Show simple item record

dc.contributor.advisorOğuz, Işık
dc.contributor.authorKaraman, Sevilay
dc.date.accessioned2022-07-22T07:51:35Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-09
dc.identifier.citationKaraman S. (2022). Hastanelerin Tüketici ve Finansal Temelli Marka Değerleri ile Kurumsal ve Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26518
dc.description.abstractThe purpose of this research; to determine the consumer-based and financial-based brand values ​​of hospitals, to investigate their differences according to hospitals, and to determine the relationship between the brand equity ​​of hospitals and their corporate and financial performances. In this context, the corporate and financial performance data of 8 hospitals operating within the borders of Ankara metropolitan area, where permission can be obtained from public hospitals with 100 beds or more, and the data obtained from 663 patients, who are the consumers of this hospital, were evaluated. Corporate and financial performance indicators and financial brand value were obtained from the Ministry of Health; data on consumer-based brand equity were collected by the researcher through face-to-face interviews with patients through a questionnaire. Factor analyzes and Cronbach's Alpha coefficient were used for validity and reliability analyzes of the questionnaire, and appropriate parametric and non-parametric tests were used for hypothesis testing, as well as correlation analysis. Hirose method was used for financial brand value determination in the research. As a result of the analysis; consumers' evaluations of consumer-based brand equity and its dimensions and financial brand values ​​show a statistically significant difference according to hospital types; It has been determined that there are significant relationships between consumer-based brand value and dimensions, financial brand value and dimensions, corporate performance indicators and financial performance indicators of hospitals. Based on these results, it is recommended that hospital managers work on issues that will increase brand equity ​​without increasing service costs in the current competitive environment.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHirose metodutr_TR
dc.subjectFinansal marka değeritr_TR
dc.subjectKurumsal performanstr_TR
dc.subjectFinansal performanstr_TR
dc.subject.lcshHastaneler ve diğer sağlık kurumlarıtr_TR
dc.titleHastanelerin Tüketici ve Finansal Temelli Marka Değerleri ile Kurumsal ve Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı; hastanelerin tüketici temelli ve finansal temelli marka değerlerini belirlemek, hastanelere göre farklılığını araştırmak ve hastanelerin marka değerleri ile kurumsal ve finansal performansları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu kapsamda Ankara metropolitan sınırları içerisinde faaliyet gösteren 100 yatak ve üzeri kamu hastanelerinden izin alınabilen 8 hastanenin kurumsal ve finansal performans verileri ile bu hastanenin tüketicileri olan 663 hastadan elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Kurumsal (yatak devir hızı, yatan hasta oranı, ortalama kalış günü, yatak işgal oranı, yatak devir aralığı, hekim başına poliklinik ve yatan hasta sayısı) ve finansal (cari oran, asit-test oranı, KVYK/ Kaynak, aktif devir hızı, net kar marjı ve varlıkların karlılığı) performans göstergeleri ile finansal marka değeri hesaplanabilmesi için gerekli olan veriler Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilmiş; tüketici temelli marka değerine ilişkin veriler ise bir anket formu aracılığıyla araştırmacı tarafından hastalarla yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Anket formunun geçerlik ve güvenirlik analizleri için faktör analizleri ile Cronbach’s Alpha katsayısı kullanılmış olup hipotez testleri için uygun parametrik ve non-parametrik testlerin yanı sıra korrelasyon analizinden faydalanılmıştır Araştırmada finansal marka değeri tespiti için Hirose metodu kullanılmıştır. Analizler sonucunda; tüketicilerin tüketici temelli marka değeri ve boyutları ile ilgili değerlendirmeleri ve finansal marka değerlerinin hastane türlerine göre istatistiksel olarak anlamlı fark gösterdiği; hastanelerin tüketici temelli marka değeri ve boyutları, finansal marka değeri ve boyutları, kurumsal performans göstergeleri ve finansal performans göstergeleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlardan hareketle hastane yöneticilerinin mevcut rekabet ortamında hizmet maliyetlerini yükseltmeden marka değerlerini artıracak konularda çalışmalar yapmaları önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentSağlık Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-22T07:51:35Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record