Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldız, Filiz
dc.contributor.authorJavanshır, Nezakat
dc.date.accessioned2022-04-01T11:27:43Z
dc.date.issued2021-12-28
dc.date.submitted2021-12-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26119
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to construct various original metric approach theories speci c to the asymmetric environment for the asymmetry of T0-quasi-metrics, non-metrics and also known as asymmetric distance functions, that is, to determine how close or far T0-quasi-metrics are from being a metric. In the rst chapter of the thesis, which consists of six chapters, the main ideas on which it is based are mentioned and an introduction to the subject of the thesis is made. Some of the basic features of T0-quasi-metrics and various asymmetric structures developed in this environment are reminded in the rst part of the second chapter, after that the new results obtained from these structures are presented in the second part. The last part of this chapter is devoted to various examples of T0-quasi-metric spaces, are studied in detail which we will use throughout the thesis. Considering the symmetry feature of the metric, the previously de ned symmetricantisymmetric connectedness theories, which enable the approximation of the distances of the points of the T0-quasi-metric space to each other, through the symmetricantisymmetric paths established with the other points between these points, form the basis of this thesis. In the third chapter of the thesis, rstly the details of these theories are reminded, and in the second part, new results and examples that we have obtained within the framework of the relevant theories are mentioned. In the fourth chapter, as another original work; the theories of symmetric and iii antisymmetric connection extensions are established for a T0-quasi-metric space. In particular, it is proved that every bounded T0-quasi-metric space has a symmetrically connected one-point extension, and every metric space has an antisymmetrically connected one-point extension. Also, \Does every T0-quasi- metric space have an antisymmetrically connected extension?" question is investigated, and the positive answers are given to this question by means of (counter)examples as well as theorems involving di erent conditions. As another new approach to asymmetry, the topological approach is discussed in the fth chapter. In this framework, local symmetric and local antisymmetric connectedness theories, which are natural localizations of symmetric and antisymmetric connectedness theories according to the symmetrization topology of T0-quasi-metric, are constructed. All the properties of locally (anti)symmetrically connected spaces such as their relations with other structures, their inheritance in subspaces, products, etc. have been investigated in detail in the rst two subsections, and many useful results have been reached with the help of examples. In the last part of the fth chapter, asymmetric norm theory, which is a milestone in their development in asymmetric topology by producing T0-quasi-metrics, is considered as another alternative working environment in order to approach to the asymmetry of T0-quasi-metrics. The thesis is completed with the last chapter, in which the ndings obtained in the thesis and open questions that could be the subject of future study are presented.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectT0-metrikimsitr_TR
dc.subjectAntisimetrik uzay
dc.subjectSimetrik çift
dc.subjectAntisimetrik nokta
dc.subjectSimetrizasyon topolojisi
dc.subjectSimetri bileşsen
dc.subjectYıldız uzay
dc.subjectAntisimetrik bağlantılılık,
dc.subjectSınırlı yarıçap
dc.subjectİzometri
dc.subjectSimetrik bağlantılı genişleme
dc.subjectYerel antisimetrik bağlantılı uzay
dc.subjectOrtak-kompaktlık
dc.subjectAsimetrik normlu gerçel vektör uzay
dc.titleT0-metrikimsi Uzayların Simetrisizliğine Yaklaşım Teorileritr_TR
dc.title.alternativeTheorıes Of Approxımatıon To The Asymmetry Of T0-Quası-Metrıc Spacestr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin amacı; metrik olmayan ve asimetrik uzaklık fonksiyonları olarak da bilinen T0-metrikimsilerin simetrisizliğine yani, T0-metrikimsilerin bir metrik olmaya ne kadar yakın ya da uzak olduğunu belirlemeye yönelik çeşitli özgün metriksel yaklaşım teorilerini, asimetrik ortama özgü biçimde inşa etmektir. Altı bölümden oluşan tez çalışmanın birinci bölümünde, dayandığı temel fikirlerden söz edilerek tezin konusuna giriş yapılmıştır. T0-metrikimsilerin bazı temel özellikleri ile bu ortamda geliştirilmiş olan çeşitli asimetrik yapılar ikinci bölümünün ilk kısmında hatırlatırmış, sonrasında bu yapılardan elde edilen yeni sonuçar sunulmuştur. Bu bölümün son kısmı ise, tüm özellikleri detaylarıyla incelenen ve tez boyu kullanacağımız çeşitli T0-metrikimsi uzay örneklerine adanmıştır. Metriğin simetri özelliği göz önüne alınarak, T0-metrikimsi uzayın noktalarının birbirlerine olan uzaklıklarına, bu noktalar arasındaki diğer noktalar ile kurulan simetrik antisimetrik yollar aracılığıyla yaklaşım yapmayı sağlayan, daha önce tanımlanmış simetrik-antisimetrik bağlantılılık teorileri, bu tezin temel tabanını oluşturmaktadır. Tezin üçüncü bölümünde, öncelikle bu teorilerin detayları hatırlatarak,, ikinci kısmında, ilgili teoriler çerçevesinde elde ettiğimiz yeni sonuçlar ve örneklere değinilmiştir. Dördüncü bölümde, diğer bir özgün çalışma olarak; T0-metrikimsi uzaylar için simetrik ve antisimetrik bağlantılı genişleme teorileri inşa edilmiştir. Özellikle, her sınırlı T0-metrikimsi uzayın, bir simetrik bağlantılı tek-nokta genişlemeye ve her metrik uzayın, bir antisimetrik bağlantılı tek-nokta genişlemeye sahip oldukları kanıtlanmıştır. Ayraca, Her T0-metrikimsi uzay, antisimetrik bağlantılı genişlemeye sahip midir? " sorusu incelenmiş, ve farklı koşullar içeren teoremlerin yanı sıra, (ters) örnekler aracılığıyla bu soruya olumlu yanıtlar verilmiştir. Simetrisizliğe bir diğer yeni yaklaşım olarak, topolojik açıdan yaklaşım, beşinci bölümde ele alınmıştır. Bu çerçevede, simetrik ve antisimetrik bağlantılılık teorilerinin, T0-metrikimsinin simetrizasyon topolojisine göre doğal yerelleştirmeleri olan yerel simetrik ve yerel antisimetrik bağlantılılık teorileri inşa edilmiştir. Yerel (anti)simetrik bağlantılı uzayların diğer yapılar ile ilişkileri, altuzaylarda kalıtsallıkları, çarpımları, vs... gibi tüm özellikleri, ilk iki alt bölümde detaylarıyla araştırılmış ve örnekler yardımıyla kullanışlı bir çok sonuca ulaşulmıştır. Bu bölümün son kısmında ise, T0-metrikimsiler üreterek, bunların asimetrik topoloji içerisindeki gelişiminde kilometre taşı olan asimetrik norm teorisi, T0-metrikimsilerin simetrisizliğine yaklaşmak amacıyla alternatif bir diğer çalışma ortamı olarak ele alınmıştır. Tezde elde edilen bulguların ve ileriye dönük çalışma konusu olabilecek açık soruların sunulduğu son bölümü ile tez tamamlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentMatematiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-04-01T11:27:43Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record