Show simple item record

dc.contributor.advisorGelmez-Burakgazi, Sevinç
dc.contributor.authorKoçak, Merve
dc.date.accessioned2022-07-29T08:11:07Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-07-07
dc.identifier.citationKoçak, M. (2022). Okul öncesi eğitimde okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımına yönelik bir olgubilim çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26636
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to examine perceptions of the teachers, parents, school administrators and out-of-school learning environment authorities towards out-of-school learning environments in early childhood education. The research was carried out according to phenomenology design, one of qualitative research methods. The study group consists of the parents of preschool children aged 60-72 months, their teachers, the school administration working in these schools who attend four preschool education institutions affiliated to Ministry of National Education (MoNE) in the city center of Ankara in 2021-2022, and the out-of-school learning environment authorities. The main data collection tool of the study was semi-structured interviews with 25 participants. In addition to interviews, field trips conducted in out-of-school learning environments were observed with 60-72 months old children studying in pre-school education institutions. Furthermore, concepts related to out-of-school learning in 2013 preschool education curriculum of MoNE were examined and document analysis was made. The data were analyzed with descriptive analysis method via NVIVO-12 program. The results indicated that during field trip-observation activities, out-of-school learning environment activities are limited and these activities should be enriched and diversified. Considering interview, observation and document analysis findings, it was seen that the emphasis on out-of-school learning environments on MoNE preschool education curriculum was limited and the connection between preschool education curriculum and learning environment activities were restricted. Finally, necessity of effective cooperation between schools and authorities of out-of-school learning environment and necessity of making changes in organization and support of trips to these environments have been determined.tr_TR
dc.description.abstractKeywords: preschool education, out-of-school learning, out-of-school learning environments, phenomenology.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEğitim kuramıtr_TR
dc.subjectEğitim uygulamaları
dc.subject.lcshEğitim kuramı. Eğitim uygulamaları.tr_TR
dc.titleOkul Öncesi Eğitimde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımına Yönelik Bir Olgubilim Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada öğretmen, veli, okul yönetimi ve okul dışı öğrenme ortamı yetkililerinin okul öncesi dönemde okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2021-2022 yılları arasında Ankara il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı dört okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 ay arası okul öncesi çocukların velileri, öğretmenleri, bu okullarda görev yapmakta olan okul yönetimi ve okul dışı öğrenme ortamları yetkilileri oluşturmuştur. Çalışmanın temel veri toplama aracı 25 katılımcı ile yürütülen yarı yapılandırılmış görüşmeler idi. Görüşmelere ek olarak, okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenim gören 60-72 ay çocukları ile okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen alan gezileri gözlemlenmiştir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan okul dışı öğrenme ile ilgili kavramlar incelenerek doküman analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler NVIVO 12 programı kullanılarak betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, yapılan gezi-gözlem etkinlikleri sırasında okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik etkinliklerin azlığı ve bu etkinliklerin zenginleştirilerek çeşitlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Görüşme, gözlem ve doküman analizi bulgularına göre, MEB 2013 okul öncesi eğitim programında okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik vurgunun sınırlı olduğu, okul öncesi eğitim programı ile öğrenme ortamları etkinlikleri arasında dar kapsamda bağlantı olduğu görülmüştür. Son olarak, okullar ve okul dışı öğrenme ortamı yetkilileri arasında etkili iş birliğinin olması gerekliliği ve bu ortamlara yapılacak gezilerin düzenlenmesinde ve desteklenmesinde değişikliklere gidilmesi zorunluluğu tespit edilmiştir.tr_TR
dc.description.ozetAnahtar sözcükler: okul öncesi eğitimi, okul dışı öğrenme, okul dışı öğrenme ortamları, olgubilim çalışması.tr_TR
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleritr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-01-31T08:11:08Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record