Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmaz, Hünkar
dc.contributor.authorDurmuş, Aybüke
dc.date.accessioned2022-07-29T07:48:14Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26611
dc.description.abstractThis study was conducted in order to examine the multicultural education perceptions and professional preparation levels of pre-service teacher candidates and was carried out with mixed research method and partial mixed sequential and equal status pattern in line with the research problems. This research was held with the voluntary participation of the pre-service teachers who are in undergraduate degree of the teacher training programs, English Language Teaching, Primary Education, Elementary Mathematics Education, Early Childhood Education, Guidance and Psychological Counseling in 2021-2022 Spring Semester in Faculty of Education at a private university in Ankara. In the quantitative dimension of the research, the date collected by ‘‘Multiculturalism Perception Scale’’ (Ayaz, 2016) were analyzed using SPSS 2021. Kruskall-Wallis H test with Bonferon Deciency correction and Mann-Whitney U test were used for comparisons between groups due to the fact that the data were not normally distributed. 0.05 was used as the significance level in this analysis. In the qualitative dimension of the research, the data obtained through the semi-structured individual interview form developed by the researcher and her thesis advisor were analyzed by descriptive analysis under certain themes and codes. Findings of the study shows that there is a need for improvement teacher training curriculum for pre-service teacher candidates' perceptions of multicultural education and the level of professional preparation. It is expected that the conclusions revealed in this study will contribute to the future studies on multicultural education in the teacher training curriculum in Turkey and to the stakeholders in the field.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectçok kültürlü eğitim, hizmet öncesi öğretmen adayları, hizmet öncesi çok kültürlü öğretmen eğitimi, karma araştırma yöntemi.tr_TR
dc.titleHizmet Öncesi Öğretmen Adaylarının Çok Kültürlü Eğitim Algıları ve Mesleki Hazırlık Düzeylerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, hizmet öncesi öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim algıları ve mesleki hazırlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla, araştırma problemleri doğrultusunda karma araştırma yöntemi ve kısmi karma sıralı ve eşit statülü desen ile yürütülmüştür. Araştırmanın nicel boyutunda betimsel araştırma deseni, nitel boyutunda ise olgubilim deseni kullanılmıştır. Bu araştırma Ankara ilindeki bir vakıf üniversitesinin 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören İngiliz Dili Eğitimi, Sınıf Eğitimi, İlköğretim Matematik Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarına devam eden 1-2-3-4. Sınıf öğretmen adaylarının gönüllü katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda, Ayaz’ın (2016) ‘‘Çok Kültürlülük Algı Ölçeği’’nden elde edilen nicel veriler SPSS 21 paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılmamasından dolayı gruplar arası karşılaştırmalarda Bonferoni düzeltmeli Kruskall-Wallis H testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise araştırmacı ve tez danışmanı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formu aracılığı ile elde edilen veriler belirli tema ve kodlar altında betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Hizmet öncesi öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitim algıları ve mesleki hazırlık düzeylerine ilişkin bulgular, öğretmen adaylarının devam ettikleri öğretmen eğitimi programının çok kültürlü eğitime yönelik algılarının ve mesleki yeterlik düzeylerini geliştirmedeki katkıları ve sağlanan olanaklar hakkında iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu çalışma ile ortaya konulan sonuçların, Türkiye’deki öğretmen yetiştirme programlarında çok kültürlü eğitime ilişkin gelecekte yapılacak çalışmalara ve alandaki paydaşlara katkı sunması beklenmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-07-29T07:48:14Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record