Show simple item record

dc.contributor.advisorKaya, Sıdıka
dc.contributor.authorTekin, Büşra Neva
dc.date.accessioned2022-06-21T11:56:29Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-01
dc.identifier.citationAmerican Psychological Association (APA) Styletr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26346
dc.description.abstractAlzheimer's disease is a neurodegenerative disease that causes gradually increasing cognitive and functional deficits as well as behavioural changes. In advanced stages, patients need full-time care due to the cognitive loss. The aim of this study is to evaluate the effects of caregiving burdens on healthy lifestyle behaviors of individuals who takes care of the Alzheimer's patients who applied to the dementia clinic of a university hospital in Ankara. In addition, it was also investigated whether the care burden and healthy lifestyle behaviors of caregivers of Alzheimer's patients change according to the sociodemographic characteristics of caregivers and care recipients. In the study, “Caregiver Burden Inventory” developed by Novak and Guest (1989) and adapted into Turkish by Küçükgüçlü et al. (2009), and “Healthy Life Style Behaviour Scale II” developed by Walker et al. (1996) and adapted into Turkish by Bahar et al. (2008).” were used. The questionnaires were applied to 84 caregivers of Alzheimer's patients who applied to the dementia outpatient clinic between 18.06.2021 and 15.04.2022. Significance (t) test of the difference between two means, one-way analysis of variance (ANOVA), pearson correlation analysis (r) and regression analysis were used. It was determined that the caregivers aged 50-64 compared to aged 34-49, those living in the same house with the patient compared to those who do not live in the same house, those who work compared to those who are retired, those who live as 1-2 people compared to those who live ≥3 people have a higher caregiving burden than the latter. A negative and significant relationship (r=-0.396; p≤0,001) was found between Caregivers Burden and Healthy Lifestyle Behaviours. 16% of Healthy Lifestyle Behaviours change is explained by caregiving burden. It has been suggested to plan programs that inform and support caregivers on Alzheimer's disease.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSağlıklı yaşam biçimi davranışlarıtr_TR
dc.subjectBakım verme yükütr_TR
dc.subjectAlzheimer hastalığıtr_TR
dc.subjectBakım verentr_TR
dc.subject.lcshSoybilimtr_TR
dc.titleAlzheimer Hastalarına Bakım Veren Kişilerin Bakım Yüklerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAlzheimer hastalığı, aşamalı olarak ilerleyen bilişsel ve işlevsel eksikliklerin yanında davranış değişiklikleri içeren nörodejeneratif bir hastalıktır. Alzheimer hastaları, hastalığın ileri evrelerinde bilişsel kayıp nedeniyle tam zamanlı bakıma ihtiyaç duymaktadırlar. Bu araştırmanın amacı, Ankara’da bir üniversite hastanesinin demans polikliniğine başvuran Alzheimer hastalarına bakım veren bireylerin bakım verme yüklerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisini değerlendirmektir. Ayrıca Alzheimer hastalarına bakım veren kişilerin bakım yükleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının, bakım veren ve alan kişilerin sosyodemografik özeliklerine göre değişip değişmediği de incelenmiştir. Çalışmada Novak ve Guest (1989) tarafından geliştirilen ve Küçükgüçlü ve arkadaşları (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Bakım Verenlerin Yükü Envanteri” ile Walker ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen, Bahar ve arkadaşları (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II” kullanılmıştır. Anketler 18.06.2021–15.04.2022 tarihleri arasında demans polikliniğine başvuran 84 Alzheimer hastasına bakım veren kişiye uygulanmıştır. Verilerin analizinde; iki ortalama arasındaki farkın önemlilik (t) testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), pearson korelasyon analizi (r) ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre 50-64 yaşlarındaki bakım verenlerin 34-49 yaşlarındakilere, hasta ile aynı evde yaşayanların aynı evde yaşamayanlara, bir işte çalışanların emekli olanlara, evde 1-2 kişi olarak yaşayanların 3 ve üzeri kişi olarak yaşayanlara göre bakım verme yükünün daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, hastaya 2 ve daha az yıldır bakım verenlerin 3- 4 yıldır bakım verenlere göre daha fazla sağlıklı yaşam biçimi davranışı gösterdiği saptanmıştır. Bakım Verenlerin Yükü ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki (r=-0,396, p≤0,001) saptanmıştır. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları değişiminin %16’sı bakım verme yükü tarafından açıklanmaktadır. Bakım veren kişilere Alzheimer hastalığı konusunda bilgilendirici ve destekleyici eğitimler verilmesinin veya programlar sunulmasının planlanması önerilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-21T11:56:29Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record