Show simple item record

dc.contributor.advisorYorgancıoğlu Tarcan, Gamze
dc.contributor.authorAydın, Merve Nur
dc.date.accessioned2022-06-22T07:36:15Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-25
dc.identifier.citationAYDIN, Merve Nur. Sağlık Çalışanlarının Teknostres Düzeyinin Algılanan Verimlilikleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26360
dc.description.abstractThe use of information and communication technologies has enormously pervaded and spread in the health sector as in other sectors. While the intense use of such technologies by hospital employees may increase their productivity, it also could result in negative impacts on hospital employees, such as stress, anxiety, phobia, addiction, and antisocial behaviors. Although the relevant scientific research sets forth and examines the relationship between the use of technology and time-efficiency, cost-efficiency, financial resource-efficiency, and the presentation of services in effective, efficient and of-high-quality way, there is a very limited number of such research focusing on the technostress factors (techno-invasion, techno-overload, techno-complexity, techno-insecurity, and techno-uncertainty) brought about by technologic transfer. While the present works are mainly concerning the banking, documentation, civil aviation, and education sectors, a small number of such academic study regarding health sector could be found. Within this scope, in this study, it will be endeavored to put forth the effect of information technology use and individual characteristics (age, sex, marital status, education status, number of years of work experience, the technology used by the participants) of hospital staff on technostress level, and the impact of the technostress level on the perceived individual productivity. The population planned to be used in this study is the administrative and medical personnel working at a university hospital. The technostress scale developed by Tarafdar et al. in 2007 was used for collecting research data. Within the scope of this research, it is observed that techno-overload has a negative impact on productivity, technostress does not have a significant impact on productivity as a whole, though.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTeknostrestr_TR
dc.subjectTeknolojitr_TR
dc.subjectAlgılanan bireysel verimliliktr_TR
dc.subjectHastanetr_TR
dc.subjectBilgi ve iletişim teknolojileritr_TR
dc.subject.lcshA - Genel konulartr_TR
dc.titleSağlık Çalışanlarının Teknostres Düzeyinin Algılanan Verimlilikleri Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı bütün alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da yaygınlık kazanmıştır. Bu teknolojilerin hastane çalışanlarınca yoğun olarak kullanımı bir taraftan çalışanların verimliliğini artırırken, diğer taraftan stres, anksiyete, fobi, bağımlılık ve antisosyal davranışlar gibi çalışan üzerinde olumsuz etkilere de sahip olabilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda teknoloji kullanımı genellikle zaman, emek, finansal kaynak tasarrufu, etkili, verimli ve kaliteli hizmet sunumu ile ilişkilendirilmekte, teknolojik transferin getirdiği teknostres etkenlerine (tekno-aşırı yüklenme, tekno-istila, tekno-karmaşa, tekno-güvensizik ve tekno-belirsizlik) odaklanan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Mevcut çalışmalar bankacılık, dokümantasyon, sivil havacılık ve eğitim sektörlerinde yapılmış olup sağlık sektöründe bu nitelikte bir çalışmaya sınırlı sayıda rastlanmıştır. Bu kapsamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ile katılımcıların bireysel özelliklerinin (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma süresi, teknoloji kullanım süresi, kullanılan teknoloji türü) teknostres düzeyi üzerine etkisi ve teknostresin de çalışanların algılanan bireysel verimliliği üzerine olan etkisi ortaya konmuştur. Araştırma evrenini bir üniversite hastanesinde çalışan idari ve tıbbi personel oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Tarafdar ve arkadaşlarının (2007) geliştirdiği teknostres ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında genel olarak teknostresin verimlilik üzerine anlamlı etkisi görülmese de tekno-aşırı yüklenme boyutunun verimliliği düşürdüğü görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-22T07:36:15Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record