Show simple item record

dc.contributor.advisorSağlam, Bahar Bayraktar
dc.contributor.authorAkbaş, Serdar
dc.date.accessioned2022-05-26T11:23:21Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26219
dc.description.abstractDumping is a well-known concept in international economics and has significant consequences on trade patterns and firm imports behavior. The study attempts to make a coherent and comprehensive evaluation of Turkish anti-dumping policy and focuses on empirical aspects with special emphasis on firm behavior under different circumstances. The first chapter is a summary and introduction of basic concepts, historical developments, institutional framework, application procedures and stylized facts of anti-dumping policies. The second chapter explains the determinants of anti-dumping investigations in Turkey, which is one of the most frequent users of such investigations in the world. Additionally, rising global protectionism after 2012 stimulated the implementation of new measures in many countries. Most notable of such measures is the extensive use of Additional Customs Duty in Turkey. The study examines this policy tool for the first time in the literature among anti-dumping determinants. Negative binomial regression models used for 1989-2019 period to illustrate different variables such as retaliation motives, deterioration in trade deficit, productivity of the manufacturing sector and real GDP growth as important factors affecting investigations. The findings indicate that certain protectionist motives matter more in Turkish anti-dumping policy rather than unfair competition dynamics. The last chapter examines the impacts of different stages of anti-dumping investigations over steel industry by using intervention analysis. Turkey is among the major global actors in steel products, and steel imports have always been most important targets of Turkish anti-dumping policy. The study investigates the impacts of different actions of anti-dumping investigations over firms' import decisions in this industry. Different stages of selected investigations are analyzed, and intervention analysis is used for 2009-2021 period. The findings indicate that certain interventions have considerable signaling effects over firms' import decisions.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectAnti-dumpingtr_TR
dc.subjectAdditional customs dutytr_TR
dc.subjectTrade policytr_TR
dc.subjectInternational tradetr_TR
dc.titleTurkey's Anti-Dumping Policy and Its Impacts on Firms' Behaviorstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetDamping, uluslararası ekonomide sıklıkla kullanılan ve ticaret akışı ile firma ithalat davranışları üzerinde önemli sonuçlar doğuran bir kavramdır. Bu çalışma, Türk anti-damping politikasının kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaya çalışmakta ve farklı koşullar altında firma davranışına özel önem atfederek konunun ampirik boyutlarına odaklanmaktadır. Birinci bölüm, anti-damping politikalarının temel kavramları, tarihsel gelişimi, kurumsal çerçevesi, başvuru-uygulama prosedürleri ve kapsamlı istatistikleri içeren geniş bir özet niteliğindedir. İkinci bölüm, dünyada bu tür soruşturmaları en sık kullanan ülkelerden biri olan Türkiye’nin anti-damping soruşturmalarının belirleyicilerini açıklamaya çalışmaktadır. Bu amaca ek olarak, özellikle 2012'den sonra tüm dünyada yükselen korumacılık eğilimlerinin Türkiye'deki en dikkat çekici yansımalarından biri olan İlave Gümrük Vergileri literatürde ilk kez anti-damping belirleyicileri arasında ve geniş bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmada, 1989-2019 dönemi için negatif binom regresyon modelleri kullanılarak misilleme davranışları, dış ticaret açığındaki bozulmalar, imalat sektörünün verimlilik değişimleri ve reel GSYİH büyümesi gibi farklı değişkenlerin anti-damping belirleyicileri arasında öne çıktığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, Türk anti-damping politikasında bazı korumacı unsurların haksız rekabet dinamiklerinden daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın son bölümü ise, müdahale analizini kullanarak anti-damping soruşturmalarının farklı aşamalarının çelik endüstrisi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Türkiye, demir- çelik ürünlerinde önde gelen küresel aktörler arasında yer almakta ve bu ürünlerin ithalatı Türk anti-damping politikasının her zaman en önemli hedef sektörleri arasında bulunmaktadır. Çalışma, anti-damping soruşturmalarındaki farklı müdahalelerin bu sektördeki firmaların ithalat davranışları üzerindeki etkilerini incelemektedir. Seçilmiş anti-damping soruşturmalarının farklı aşamalarının incelenmesinde 2009-2021 dönemi için müdahale analizi tekniği kullanılmaktadır. Bulgular, belirli müdahalelerin firmaların ithalat kararları üzerinde önemli sinyal etkileri olduğunu göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-05-26T11:23:21Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record