Show simple item record

dc.contributor.advisorÇağlayan, Feriha
dc.contributor.authorDin, Furkan
dc.date.accessioned2022-05-12T11:34:00Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26194
dc.description.abstractGingival recession (GR) is defined as the displacement of the free gingival margin towards the apex. GR can be treated using pedicle flaps, regenerative approaches and free grafts, and combinations of these approaches. Among these techniques, connective tissue graft (CTG) and coronally advanced flap (CAF) is as the gold standard in the treatment method. CTG can be obtained with several techniques including deepitelized gingival graft technique (DGG). There are not adequate number of studies in the literature comparing the methods of obtaining DEG. The aim of the current study is to examine the effectiveness of intraoral deepitelization (iDE) and extraoral deepitelization (eDE) methods in root coverage and donor site healing, clinically and histologically. 35 volunteers (aiDE-16 patients, adDE-19 patients) with GR that met the inclusion criteria participated in the study. Recession depth-width, attachment level, keratinized tissue height-thickness, vestibular depth, and aesthetic, healing and sensitivity scores were recorded from the recipient area. The changes in these values over time were calculated. Bleeding, epithelialization, color match, sensation loss and discomfort measurements were recorded from the donor area. In addition to the numerical values related to the graft during the surgery, slide samples were taken from the CTGs before and after deepitelization, fixed and examined for epithelial remnants. Both methods gave similar root coverage, complete root coverage, keratinized tissue increase, attachment gain, gingival thickness, pocket depth, dentin hypersensitivity and aesthetic results whereas the results were also similar in terms of donor site bleeding, discomfort, analgesic consumption, early wound healing, epithelialization rate and color match. Vestibular depth showed less change with the aiDE method and adDE provided better deepitelization in terms of keratin cells. As a conclusion, both techniques can be recommended in CAF+CTG treatment.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
dc.subjectDişeti çekilmesitr_TR
dc.subjectKoronale kaydırılan fleptr_TR
dc.subjectBağ dokusu greftitr_TR
dc.subjectDeepitelizasyontr_TR
dc.subjectHistolojitr_TR
dc.subject.lcshDiş hekimliği. Ağız cerrahisitr_TR
dc.titleDişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Ağız İçinde Deepitelizasyon ve Ağız Dışında Deepitelizasyon Yöntemleriyle Elde Edilen Palatal Bağ Dokusu Greftlerinin Histolojik Olarak İncelenmesi ve Alıcı Bölgedeki Etkinliklerinin Klinik Olarak Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetDin, F., Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Ağız İçinde Deepitelizasyon ve Ağız Dışında Deepitelizasyon Yöntemleriyle Elde Edilen Palatal Bağ Dokusu Greftlerinin Histolojik Olarak İncelenmesi ve Alıcı Bölgedeki Etkinliklerinin Klinik Olarak Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Uzmanlık Tezi, Ankara, 2022. Dişeti çekilmesi, serbest dişeti kenarının apikale doğru yer değiştirerek kök yüzeyinin klinik olarak açığa çıkması olarak tanımlanmaktadır. Dişeti çekilmeleri saplı flepler, rejeneratif yaklaşımlar ve serbest greftler ile bu yaklaşımların kombinasyonları kullanılarak tedavi edilebilmektedir. Bu yaklaşımlardan bağ dokusu grefti (BDG) ile birlikte koronale kaydırılan flep (KKF) dişeti çekilmesi tedavisinde altın standart olarak kabul edilen bir tedavi yöntemdir. BDG trap-door tekniği, L tekniği, tek insizyon tekniği, çift insizyon tekniği ve deepitelize gingival greft tekniği (DGG) ile elde edilebilmektedir. Literatürde DEG elde etme yöntemlerini kıyaslayan yeterli sayıda araştırma bulunmamaktadır. Mevcut araştırmanın amacı ağız içi deepitelizasyon (aiDE) ve ağız dışı deepitelizasyon (adDE) yöntemlerinin kök kapatma ve verici saha iyileşmesindeki etkinliklerini KKF+BDG yöntemi içerisinde klinik ve histolojik açıdan karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmaya dişeti çekilmesine sahip ve dahil etme kriterlerine uyan toplam 35 gönüllü (aiDE-16 hasta, adDE-19 hasta) katıldı. Alıcı bölgeden tedavi öncesi ve sonrasında çekilme derinliği-genişliği, ataçman seviyesi, keratinize dişeti yüksekliği-kalınlığı, vestibül derinliği ile estetik, iyileşme ve hassasiyet değerleri kaydedildi. Bu değerlerin zaman içindeki değişimleri hesaplandı. Verici bölgeden ise kanama, epitelizasyon, renk uyumu, his kaybı rahatsızlık ölçümleri kaydedildi. Ayrıca cerrahi sırasında greftle ilgili sayısal değerlere ek olarak BDG’lerden deepitelizasyon öncesi ve sonrası lam örnekleri alınarak fikse edildi ve cerrahi sonrasında epitel kalıntıları açısından incelendi. adDE ve aiDE yöntemleri alıcı bölgede; kök kapanma, tam kök kapanma, keratinize doku artışı, ataçman kazancı, dişeti kalınlığı, cep derinliği, dentin hassasiyeti, estetik sonuçlar açısından, verici bölgede; kanama komplikasyonu, post-operatif rahatsızlık, analjezik tüketimi, damaktaki erken dönem iyileşme, epitelizasyon hızı ve renk uyumu açısından benzer sonuçlar verdi. aiDE yöntemi ile tedavi edilen bölgelerde adDE yöntemine göre vestibül derinliğinde daha minimal azalma gelişti. adDE yöntemi aiDE yöntemine göre keratin hücreleri bakımından daha iyi oranda deepitelizasyon sağladı. Bu sonuçlar ışığında dişeti çekilmesi tedavisinde KKF+BDG uygulaması planlanan olgularda alıcı ve verici sahadaki başarı açısından her iki deepitelizasyon yönteminin de kullanılması tavsiye edilebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentPeriodontolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-11-14T11:34:00Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record