Show simple item record

dc.contributor.advisorBumin, Gonca
dc.contributor.authorCangi, Abdullah Furkan
dc.date.accessioned2022-07-07T06:59:41Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26488
dc.description.abstractCangi, A.F., The Effect of Ayres Sensory Integration Therapy on Adaptive Behavior, Temperament, Sensory Reactivity, Attachment and Play Skills in Children with Autism Spectrum Disorder: A Randomized Controlled Trial with One Month Follow-up, Hacettepe University Graduate School of Health Sciences, Occupational Therapy Master Thesis, Ankara 2022. The aim of this study is to investigate the effects of Ayres Sensory Integration (ASI) therapy, which is one of the most frequently used interventions by occupational therapists, on adaptive behavior, temperament, sensory reactivity, attachment and play skills in children with Autism Spectrum Disorder (ASD). Sixty children with ASD, aged between 48-59 months, were included in the study. Children included in the study were randomly divided into intervention (n:30) and control (n:30) groups. While fine motor skills training was applied to the intervention and control groups under an individual training program, one hour a week for 12 weeks, in addition to fine motor activities, ASI therapy was applied to the intervention group for one hour a day, three days a week for 12 weeks, according to ASI fidelity measure. Evaluation tests were applied to the participants three times before the intervention, at the end of the intervention after 12 weeks, and one month after the intervention. In the study, Vineland Adaptive Behavior Scales was used to evaluate adaptive behavior skills, Sensory Profile was used to evaluate sensory reactivity disorders, Children’s Behavior Questionnaire Short Form was used to evaluate temperament profiles, Attachment Q-Set Version 3 was used to analyze attachment styles, Revised Knox Preschool Play Scale was used to evaluate play skills. At the end of the study, it was determined that children with ASD in the intervention group who received ASI therapy had better skills in daily living skills, communication, social participation which are among the subtests of adaptive behavior, in the areas of sensory processing and modulation, which are among the subtests of sensory reactivity disorders, in the subtests of temperament, surgency and effortful control, secure and avoidant subtests attachment, compared to the children in the control group who received only individual training (p<0.05). In conclusion, it was concluded that ASI can have multifaceted positive effects on children with ASD.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectergoterapitr_TR
dc.subject.lcshPediatritr_TR
dc.titleAyres Duyu Bütünleme Terapisinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Adaptif Davranış, Mizaç, Duyusal Reaktivite, Bağlanma ve Oyun Becerileri Üzerine Etkisi: Bir Ay Takipli Randomize Kontrollü Çalışmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetCangi, A.F., Ayres Duyu Bütünleme Terapisinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Adaptif Davranış, Mizaç, Duyusal Reaktivite, Bağlanma ve Oyun Becerileri Üzerine Etkisi: Bir Ay Takipli Randomize Kontrollü Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022. Bu çalışmanın amacı, ergoterapistlerin en sık kullandığı müdahalelerden olan Ayres Duyu Bütünleme (ADB) terapisinin, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocuklarda adaptif davranış, mizaç, duyusal reaktivite, bağlanma ve oyun becerileri üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmaya yaşları 48-59 ay aralığında 60 OSB’li çocuk dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen çocuklar randomize şekilde müdahale (n:30) ve kontrol (n:30) grubuna atanmıştır. Müdahale ve kontrol grubuna 12 hafta boyunca haftada bir saat olmak üzere bireysel eğitim programı altında ince motor beceri eğitimi uygulanırken, müdahale grubuna ince motor çalışmalarına ilaveten ADB uygunluk ölçütlerine göre 12 hafta boyunca haftada üç gün, günde bir saat ADB terapisi uygulanmıştır. Katılımcılara müdahale öncesi (ön-test), müdahale sonu (son-test) ve müdahale tamamlandıktan 1 ay sonra (takip) olmak üzere üç evrede değerlendirme testleri uygulanmıştır. Araştırmada adaptif davranış becerilerini değerlendirmek için Vineland Uyum Davranış Ölçeği (Vineland - II), duyusal reaktivite bozukluklarını değerlendirmek için Duyu Profili, mizaç profillerini değerlendirebilmek için Çocuk Davranış Listesi Kısa Form (ÇDL-KF), bağlanma stilleri için Bağlanma Q-Seti Versiyon 3, oyun becerilerini değerlendirebilmek için Yenilenmiş Knox Okul Öncesi Oyun Ölçeği (YKOÖOÖ), hedef takibi yapabilmek için Hedefe Ulaşım Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre ADB terapisi alan OSB’li çocuklarda, bireysel eğitim alan çocuklara göre, adaptif davranışın alt testlerinden günlük yaşam becerileri, iletişim, sosyal katılım ve motor alanlarda, duyusal reaktivite bozuklukları alt testlerinden duyusal işlemleme bölümü, davranışsal ve duygusal cevaplar, modülasyon alanlarında, mizaç alt testlerinden dışa dönüklük ve çabalı kontrol alanlarında, bağlanma alt testlerinden ise güvenli ve kaçıngan bağlanma alanlarında daha iyi bir gelişim görülmüştür (p<0.05). Sonuç olarak, ADB terapisinin OSB’li çocuklarda çok yönlü olumlu etkileri olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-01-09T06:59:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record