Show simple item record

dc.contributor.advisorAslan, Dilek
dc.contributor.authorÇıtak, Hüseyin
dc.date.accessioned2022-03-01T11:48:44Z
dc.date.issued2022-02-21
dc.date.submitted2022-01-25
dc.identifier.citationÇITAK H., Türk Kızılay’ında görev yapan sağlık çalışanlarının Yeni Koronavirüs Hastalığından (COVID-19) etkilenme durumları [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25961
dc.description.abstractÇITAK H., Affected status of healthcare workers working in the Turkish Red Crescent from the New Coronavirus Disease (COVID-19), Hacettepe University Graduate School Health Sciences Institute Health Education Program Master's Thesis, Ankara, 2022. New Coronavirus Disease (COVID-19), caused the pandemic. Health workers have been one of the most needed, affected and supported groups. In this study, it was aimed to reveal the effects of the COVID-19 pandemic of healthcare professionals working within the Turkish Red Crescent. The population of this descriptive study consisted of 2636 healthcare professionals working in the Turkish Red Crescent and 480 people participated in the research. The data of the research were collected in the period of May, June and July 2021 with the prepared data collection form. SPSS program (version 23.0) was used for data entry and analysis. The mean age and standard deviation in the study were 36±8.28. 51.7% (n=248) of the participants were female and 48.3% (n=232) were male. 60.6% (n=291) of the participants are undergraduate or higher graduates. 20.4% (n=98) of the participants in the study were diagnosed with COVID-19. It was determined that the emotions the participants definitely felt during the COVID-19 process were "fear of losing loved ones (75.8%, n=364)", "anxiety (66.3%, n=318), and stress (66%, n=317). A relation was found between insomnia and sleep disorders and the status of being diagnosed with COVID-19. (p<0.05) The frequency of those diagnosed with COVID-19 and experiencing insomnia and sleep disorders was 62.2% (n=61). It was determined that 57.1% (n=274) of the participants increased in work intensity. It was found that 86.3% (n=414) of the participants did not experience a lack of COVID-19 personal protective equipment. 26.0% (n=125) of the participants in the study stated that there is a lack of information about COVID-19. The level of diagnosis and contact among healthcare professionals during the pandemic is remarkable. It is possible to improve the conditions may affect the disease. For this purpose, psychological support activities can be carried out to organize training programs with individual and/or institutional approaches and to relieve stress and anxiety levels. Thus, it is thought that it will contribute to the solution of current and potential problems to be encountered in the future.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectSağlık çalışanı, COVID-19, pandemi, sağlık, farkındalıktr_TR
dc.subjectSağlık çalışanı, COVID-19, pandemi, sağlık, farkındalıktr_TR
dc.subject.lcshHalk sağlığıtr_TR
dc.titleTürk Kızılay’ında Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Yeni Koronavirüs Hastalığından (Covıd-19) Etkilenme Durumlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇITAK H., Türk Kızılay’ında görev yapan sağlık çalışanlarının Yeni Koronavirüs Hastalığından (COVID-19) etkilenme durumları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022. Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), tüm dünyada pandemiye neden olmuştur. Pandemide en çok ihtiyaç duyulan, etkilenen ve desteklenmesi gereken gruplardan biri sağlık çalışanları olmuştur. Bu çalışmada Türk Kızılay bünyesinde çalışan sağlık çalışanlarının COVID-19 pandemisinden etkilenme durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini Türk Kızılay’ında görev yapan 2636 sağlık çalışanı oluşturmuştur ve araştırmaya 480 kişi katılmıştır. Araştırmanın verileri hazırlanan veri toplama formu ile Mayıs, Haziran ve Temmuz 2021 döneminde toplanmıştır. Veri girişi ve analizi için SPSS programı (23.0 versiyon) kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması ve standart sapması 36±8,28’dir. Katılımcıların %51,7’si (n=248) kadın ve %48,3’ü (n=232) erkektir. Katılımcıların %60,6’sı (n=291) lisans ve üzeri mezunudur. Araştırmaya katılanların %20,4’ü (n=98) COVID-19 tanısı almıştır. Katılımcıların COVID-19 sürecinde kesinlikle yaşadıklarını hissettikleri duyguların “sevdiklerini kaybetme korkusu (%75,8, n=364)”, “kaygı (%66,3, n=318), “stres (%66, n=317) olduğu saptanmıştır. Uykusuzluk ve uyku düzensizliği durumu ile COVID-19 tanısı alma durumu arasında ilişki saptanmıştır. (p<0,05) COVID-19 tanısı alan ve uykusuzluk ve uyku düzensizliği yaşayanların sıklığı %62,2 (n=61) olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların %57,1’inin (n=274) iş yoğunluğunda artış olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %86,3’ünün (n=414) COVID-19 kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşamadığı bulunmuştur. Araştırmaya katılanların %26,0’ı (n=125) COVID-19 ile ilgili bilgi eksikliği olduğunu ifade etmiştir. Pandemi sürecinde sağlık çalışanları arasında tanı alma ve temaslı olma düzeyi dikkate değerdir. Hastalığa etki edebilecek faktörlerin iyileştirilmesi olanaklıdır. Bu amaçla, bireye yönelik ve/veya kurumsal yaklaşımlarla eğitim programları düzenlemek, stres ve kaygı düzeylerinin giderilmesi için psikolojik destek faaliyetleri yapılabilir. Bu sayede güncel ve gelecekte karşılaşılacak olası sorunların çözümüne katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-09-03T11:48:44Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record