Show simple item record

dc.contributor.advisorÇınaroğlu, Songül
dc.contributor.authorSaylan, Büşra
dc.date.accessioned2022-06-20T11:36:00Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-25
dc.identifier.citationSAYLAN, Büşra. Sağlık Profesyonellerinin Entegre Sağlık Kampüslerine (Şehir Hastaneleri) Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26329
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to evaluate the attitudes of senior managers and specialist physicians working in city hospitals, towards city hospitals and to compare these evaluations according to occupational groups and specialties in terms of health care quality and efficiency, coordination of care components, interdisciplinary care teams and integration of health services. In this study face-to-face survey was conducted with 11 senior managers and 185 specialist physicians working at Elazig Fethi Sekin City Hospital. As a result of the analyses, it was seen that managers (100%) have more positive attitudes towards city hospitals compared with specialist physicians (84%), in terms of assessments whether city hospitals are suitable for the health sector. When the attitudes of the senior managers and specialist physicians towards city hospitals were examined, by means of four subdimensions of city hospitals such as; health care quality and efficiency, coordination of care components, interdisciplinary care teams and integration of health services; the highest average score obtained from coordination of care components (4,73±0,95). Statistically significant mean rank differences observed between senior managers and specialist physicians’ attitudes in terms of subdimensions of interdisciplinary care teams such as; “developing an interdisciplinary patient care plan in city hospitals is excessively time consuming” (U=558; p<0,01). Statistically significant differences observed between the mean ranks of the specialist physicians attitudes in terms of general (X2=47,76; p<0,001) and all sub-dimensions (p<0,001) of city hospitals. Additionally, statistically significant relationships observed between all subdimensions of attitudes towards city hospitals, by means of managers and specialist physicians evaluations (p<0,01). Accordingly, there exists a very strong relationship between coordination of care and health care quality and efficiency (rs=0,81; p<0,01), there exists a strong relationship between coordination of care and interdisciplinary care teams (rs=0,72; p<0,01). Study findings highlights that attitudes and expectation differences of health professionals should be considered for effective management of city hospitals.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectŞehir hastaneleritr_TR
dc.subjectEntegre sağlık kampüsleritr_TR
dc.subjectSağlık profesyonelleritr_TR
dc.subjectUzman hekimtr_TR
dc.subjectÜst düzey yöneticitr_TR
dc.subject.lcshHastaneler ve diğer sağlık kurumlarıtr_TR
dc.titleSağlık Profesyonellerinin Entegre Sağlık Kampüslerine (Şehir Hastaneleri) Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada şehir hastanelerinde görev yapmakta olan üst düzey yönetici ve uzman hekimlerin şehir hastanelerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerden elde edilen bulguların meslek grupları ve uzmanlık alanlarına göre, sağlık bakım kalitesi ve etkinliği, bakım bileşenlerinin koordinasyonu, disiplinlerarası bakım ekipleri ve sağlık hizmetlerinin entegrasyonu boyutları itibariyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde görev yapmakta olan 11 üst düzey yönetici ve 185 uzman hekime yüz yüze anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda; üst düzey yöneticiler ile uzman hekimlerin şehir hastanelerinin sağlık sektörü için uygun olup olmadığına yönelik tutumları değerlendirildiğinde, üst düzey yöneticilerin (%100) uzman hekimlere göre (%84) daha olumlu bir yaklaşım sergiledikleri görülmüştür. Üst yönetici ve uzman hekimlerin şehir hastanelerine yönelik tutumları sağlık bakım kalitesi ve etkinliği, bakım bileşenlerinin koordinasyonu, disiplinlerarası bakım ekipleri ve sağlık hizmetlerinin entegrasyonu alt boyutları açısından incelendiğinde en yüksek ortalamaya sahip olan boyutun bakım bileşenlerinin koordinasyonu (4,73±0,95) olduğu görülmüştür. Üst düzey yönetici ve uzman hekimlerin şehir hastaneleri ile ilgili disiplinlerarası bakım ekipleri konusundaki değerlendirmeleri karşılaştırıldığında, “şehir hastanelerinde disiplinlerarası bir hasta bakım planı geliştirmek aşırı derecede zaman alıcıdır” alt boyutuna ilişkin tutumların sıra ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür (U=558; p<0,01). Uzman hekimlerin uzmanlık alanlarına göre şehir hastaneleri ile ilgili genel (X2=47,76; p<0,001) ve tüm alt boyutlar (p<0,001) itibariyle değerlendirmelerine ilişkin sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Üst düzey yönetici ve uzman hekimlerin şehir hastanelerine yönelik tutumları boyutlar arasındaki ilişkiler bakımından incelendiğinde tüm boyutların aralarında anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir (p<0,01). Buna göre, bakım bileşenlerinin koordinasyonu ile sağlık bakım kalitesi ve etkinliği arasında çok güçlü (rs=0,81; p<0,01), bakım bileşenlerinin koordinasyonu ile disiplinlerarası bakım ekipleri arasında güçlü (rs=0,72; p<0,01) ilişkiler olduğu saptanmıştır. Çalışma bulguları şehir hastanelerinin etkin yönetimi için sağlık profesyonellerinin tutum ve beklenti farklılıklarının dikkate alınması gerektiğine vurgu yapmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-20T11:36:00Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record