Show simple item record

dc.contributor.advisorEkici Çağlar, Gamze
dc.contributor.authorBağcı, Etkin
dc.date.accessioned2022-07-27T07:33:33Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-07-19
dc.identifier.citationBAĞCI, E., Migrenli Bireylerde Başa Çıkma Becerileri Eğitiminin Etkilerinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışma, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2022.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26551
dc.description.abstractThis study was planned to investigate the effects of coping skills training (CST) on pain, quality of life, disability level, coping skills, occupational performance and satisfaction level in individuals with migraine. In the study by 62 individuals with migraine, 31 randomly selected individuals received no training, while the other 31 received CST twice a week for 4 weeks. Pain severity of the participants were evaluated with the Visual Analog Scale, quality of life with the Nottingham Health Profile, disability levels with the Migraine Disability Assessment Scale, coping skills with the Coping Orientation to Problems Experienced Inventory-Short Form, and occupational performance and satisfaction levels with the Canadian Occupational Performance Measurement and their pre and post values were compared. As a result, improvement was observed in the CST group’s pain severity (p=0.001), quality of life (p=0.001), disability level (p=0.001), coping skills (p=0.001), and occupational performance (p=0.001) and satisfaction levels (p=0.001). There were significant worsenings in the control group in emotional reactions (p=0.002), sleep (p=0.005), energy level (p=0.025), total (p=0.001) parameters in quality of life and in the use of informational support (p=0.017), planning (p=0.026) and venting (p=0.039) parameters in the coping skills and occupational performance (p=0.032) and satisfaction levels (p=0.018) while no significant difference was found in all other parameters in the study. It has been observed that CST reduces the pain severity and disability level of individuals. Despite these findings further studies are needed in terms of long-term effects of CST. In conclusion, it is thought that involvement of CST, which has a positive effect on quality of life, coping skills, occupational performance and satisfaction level, in the treatment of migraine would be beneficial.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMigrentr_TR
dc.subject.lcshGenel tıp. Sağlık mesleğitr_TR
dc.titleMigrenli Bireylerde Başa Çıkma Becerileri Eğitiminin Etkilerinin İncelenmesi: Randomize Kontrollü Çalışmatr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma migrenli bireylerde başa çıkma becerileri eğitiminin (BÇBE) ağrı, yaşam kalitesi, özür düzeyi, bireylerde başa çıkma becerileri, okupasyonel performans ve memnuniyet düzeyi üzerine etkilerinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 62 migrenli bireyle tamamlanan çalışmada, randomize olarak 31’i eğitim almazken, diğer 31’ine haftada 2 kez olmak üzere 4 hafta boyunca BÇBE uygulanmıştır. Katılımcıların ağrı şiddeti Görsel Analog Skalasıyla, yaşam kalitesi Nottingham Sağlık Profiliyle, özür düzeyleri Migren Özürlülük Değerlendirme Ölçeğiyle, başa çıkma becerileri Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formuyla, okupasyonel performans ve memnuniyet düzeyi Kanada Aktivite Performans Ölçümü kullanılarak değerlendirilmiş ilk ve son değerleri karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak BÇBE grubunun ağrı şiddeti (p=0,001), yaşam kalitesi (p=0,001), özür düzeyi (p=0,001), başa çıkma becerileri (p=0,001), okupasyonel performans ve memnuniyetinde (p=0,001) iyileşme tespit edilmiştir. Kontrol grubunda yaşam kalitesinin emosyonel reaksiyonlar (p=0,002), uyku (p=0,005), enerji seviyesi (p=0,025), toplam (p=0,001) parametrelerinde, başa çıkma becerilerinin çevresel nedenlerden dolayı sosyal destek arama (p=0,017), planlama (p=0,026), açığa vurma (p=0,039) parametrelerinde, okupasyonel performans (p=0,032) ve memnuniyet düzeyinde (p=0,018) kötüleşme görülürken diğer parametrelerde anlamlı farklılık bulunmamıştır. BÇBE sonrasında ağrı şiddeti ve özür düzeyinde azalma görülmüştür. Bu bulgulara rağmen, BÇBE’nin uzun dönem takibinin yapılacağı ileri çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Sonuç olarak yaşam kalitesi, başa çıkma becerileri, okupasyonel performans ve memnuniyet düzeyi üzerine olumlu etkisi olan BÇBE’nin migren tedavisine dahil edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentErgoterapitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-27T07:33:33Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record