.contributor.authorKaraca Akarsu, Cansu
dc.date.accessioned2022-03-01T07:40:46Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-01-31
dc.identifier.citationKaraca Akarsu, C. (2022). Okul müdürlerinin inovasyon yeterlikleri ile öğretmenlerin küresel yetkinlikleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25941
dc.description.abstractAim of research is to examine relationship between innovation competencies of school principal and global competencies of teachers based on their opinions Study also examines innovation competence of school principal predicts global competence levels of teachers. Target population of this research, was conducted with predictive relational screening design, consists of 6101 teachers working in 118 public high schools in nine districts of Ankara in 2019-2020 academic year. Data collected from teachers determined by stratified sampling method, with Innovation Competencies Scale of Secondary School Administrators and Global Competence Scale. Since data didn’t comply with the normal distribution parameters, non-parametric tests Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis were used; in analyzing of data, Spearman Correlation coefficient and multiple linear regression analysis were used. According to results of innovation competencies of school principals and global competency levels of teachers are high in total. However, level of open-mindedness dimension of global competence is low. While the gender variable wasn’t determinative for innovation competence and its sub-scales, it was observed that male participants had more positive views on global competence total scale and e sub-scales of open-mindedness. The variables of teachers' education level, professional seniority and tenure at school they work in didn’t cause significant difference in both innovation. Age variable created significant differences in subscales of both scales. While branch variable didn’t make difference in global competency averages, caused difference in out-of-school communication dimension of innovation competencies of school principal. Low positive correlation was found between innovation competencies of school principal and global competencies of the teachers. While motivational competence of school principal was predictor of communication skills of teachers, it was found that out-of-school communication competence predicted level of open-mindedness of teachers.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİnovasyon yeterliğitr_TR
dc.subjectYenilik yönetimi
dc.subjectİnovasyon yönetimi
dc.subjectKüresel yetkinlik
dc.subjectKüresel yeterlilik
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleOkul Müdürünün İnovasyon Yeterlikleri ile Öğretmenlerin Küresel Yetkinlikleri Arasındaki İlişkitr_TR
dc.title.alternativeThe Relatıonshıp Between The School Prıncıpal’s Innovatıon Qualıfıcatıons And Teachers 'Global Competencestr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı öğretmen görüşleri doğrultusunda okul müdürünün inovasyon yeterlikleri ile öğretmenlerin küresel yetkinlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada ayrıca, okul müdürünün inovasyon yeterliğinin öğretmenlerin küresel yetkinlik düzeylerini yordama durumu da incelenmektedir. Yordayıcı ilişkisel tarama deseniyle yürütülen bu araştırmanın hedef evrenini, 2019-2020 öğretim yılında Ankara ilinin dokuz ilçesinde yer alan 118 resmi genel lisede görev yapan 6101 öğretmen oluşturmaktadır. Tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen öğretmenlerden Ortaöğretim Okul Yönetcilerinin İnovasyon Yeterlikleri Ölçeği ve Küresel Yetkinlik Ölçeği ile veri toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler normal dağılım parametrelerine uymadığından verilerin çözümlenmesinde parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmış, Spearman Korelasyon katsayısı ve çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, okul müdürlerinin inovasyon yeterlikleri ve öğretmenlerin küresel yetkinlik düzeyleri toplamda yüksektir. Ancak küresel yetkinliğin açık fikirlilik boyutunun düzeyi düşüktür. Cinsiyet değişkeni inovasyon yeterliği ve alt ölçekleri için belirleyici değilken küresel yetkinlik toplam ölçeğinde ve alt ölçeklerinden açık fikirlilik boyutunda erkek katılımcıların daha olumlu görüşlere sahip olduğu gözlenmiştir. Öğretmenlerin eğitim düzeyi, mesleki kıdem ve çalıştığı okuldaki görev süresi değişkenleri hem okul müdürünün inovasyon yeterliğinde hem de öğretmenlerin küresel yetkinliğinde anlamlı bir farka yol açmamıştır. Yaş değişkeni her iki ölçekte de alt ölçekler boyutunda anlamlı farklar oluşturmuştur. Branş değişkeni küresel yetkinlik ortalamalarında fark oluşturmazken okul müdürünün inovasyon yeterliklerinin okul dışı iletişim boyutunda farka yol açmıştır. Okul müdürünün inovasyon yeterlikleri ile öğretmenlerin küresel yetkinlikleri arasında pozitif yönlü düşük düzeyde ilişki saptanmıştır. Okul müdürünün motivasyon yeterliği öğretmenlerin iletişim becerilerinin yordayıcısı olurken okul dışı iletişim yeterliğinin öğretmenlerin açık fikirlilik düzeyini yordadığı bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-03-01T07:40:46Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record