Show simple item record

dc.contributor.advisorÖrnek Büken, Nüket
dc.contributor.authorAcavit, Beste
dc.date.accessioned2022-06-28T07:57:58Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-02
dc.identifier.citationAcavit, B. (2022). Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kadının Cinsel Doyumuna Etkisi Üzerine Yapılmış Çalışmaların Sistematik Derlemesi. [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi].tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26419
dc.description.abstractIt is very important to reveal the relationship between gender roles and women's sexual satisfaction and to talk more about women's sexuality in terms of increasing women's sexual satisfaction. Studies on women's sexual satisfaction and gender roles in Turkey are quite limited. The subject of this study is the systematic review of studies on women's sexuality and women's sexual satisfaction in Turkey from the perspective of gender equality. In this study, in which the systematic review methodology was used, the studies that were available in full text through YÖK Thesis Center and Google Academic databases between 2000-2021 were included. The aim of the study is to systematically review the studies on the effect of gender roles on women's sexual satisfaction in Turkey, to identify the deficiencies in research, to draw attention to the consequences of gender roles on female sexuality and female sexual satisfaction, and to present research recommendations for future studies. Literature review; It was carried out with various combinations of the keywords “gender, gender roles, woman, sexual pleasure, orgasm, sexual satisfaction, sexual myth”. The studies (n=109) obtained as a result of the database scanning were primarily examined according to their titles and abstracts. After the title and abstract review, the remaining number of studies was 18, followed by a full-text review. After the full-text review and the exclusion of duplicate studies, 3 studies were included in the systematic review. The data extraction tool (code ruler) used in the research was created by the researchers. With this systematic review research; there is evidence about the relationship between women's sexual satisfaction and gender roles; however, it was concluded that more research is needed to address the current findings in depth. In this context, it is suggested that women's experiences will be revealed in all their diversity and more studies should be conducted with a feminist perspective. Additionally, in this study; It was underlined the importance of eliminating every practice that deprives women of their equal rights in the field of sexuality, and the increase in scientific academic research that reveals women and their experiences of being a woman.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKadıntr_TR
dc.subjectToplumsal cinsiyet rolleritr_TR
dc.subjectCinsel doyumtr_TR
dc.subjectToplumsal cinsiyettr_TR
dc.subjectKadın cinselliğitr_TR
dc.subjectCinsel haztr_TR
dc.subjectSistematik derlemetr_TR
dc.subject.lcshPsikolojitr_TR
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.subject.lcshSosyolojitr_TR
dc.titleTürkiye’de Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kadının Cinsel Doyumuna Etkisi Üzerine Yapılmış Çalışmaların Sistematik Derlemesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetToplumsal cinsiyet rolleri ile kadının cinsel doyumu arasındaki ilişkinin ortaya konması ve kadın cinselliğinin daha fazla konuşulması, kadınların cinsel doyumunun yükselmesi açısından oldukça önemlidir. Türkiye’de kadınların cinsel doyumu ile toplumsal cinsiyet rolleri üzerine yapılmış çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmanın konusu, Türkiye’de kadın cinselliği ve kadının cinsel doyumuna ilişkin yapılmış çalışmaların toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden sistematik olarak değerlendirilmesidir. Sistematik derleme metodolojisinin kullanıldığı bu araştırmaya, 2000-2021 yılları arasında, YÖK Tez Merkezi ve Google Akademik veri tabanları aracılığıyla tam metin haline ulaşılabilen çalışmalar dahil edilmiştir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de toplumsal cinsiyet rollerinin kadının cinsel doyumuna etkisi konusunda yapılmış çalışmaların incelenerek sistematik derlemesini yapmak, araştırmalarda mevcut olan eksiklikleri belirlemek, toplumsal cinsiyet rollerinin kadın cinselliği ve kadının cinsel doyumu üzerindeki sonuçlarına dikkat çekmek ve gelecekte yapılacak çalışmalar için araştırma önerileri sunmaktır. Literatür taraması; “toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, kadın, cinsel haz, orgazm, cinsel zevk, cinsel doyum, cinsel mit” anahtar kelimelerinin çeşitli kombinasyonları ile gerçekleştirilmiştir. Veri tabanı taraması sonucunda elde edilen çalışmalar (n=109) öncelikle başlıklarına ve özetlerine göre incelenmiştir. Başlık ve özet incelemesinden sonra kalan çalışma sayısı 18 olup, ardından tam metin incelemesi yapılmıştır. Tam metin incelemesinin ve tekrar eden çalışmaların çıkarılmasının ardından sistematik derlemeye 3 çalışma dahil edilmiştir. Araştırmada kullanılan veri çekme aracı (kod cetveli) araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Bu sistematik derleme araştırmasıyla; kadının cinsel doyumu ile toplumsal cinsiyet rollerinin ilişkisine dair kanıtların bulunduğu; ancak mevcut bulguların derinlemesine ele alınması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, kadınların deneyimlerinin tüm çeşitliliği ile ortaya konulacağı ve feminist bakış açısı ile daha fazla çalışma yapılması önerilmektedir. Ek olarak bu çalışmada; kadınları cinsellik alanında eşit haklarından mahrum bırakan her uygulamanın ortadan kaldırılmasının, kadını ve kadın olma deneyimlerini ortaya koyan bilimsel akademik araştırmaların artmasının öneminin altı çizilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-28T07:57:58Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record